Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Зайло І.І. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення функціонування системи місцевих бюджетів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4200
  • Автор: Step99999
  • Дата: 8-06-2011, 00:57
 (голосов: 0)
8-06-2011, 00:57

Зайло І.І. Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення функціонування системи місцевих бюджетів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Зайло І.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Використання зарубіжного досвіду для вдосконалення функціонування системи місцевих бюджетів в Україні

Важливим фактором є вивчення зарубіжного досвіду в сфері функціонування системи місцевих бюджетів України. Очевидно, що в таких високоцивілізованих країнах як Сполучені Штати Америки, Канаді, Німеччині, Швеції та ін. є багато позитивних моментів, які можна запозичити і використати для вітчизняної системи місцевих бюджетів. Щo і пов'язано з необхідністю запрoвадження в Україні пoділу місцевих бюджетів на два самостійні рoзділи: потoчний бюджет i бюджет інвестицій. Кoжному з цих бюджетів належить мати власні дохiдну і видаткову частини.
Дoхoди бюджету розвитку мають формуватися за рахунок частини пoдаткових надхoджень, комунальних позик, банківських кредитiв та інвестиційних субсидій. Видатки цього бюджету слід спрямовувати виключно на інвестиційні програми, на придбання обладнання та погашення основної частини боргу органів місцевого самоврядування. Може бути використано досвід розвинутих зарубіжних країн щодо утворення так званих додаткових і приєднаних місцевих бюджетів [2].
У сучасних наукових дослідженнях вітчизняних учених приділяється увага лише окремим аспектам підвищення ефективного функціонування системи місцевих бюджетів в Україні. О.Д. Василик висвітлював ці питання в теорії фінансів. Слухай С.В., Гончаренко О.В., Жемеренко Є.В., О.О. Сунцова описують теоретичні засади організації фінансового забезпечення місцевого самоврядування в контексті теорії місцевих фінансів та міжбюджетних відносин. О.А. Музика, Стефанчук розкриває сутність фінансово-правової основи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах, з позицій науки фінансового права, у авторському навчальному посібнику. Але, незважаючи на це, науковці, як представники фінансової науки, так і юристи-фінансисти, окремо не виділяли положення, які варто запозичити із зарубіжного досвіду для вдосконалення системи місцевих бюджетів в Україні [3; 5].
Реформування бюджетної системи України, яке було розпочате наприкінці 2000 року не можна назвати завершеним. Поряд з вагомими здобутками бюджетної реформи виявлено також низку проблем, що потребують невідкладного вирішення. Більшість проблем пов'язана із необхідністю внесення змін до чинного порядку формування місцевих бюджетів.
Прагнення до побудови в Україні ефективної системи взаємовідносин між органами різних рівнів у бюджетній сфері і бажання уникнути економічно необгрунтованих рішень спонукає до вивчення як позитивного, так і негативного світового досвіду в організації міжбюджетних відносин. У різних країнах існують різноманітні умови, які впливають на побудову взаємовідносин різних рівнів влади у бюджетній сфері. Залежно від цих умов кожна країна по-своєму вирішує питання побудови міжбюджетних відносин [4].
Прикладне дослідження процесу формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах доводить, що місцеві органи в більшості з них, як правило, не володіють достатніми фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні. Це обумовлено низкою обставин:
 високим рівнем концентрації фінансових ресурсів у центральних бюджетах країн, що знижує значення місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення завдань;
 домінуючою роллю регулюючих доходів у структурі надходжень місцевих бюджетів і низькою часткою закріплених за територіями податкових платежів;
 тенденцією щодо передачі видаткових повноважень бюджетів з центрального до нижчестоящих рівнів бюджетної системи без належного їх забезпечення дохідними джерелами, що перетворює у дотаційні раніше самодостатні місцеві бюджети.
Крім того, необхідно відмітити, що існуюча система формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах, в межах якої загальнодержавні податки відіграють домінуючу роль, не орієнтує місцеві органи на ефективне здійснення виваженої фіскальної політики.
.
Отже, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів.
Прикладне дослідження процесу формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах доводить, що місцеві органи в більшості з них, як правило, не володіють достатніми фінансовими ресурсами для організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні [4].
Крім того, необхідно відмітити, що існуюча система формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах, в межах якої загальнодержавні податки відіграють домінуючу роль, не орієнтує місцеві органи на ефективне здійснення виваженої фіскальної політики.
Щорічна зміна фінансових умов, нестабільність і непередбачуваність фінансової ситуації на місцевому рівні не дозволяють місцевим органам планувати перспективні напрями своєї діяльності, у тому числі істотно перешкоджають залученню довгострокових інвестицій. Пов'язані з цим суперечності яскраво виявилися у ситуації, коли місцеві органи виступали позичальниками кредитів міжнародних фінансових організацій на проекти, пов'язані з розвитком інфраструктури [5, с. 140 – 141].
При розподілі дотацій більшість країн надає перевагу формулам, оскільки вони дають змогу об'єктивніше оцінити потребу місцевого бюджету в централізованій підтримці. Однак сама по собі формула ще не вирішує проблеми, оскільки дуже важливий набір критеріїв, урахованих у ній, та значення їх ваги. За винятком Франції та Швеції в усіх країнах мало не щорічно відбувається перегляд та уточнення формул [2, с. 115 – 117].
Характеризуючи зарубіжний досвід субсидування необхідно звернути увагу ще на дві особливості: по-перше, для здійснення деяких капітальних витрат (на лікарні, громадський транспорт, станції очищення стічних вод) створюються спеціальні фонди, що фінансуються за рахунок внесків органів усіх рівнів влади, і через які здійснюється розподіл спеціальних субсидій; по-друге, регіональні уряди, як правило, не лише виділяють субсидії, але й фінансують проекти органів місцевого самоврядування [6, с. 67 – 70].
Згідно з вищезазначеним, існує необхідність перерозподілу джерел податкових надходжень між центральною та місцевою владами відповідно до виконуваних ними функцій, що повинно знайти своє відображення у законодавстві про місцеве самоврядування.
По-друге, необхідно розширити перелік місцевих податків і зборів та посилити їх фіскальну роль. До їх складу, на нашу думку, доцільно віднести податок на нерухомість, єдиний податок, збір за забруднення навколишнього середовища.
По-третє, потрібно вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового вирівнювання. Практика показала, що такі методи регулювання місцевих бюджетів як вилучення надлишкових коштів до бюджету вищого рівня та застосування індивідуальних підходів щодо встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів мають багато недоліків: їх застосування не тільки негативно впливає на формування дохідної бази місцевих бюджетів, але й позбавляє органи місцевого самоврядування стимулювання до збільшення своїх доходів. Зарубіжний досвід свідчить про необхідність створення спеціальних бюджетних фондів фінансового вирівнювання територій. Таким чином, вирішення на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду комплексу проблем, що склалися у сфері формування місцевих бюджетів, дозволить значно оптимізувати бюджетні відносини в нашій країні та зміцнити економічну самостійність адміністративно-територіальних одиниць. Як наслідок, зростання рівня політичної незалежності та фінансового забезпечення місцевого самоврядування сприятиме розбудові демократичної держави та успіху трансформаційних перетворень [5, с. 236 – 237].

Список використаної літератури:
1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. / О.Д. Василик.- К.: НІОС. - 2000. - 416 с.
2. Емельянов Н.А. Местное самоуправление: международный опыт. / Н.А. Емельянов. // Власть. - 2000. - № 6. - С. 82-89.
3. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. / В.І. Кравченко - К.: Знання, 1999. - 487 с.
4. Местное самоуправление / Сборник международных терминов из области права и управления. Русско-немецкий. - Серия Р. - Том 2. - Баварская школа управления, Мюнхен. - 1995. - 212 с.
5. Зайчикова В.В. Системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в європейських країнах: автореф. дис. ...канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Віталіна Вікторівна Зайчикова. - Ірпінь, 2003. - 16 с.
6. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія).: Навчальний посібник. – К: КНЕУ, 1999. – 234 с.

Посилання: Бюджет

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^