Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Шугайло Д. Особливості розвитку ринку капіталу в сучасних умовах
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 672
  • Автор: diana9786
  • Дата: 1-11-2016, 01:38
 (голосов: 0)
1-11-2016, 01:38

Шугайло Д. Особливості розвитку ринку капіталу в сучасних умовах

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Розвиток фінансового ринку в цілому, складовим елементом якого є ринок капіталу, є важливим компонентом ринкових перетворень, що відбуваються в країні. Ринок капіталу включає в себе ринок акцій та ринок боргових цінних паперів.
Ринок капіталу відрізняється від інших фінансових ринків, наприклад, грошового ринку тим, що спеціалізується на короткострокових активах, і ринку похідних фінансових інструментів, що пропонує контракти на деривативи. На ринку капіталу формується попит та пропозиції на середньо- та довгострокові ресурси і він включає в себе ринок акцій та ринок облігацій. Виходячи з цього ринок капіталу повинен виконувати цілий ряд важливих функцій, таких як:
• здатність акумулювати тимчасово вільні кошти домогосподарств та суб’єктів господарювання та перетворювати і перерозподіляти їх з метою інвестування в різні галузі економіки;
• концентрація коштів, тобто створення умов для об’єднання незначних сум тимчасово вільних фінансових ресурсів домогосподарств та суб’єктів господарювання в значні за обсягами (концентровані) грошові потоки;
• ринкове збалансування попиту та пропозиції капіталу (вплив на економіку “невидимої руки ринку” за Адамом Смітом);
• оптимізація регіональної та галузевої структури капіталу шляхом переливу капіталу із галузей та регіонів, де є його надлишок, до галузей та регіонів, де відчувається його нестача (за принципом “сполучених сосудів”);
• створення конкурентних умов для банківської системи, зокрема банківського кредитування суб’єктів господарювання;
• економія витрат обігу, покращення взаєморозрахунків суб’єктів господарювання, зниження заборгованості, покращення товарообороту;
• сприяє розвитку місцевого самоврядування шляхом використання механізму емісії облігацій місцевої позики;
• створення умов для інтеграції до світового фінансового ринку, шляхом запровадження світових стандартів функціонування фінансового ринку в цілому та ринку капіталу зокрема.

Фінансовий ринок в цілому і ринок капіталу зокрема є складною системою, яка знаходиться під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Основними факторами, що впливають на функціонування як фінансового ринку в цілому, так і ринку капіталу зокрема, є:
• політична та соціальна стабільність суспільства – чим більш високий рівень політичної та соціальної стабільності в суспільстві, тим більше можливостей для створення масштабного ринку капіталу, на якому присутні як внутрішні, так і зовнішні інвестори, і навпаки;
• структура власності – визначає систему економічних інтересів у країні, і, відповідно, попит на цінні папери та структуру ринку;
• рівень економічної грамотності населення та довіри до фінансових інститутів. Чим вище рівень економічної грамотності в країні, тим більше можливостей отримати для ринку капіталу серйозного та потужного інвестора, яким є домогосподарства;
• рівень розвитку економіки. Порівняльна конкурентоспроможність країни та фінансового ринку. Конкурентоспроможність вітчизняного ринку капіталу напряму залежить від конкурентоспроможності країни в цілому і є похідною від неї. Чим вище рівень конкурентоспроможності країни, який обумовлюється рівнем розвитку економіки та позицією країни на міжнародному ринку, тим більш ефективним буде і ринок капіталу країни, тим меншим буде країновий ризик та системний ризик, притаманний вітчизняному ринку капіталу;
•фінансова глибина та фінансова структура макроекономіки;
• приналежність до розвинутого ринку чи до ринку, що формується. Залежно від того, як класифікується ринок, він характеризувати- меться різними значеннями показників. Так ринки, що формуються, до яких належить і український ринок, характеризується значно меншою насиченістю фінансовими інструментами, більш високими ризиками та волатильністю, значно меншими обсягами та ліквідністю;
• регіональна приналежність ринку. Вплив даного фактора проявляється в тому, що залежно від того, в якому регіоні знаходиться ринок, його відповідно розглядають та аналізують, порівнюючи з ринками країн, що знаходяться поряд.
• світові ціни на енергоносії. На сучасному етапі розвитку світової економіки ціни на енергоносії багато в чому визначають рівень економічного розвитку країн і відповідно по-різному впливають залежно від того, чи належить країна до групи країн, що імпортують енергоносії, і відповідно є енергетично залежною країною, чи країна належить до групи країн, що експортують енергоносії, і відповідно тоді ціни на енергоносії багато в чому визначають можливість створення сприятливих умов для розвитку як народного господарства в цілому, так і ринку капіталу зокрема;
• економічна та фінансова політика держави безпосередньо впливає на розвиток ринку капіталу і через економічні та адміністративні важелі впливу може як прискорювати, так і уповільнювати розвиток ринку в країні.

Отже, згідно з чинним законодавством всі цінні папери, що знаходяться в обігу, розглядаються за чотирма основними ознаками, а саме:
• за порядком розміщення розглядають емісійні, тобто ті, які посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно емітента, та неемісійні цінні папери, тобто ті, що не належать згідно із законодавством до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Державною комісією з цінних паперів та ринку, якщо це не суперечить іншим законам;
• за участю у цивільному обороті розглядають пайові, боргові, іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери;
• за формою випуску розглядають цінні папери на пред’явника, тобто права, посвідчені відповідним цінним папером, належать особі, що подала цінний папір; іменні цінні папери, обов’язковим атрибутом яких є зазначення особи, якій належить цінний папір; ордерні цінні папери, тобто особа, зазначена у цінному папері, може сама здійснити свої права або призначити своїм розпорядженням іншу уповноважену особу шляхом індосаменту, при цьому індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, щодо якої має бути здійснене виконання зобов’язань) або ордерним (із зазначенням та- кої особи);
• за формою існування розглядають документарні та бездокументарні цінні папери.
Таким чином, на ринку капіталу в Україні знаходяться різні за видами цінні папери, які мають різні класифікаційні характеристики та є різними за призначенням. Випуск цінних паперів та їх придбання становлять економічний інтерес як для емітента, так і для інвестора. Для емітента випуск цінних паперів є джерелом капіталу для створення акціонерного товариства, якщо емітують акції, або для розвитку інших організаційно-правових форм господарювання. Для інвестора придбання цінних паперів – це можливість одержання доходу. Можливість отримання доходів інвестором залежить від якісного рівня фінансового менеджменту на рівні суб’єкта господарювання.

Список використаної літератури:
1. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с
2. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч. Посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.
3. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

Посилання: Екф-44с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^