Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Чорний О.Ю. Діагностика стану фінансового забезпечення розвитку підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-06-2011, 17:21

Чорний О.Ю. Діагностика стану фінансового забезпечення розвитку підприємства

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Чорний О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Діагностика стану фінансового забезпечення розвитку підприємства

Однією із найважливіших проблем, з якою стикаються вітчизняні підприємства, є недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами в умовах нестабільності розвитку економіки та кризи. Фінансові ресурси є основним чинником економічного зростання, звідси, постає питання необхідності комплексної оцінки їх обсягу та структури. Тому проблема правильного і ефективного проведення діагностики стану фінансо¬вого забезпечення розвитку підприємства є актуальною.
Питанням оцінки формування та використання фінансових ресурсів присвятили свої праці такі вітчизняні науковці, як І. Бланк, В. Савчук, А. Загородній, Г. Партин, М. Коробов, А. Поддєрьогін, Л. Коваленко, О. Гетьман, В. Шаповал та ін. Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемі управління фінансовими ресурсами підприємства, усе ж відчутною є потреба проведення методо¬логічної діагностики на предмет забезпечення діяльності підприємства необхідними для функціонування та подальшого розвитку фінансовими ресурсами. [3, с. 8]
Метою проведення такої діагностики є оцінка фінансового стану підприємства на основі виявлених результатів, аналіз структури забезпеченості фінансовими ресурсами та джерел їх формування, виявлення резервів та розроблення рекомендацій щодо поліпшення стану фінансування діяльності організації.
Отже, спроможність підприємства досягнути успіху на ринку, перш за все, залежить від ефективності управління його фінансовими ресурсами. Необхідною складовою такої роботи в умовах жорсткої ділової конкуренції є достовірні та своєчасні дані, які можна отримати в результаті проведення комплексної діагностики стану досліджуваного об'єкта.
До основних цілей, які переслідує процедура оцінки стану підприємства в розрізі його забезпеченості фінансовими ресурсами, є: оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми як результат управління фінансовими потоками підприємства, виявлення змін у фінансовому стані та основних факторів, що викликали ці зміни та формування прогнозу основних тенденцій у фінансовому стані й результатах діяльності підприємства; оцінка стану та структури забезпеченості фінансових ресурсами процесу розвитку підприємства; виявлення змін у структурі та визначення основних факторів, що викликали ці структурні зміни; оцінка потреби у фінансових ресурсах та вартості їх залучення, оцінка можливостей залучення таких фінансових ресурсів за рахунок як і внутрішніх джерел, так і зовнішніх; оцінка наявних резервів, та забезпечення координацію використання фінансових ресурсів у часі.
На сьогоднішній день використовують різноманітні підходи до оцінки фінансового забезпечення діяльності підприємства. Діагностування фінансового стану та забезпеченості фінансовими ресурсами діяльності підприємства доцільно проводити в наступних формах:
- оцінка діяльності підприємства, що передбачає аналіз системи взаємопов'язаних показників, які характеризують ефективність діяльності з точки зору її відповідності стратегічним цілям;
- експрес-діагностика стану фінансового забезпечення діяльності підприємства, яка передбачає побудову та аналіз системи взаємопов'язаних показників, що характеризують загальний фінансовий стан та структуру забезпеченості фінансовими ресурсами діяльності підприємства;
- моніторинг фінансових показників, що передбачає поточну аналітичну діяльність та контроль обмеженої кількості показників, які характеризують результати фінансової діяльності з метою визначення негативних тенденцій в їх зміні та пошуку шляхів їх вирішення;
- рейтингова комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Ринкові умови господарювання та проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств обумовлюють необхідність кваліфікованої оцінки фінансового стану з метою виживання їх в умовах кризи і подальшого економічного зростання. Тому вітчизняні підприємства все частіше починають використовувати фінансовий аналіз.
Запорукою виживання підприємств в умовах кризи та основою їх фінансово стійкого стану є фінансова стабільність.
Фінансова стабільність підприємства є однією із найважливіших характеристик фінансового стану підприємства і пов'язана з рівнем його залежності від кредиторів та інвесторів. За різних умов, у яких функціонує підприємство, останнє для досягнення фінансової стабільності проходить різні етапи. Так, в умовах кризи підприємство може досягати фінансової стабілізації за такими етапами:
1) ліквідація поточної неплатоспроможності підприємства;
2) відновлення фінансової стійкості (фінансової рівноваги у коротко¬строковому періоді);
3) забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді [1, с.252].
Фінансова стійкість - це такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного відтворення. Тому вона є одиним із головних чинників, що впливає на досягнення підприємством фінансової рівноваги та фінансової стабільності. [2, с. 195].
Процес проведення аналізу фінансового забезпечення є доволі складним і передбачає таку послідовність кроків:
- аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства;
- аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності;
- оцінка використання майна;
- структурний аналіз капіталу;
- аналіз самоокупності підприємства.
Діагностування стану забезпеченості фінансовими ресурсами розвитку підприємства є своєрідним інструментом контролю ефективності використання наявних коштів. Аналізу належить важлива роль у досягненні стабільного фінансового стану підприємства. Тому, дані такого аналізу є вирішальними у розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, використовуються керівниками для вдосконалення управління фінансовими ресурсами, а також для максимізації прибутку. За допомогою цієї діагностики стає можливим не тільки відстежувати стан об'єкта на кожному інтервалі часу, а й ідентифікувати його стан.
Таким чином, своєчасна діагностика дозволяє виявити не тільки стан, але й причини, що перешкоджають успішному розвитку підприємства, а самі результати діагностики є основою прогнозування альтернатив розвитку об'єкта дослідження. Тому у практичній діяльності підприємства з метою ефективного управління розвитком підприємства доцільно використовувати комплексний підхід до формування системи показників діагностики стану забезпеченості фінансовими ресурсами, що є дуже важливим в умовах конкурентної боротьби.
Примітки:

1. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька М. Ю. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005.- 592 с.
2. Бланк І. О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств. Підручник.- К.: КНТЕУ, 2006. – 780 с.
3. Гетьман О.О., Шаповаїї В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 2007. - 307 с.
4. Кірейцева Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2001. -432 с.
Orest Chornyy
Lviv National University by Ivan Franko
Diagnostics of the state of financial providing of development of enterprise

The necessary condition of existence and development of enterprises is providing of them by the sufficient volume on financial resources for achievement of strategic aims, that is why there is a necessity of complex diagnostics stately and strictures of financing. The basic aspects of diagnostics of the state of providing of enterprise financial resources era explored in the article.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^