Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Біда І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4144
  • Автор: Ira
  • Дата: 28-10-2016, 13:03
 (голосов: 0)
28-10-2016, 13:03

Біда І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Біда Ірина
Екф-44с

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ


У сучасних економіках цінні папери та ринок цінних паперів є найважливішими складовими, які забезпечують ефективне функціонування всього ринкового механізму. Подолання наслідків фінансово-економічної кризи потребує створення належних умов для становлення та функціонування ринку цінних паперів, який сприяє руху капіталу. Український фондовий ринок є організованим ринком торгівлі фінансовими інструментами. Важливою складовою українського фондового ринку є ринок цінних паперів. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1]. Ринок цінних паперів – це сукупність економічних відносин з приводу випуску та обігу цінних паперів між його учасниками. Ринок цінних паперів (фондовий ринок) – це інститут, який забезпечує купівлю-продаж цінних паперів. Через фондовий ринок відбувається залучення тимчасово вільних фінансових ресурсів одних економічних суб'єктів і надання їх в платне строкове користування іншим суб'єктам.
Вагомий внесок у дослідження проблем становлення та розвитку фондового ринку в Україні присвячено багато праць вітчизняних науковців. Дослідження теоретико-методологічних засад та різних аспектів теорії і практики стосовно даної проблематики було висвітлено в численних працях таких вчених, як Н. Бєдіна, В. Огородник, А. Калач, О. Квасова та ін.
Варто зазначити, що сучасний стан розвитку розвитку фондового ринку України є досить важливим питанням, оскільки ефективно функціонуючий фондовий ринок міг би стати фундаментом для забезпечення економічної стабільності та проведення структурних реформ в Україні, що є досить актуально у такий складний час для України.
Тому мною був здійснений детальний аналіз щодо розвитку фондового ринку в Україні, зокрема протягом січня-вересня 2016 року.
Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-вересні 2016 року, становив 73,23 млрд грн, що більше на 6,18 млрд грн порівняно з відповідним періодом 2015 року (67,04 млрд грн). Протягом січня-вересня 2016 року Комісією зареєстровано 98 випусків акцій на суму 53,67 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 5,46 млрд грн.
Комісією протягом січня-вересня 2016 року зареєстровано 107 випусків облігацій підприємств на суму 6,26 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2015 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 4,08 млрд грн.
Протягом січня-вересня 2016 року обсяг випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ, зареєстрованих Комісією, становив 4,37 млрд грн, що менше на 1,78 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2015 року, а обсяг випусків акцій КІФ, зареєстрованих Комісією, становив 8,92 млрд грн, що більше на 6,58 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2015 року.
Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується, насамперед, показниками капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах.
Станом на 30.09.2016 капіталізація лістингових компаній фондового ринку склала 28,39 млрд грн.. [5]
За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-вересня 2016 року становив 168,72 млрд грн.
Протягом січня-вересня 2016 року порівняно з даними аналогічного періоду 2015 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 27,33% (або на 63,04 млрд грн) (січень-вересень 2015 року – 232,16 млрд грн.).
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду зафіксовано з:
 державними облігаціями України – 147,54 млрд грн (87,45% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-вересні поточного року);
 депозитними сертифікатами Національного банку України – 11,40 млрд грн (6,76% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у січні-вересні поточного року).[5]
На основі проведеного аналізу сучасного стану функціонування фондового ринку України серед нагальних проблем його розвитку вважаємо виділити наступні:
1) Надмірна кількість фондових бірж (окремі біржі здійснюють операції нерегулярно і в незначних обсягах);
2) Висока фрагментарність біржової та депозитарної структури, відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і клірингу [3];
3) Фондовий ринок не приносить прибутку торговцям, що нівелює їх зацікавленість та знижує ліквідність ринку;
4) Обмежена кількість ліквідних та інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, відсутність ліквідних цінних паперів публічних акціонерних компаній [3];
5) Низький рівень гарантії повернення інвестицій для іноземних інвесторів через недосконалість валютного регулювання;
6) Недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на біржовому ринку (зокрема, стосовно позалістингових цінних паперів), що не сприяє прозорості й відкритості ринку, а отже знижує довіру до вітчизняних цінних паперів [3].
7) Дефіцит кваліфікованих трудових ресурсів.
8) Нерозвинена законодавча база щодо фондового ринку.
9) Психологічне неприйняття та недооцінка потенціалу фондового ринку.
10) Низький рівень специфікації прав власності, що зумовлює численні корпоративні конфлікти.
11) Слабкість внутрішніх інституційних інвесторів, представлених інститутами спільного інвестування, недержавними пенсійними фондами та страховими компаніями, низька активність фізичних осіб на ринку цінних паперів. [6].
12) Слабка зацікавленість стратегічних іноземних інвесторів у вітчизняному фондовому ринку.
За результатами проведеного дослідження досить актуально запропонувати напрямки щодо виведення з кризового стану українського фондового ринку:
1. Роз’яснення потенційних можливостей, налагодження тісного співробітництва в рамках міжнародних організацій з метою створення позитивного іміджу українського фондового ринку серед зарубіжних та вітчизняних інвесторів;[2].
2. Створення умов для раціональної дивідендної політики.
3. Розбудова національної депозитарно-клірингової системи, створення єдиного центрального депозитарію корпоративних цінних паперів, вдосконалення обліку прав власності на цінні папери, запровадження міжнародних стандартів.
4. Кардинальне оновлення принципів роботи фондової біржі, завдяки яким вітчизняні підприємці змогли б привертати новий капітал [2].
5. Приваблення на ринок заощаджень населення завдяки зрівнянню оподаткування доходів від банківських вкладів та доходів від операцій з цінними паперами [2].
6. Розширення кількості фінансових інструментів, доступних для інвесторів.
7. Погодження нормативної бази та регулювання ринку фінансових послуг відповідно до світових стандартів. [6].
8. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку.
Напрями вдосконалення українського біржового ринку повинні бути засновані на вирішенні виявлених проблем розвитку і можуть бути об’єднані в чотири основні групи: удосконалення законодавчої бази; розвиток біржової інфраструктури; розширення участі в торгах і гармонізація його структури; вдосконалення інструментарію й нарощення капіталізації ринку в цілому.
Концепція регулювання фондового ринку в умовах нестабільності економіки України, на мій погляд, повинна будуватися на принципах соціальної справедливості; надійності захисту інвесторів; прозорості, контролюємості; ефективності; правової упорядкованості; відкритості; конкурентності; першочергової реалізації загальнонаціональних інтересів та забезпечення гарантій та безпеки інвестиційної діяльності в економіці України.
Список використаних джерел :
1. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»
2. Забучинська Т. В. Проблеми та шляхи підвищення ефективності державного регулювання фондового ринку України [Електронний ресурс] / Забучинська Т. В.– Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua.
3. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І. В Краснова // Проблеми економіки. - 2014.- № 1. - C. 129-134.
4. Малишенко К.А. Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / К.А.Малишенко // Ефективна економіка. – 2014. - №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ op=1&z=3175.
5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua.
6. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.- практ. конф. – К. : Криниця, 2013 – с. 170 – 172.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^