Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Кашуба О. Стан та проблеми діяльності фондових бірж в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-04-2016, 17:45

Кашуба О. Стан та проблеми діяльності фондових бірж в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Стан та проблеми діяльності фондових бірж в Україні

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» визначає фондову біржу як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Фондовий ринок – важлива складова економіки будь-якої держави, у тому числі й України.
Вагомий внесок у дослідження проблем функціонування фондового ринку та біржової торгівлі зробили такі українські науковці, як Д. Бутенко, Д. Леонов, С. Москвін, Ю. Раделицький, С. Самець, Є. Чемерис, І. Школьник, Г. Яцюк. Проте нинішній його стан свідчить про наявність багатьох невирішених питань, які потребують подальшого вивчення та пошуку шляхів розв’язання.
В Україні формування фондового ринку можна поділити на такі етапи:
1. Підготовчий (1990 – 1995): прийняття Закону України «Про цінні папери і фондову біржу», створено ЗАТ «Українська фондова біржа», прийнято «Концепцію функціонування і розвиток фондового ринку в Україні», створено Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
2. Перехідний (1996 – 2001): заснована перша в Україні офіційно зареєстрована Позабіржова торговельно-інформаційна система, прийнято закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів Україні», прийнято Розпорядження щодо заходів реалізації Основних напрямів розвитку фондового ринку в Україні у 2000 році.
3. Становлення (2001 – до сьогодні): затверджене положення про функціонування фондових бірж, Положення про розрахунок показників ліквідності, положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснування акціонерного товариства. Прийняття у 2006 році Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», відповідно до якого з травня 2009 року в Україні припинили свою діяльність торговельно-інформаційні системи і єдиними організаторами торгівля стали фондові біржі Починаючи із 2010 року приймається ряд нормативних документів щодо регулювання окремих аспектів діяльності фондового ринку. Також вносяться зміни щодо окремих питань, які регламентуються нормативними актами попередніх років.
За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в Україні на сьогодні діють 10 фондових бірж, розташованих у Києві, Миколаєві і Дніпропетровську: Фондова Біржа ПФТС; Київська Міжнародна Фондова Біржа (КМФБ); Українська Фондова Біржа (УФБ); Українська Міжбанківська Валютна Біржа (УМВБ); Фондова Біржа «ІННЕКС»; Придні-провська Фондова біржа (ПФБ); Українська міжнародна Фондова Біржа (УМФБ); Фондова біржа «Перспектива»; Східно-Європейська Фондова біржа (СЄФБ); Українська Біржа (УБ).
Протягом 2014 року український фондовий ринок розвивався паралельно зі світовими ринками цінних паперів; підтвердженням цього є основний індикатор фондових ринків – індекс, який дає можливість оцінити загальну ситуацію на фондовому ринку. Вітчизняні фондові індекси, як і більшість провідних фондових індексів світу, завершили 2014 рік помірним зростанням. Серед досліджуваних індексів найбільше зріс індекс NASDAQ Composite, з початку року його значення підвищилося на 14,31%. Істотно збільшилися американські індекси S&P 500 (+ 12,39%), Dow Jones 30 Industrials (+ 8,40%), а також індекс Nikkei225 (Японія) – на 7,12%. Помірно зросли європейські індекси, зокрема, DAX (Німеччина) – + 4,31%, CAC40 (Франція) – + 1,08%. Вітчизняні індекси ПФТС та UX (Українська Біржа) зросли з початку року на 28,75% та 13,54% відповідно.
За підсумками 2014 року ринок цінних паперів в Україні виріс на 39,06% порівняно з 2013 роком та становив 2 331,94 млрд грн. І хоча спостерігається збільшення частки операцій із цінними паперами, що здійснюються на біржовому ринку, близько 73,43% усіх операцій здійснювалися у позабіржовому сегменті фондового ринку. Варто зазначити, що найбільший обсяг торгів на ринку цінних паперів зафіксовано у ІV кварталі 2014 року – 711,03 млрд грн (30,49% від сукупного обсягу на ринку цінних паперів).
Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є розвиток його організованого сектору. У 2014 році, як і упродовж 2010–2013 років, тривав щорічний активний розвиток біржового сегменту фондового ринку України. Порівняно з попереднім роком обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2014 році зріс на 33,72% і становить 619,70 млрд грн, що еквівалентно 39,55% ВВП України.
Серед фінансових інструментів провідну позицію за обсягами торгів на біржовому ринку займали акції, державні облігації України та облігації підприємств. Частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів є досить низькою (2014 рік – 26,59%), але цей показник помірно зростає. Так, порівняно з 2010 роком до 2014 року спостерігається зростання на 15,85%.
Протягом 2014 року на організаційно оформленому ринку спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами. Так, із 10 функціонуючих фондових бірж в Україні лише дві – «ПФТС» та «Перспектива» відзначалися істотними обсягами торгів, контролюючи більш ніж 94,62% вартості біржових контрактів. Динаміку зростання обсягів біржових контрактів демонстрували фондові біржі «УМВБ», «Перспектива» та «СЄФБ». Водночас істотно скоротилися обсяги торгів на організаторах торгівлі «УМФБ», «УФБ» та «ІННЕКС». Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом 2014 року зафіксовано з державними облігаціями України – 545,77 млрд грн (88,07% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у 2014 році).
Водночас у 2014 році питома вага вторинного ринку в сукупному обсязі біржових торгів становила 96,88% від загального обсягу торгів. Найбільш привабливим у структурі біржових торгів у розрізі за видами ринків виглядав і «спотовий ринок», частка якого становила 85,64% від загального обсягу біржового ринку. Найвищим попитом на біржовому ринку у 2014 році користувалися цінні папери 20 емітентів. Частка обсягу торгів цінними паперами цих емітентів становила 93,08% від сукупного обсягу торгів на біржовому ринку. Варто зазначити, що на біржовому ринку спостерігалася загальна тенденція зростання операцій з державними цінними паперами.
Серед фінансових інструментів одну із провідних позицій за обсягами зареєстрованих випусків займали акції, на які істотний вплив мав банківський сектор. Протягом січня-червня 2015 року Комісією зареєстровано 61 випуск акцій на суму 37,54 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 33,09 млрд грн.
В цілому, на вітчизняному ринку цінних паперів не вистачає фінансових інструментів із високим інвестиційним потенціалом, відзначається низька капіталізація, недостатня прозорість, обмежена ліквідність, Торговельна активність залежить від присутності на ринку іноземного спекулятивного капіталу. Більшість вітчизняних цінних паперів, акцій мають документарну форму випуску, яка ускладнює їх обіг та зумовлює високу вартість транзакційних витрат. Залишається недосконалою інфраструктура, права інвесторів та громадян недостатньо захищені.
В Україні присутні також наступні проблеми:
- висока фрагментарність біржової та депозитарної структури, відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і клірингу;
- фондовий ринок не приносить прибутку торговцям, що нівелює їх зацікавленість, знижує ліквідність ринку;
- обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових інструментів, відсутність ліквідних цінних паперів публічних акціонерних компаній;
- низький ступінь використання похідних цінних паперів;
- недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на біржовому ринку (зокрема, стосовно позалістингових цінних паперів), що не сприяє прозорості й відкритості ринку, а отже, й знижує довіру до вітчизняних цінних паперів;
- незадовільний рівень інформованості населення про діяльність фондового ринку, що призводить до незначної активності фізичних осіб на фондовій біржі, тобто психологічне неприйняття та недооцінка потенціалу фондового ринку;
- закритість компаній, чиї акції проходять лістинг на біржі та в першу чергу тих, хто входить до індексу українських акцій;
- недостатнє законодавче регулювання ціноутворення;
- низький рівень гарантії повернення інвестицій для іноземних інвесторів через недосконалість валютного регулювання, як наслідок іноземні інвестори, навіть одноосібні, покидають вітчизняний ринок;
- масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій.
У цілому фондовий ринок країни потребує подальшого реформування та удосконалення механізмів функціонування. Незважаючи на досить високу динаміку трансформації, фондовий ринок досі знаходиться на стадії формування та розвитку.
Список використаних джерел:
1. Гушан, Т.А. Етапи формування фондового ринку в Україні [Електронний ресурс] / Т.А. Гушан. – Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=716
2.Котова М.В. Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації [Електронний ресурс] / М.В. Котова, В.С. Задорожнюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 1(6). – С. 153-157. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1/html/.
3. Малишенко К.А. Фактри, що визначають особливості фондового ринку України / К.А. Малишенко // Вісник Бер- дянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 4(24). – С. 104-107.
4. Офіційна сторінка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.
5. Штанько О.Д. Сучасні тенденції функціонування світових фондових ринків / О.Д. Штанько // Академічний огляд. – 2013. – № 2(39). – С. 170-176.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^