Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Сас Т. Сучасні тенденції оподаткування операцій з цінними паперами
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 647
  • Автор: tanyasas
  • Дата: 2-11-2016, 11:28
 (голосов: 0)
2-11-2016, 11:28

Сас Т. Сучасні тенденції оподаткування операцій з цінними паперами

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Сас Т.
студентка групи ЕКФ-43с
Львівський національний університет ім. І. Франка
Науковий керівник:
д.е.н., доцент, Підхомний О.В.

Сучасні тенденції оподаткування операцій з цінними паперами


Економіка України залежить від багатьох ринків. Одним із таких є ринок цінних паперів. Останні події в Україні вплинули і на ринок цінних папері,це вимагає інтенсивного розвитку державно-правового регулювання. Під державно – правовим регулюванням розуміють прийняття законів, постанов та інших нормативних активів які регулюють діяльність щодо операцій з цінними паперами.
Нещодавні зміни, закріплені Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшо­го удосконалення адміністрування податків і зборів» [1] внесли наступні нововведення у сфері оподаткування:
Викладено в новій редакції порядки оподаткування по­датком на прибуток та ПДФО операцій з цінними паперами.
Запроваджено акцизний податок на операції з цін­ними паперами.
Закріплено порядок бюджетного відшкодування ПДВ, використовуючи фінансовий вексель, що є одночас­ним засобом погашення податкових зобов’язань.
Органи податкової служби наділені функцією щодо встановлення порядку визначення емітента цінних папе­рів відповідними ознаками фіктивності.
Вищесказані заходи мають за мету мінімізувати операції із «технічними» цінним паперами. Але співвід­ношення бухгалтерського і податкового обліку операцій з цінними паперами, викликає деяку суперечливу ситуацію.
На сьогодні в Україні ситуація виглядає наступним чином. Офіційною позицією фіскальної служби, закріпленою в Узагальнюючій податковій консультації допускалося визнання витрат з придбання цінних паперів за правилами першої події у тому звітному пе­ріоді, коли вони були придбані в емітента. У вказаному документі чітко зазначалося, що «витрати на придбання цінних паперів на вторинному ринку визначаються у від­окремленому обліку фінансових результатів від операцій з цінними паперами у тому податковому періоді, на який припадає їх донесення (нарахування) незалежно від пері­оду отримання доходу від подальшого відчуження таких цінних паперів». [2].
Зазначеним вище Законом 5519-УІ закріплено проти­лежне правило, згідно з яким витрати платника податку на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, у якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів. Таким чином, дана норма спричинює виникнення розбіжностей між даними бухгалтерського обліку, у якому витрати будуть визнаватися за старим правилом - на момент придбання та податкового обліку, у якому вони будуть відображені на момент їх реалі­зації. Таким чином виникає відстрочений податковий актив унаслідок перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди згідно з нормами Міжнародного стан­дарту бухгалтерського обліку 12 [3].
Представлені зміни суперечать поставленому плану щодо рефор­мування порядку визначення фінансового результату, розра­хованого за правилами бухгалтерського обліку, пов’язаного з оподаткуванням податком на прибуток підприємств.
Водночас нова Узагальнююча податкова консультація за № 1160 містить положення, що по суті заперечують попередню позицію податкових орга­нів щодо визначення витрат, доходів, збитків та прибутків відповідно. Таким чином, додано значні труднощі у трак­тування положень ПКУ щодо оподаткування прибутковим податком окремих операцій з цінними паперами, і, як наслідок, співвідношення методології бухгал­терського і податкового обліку за такими операціями [4].
При цьому під терміном «витрати» для цілей податко­вих правил (п. 153.8 ПКУ) у зазначеній вище Узагальнююча податкова консультація № 1160 встановлюється сума коштів або вартість майна, сплачена (нарахована) платником податку продавцю (у тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До скла­ду витрат входить також сума будь-якої заборгованості по­купця, яка виникає у зв’язку з таким придбанням.
З огляду на окреслене вище виглядає сумнівним поло­ження п. 153.8 Податкового кодексу України [5] про те, що фінансовий результат за операціями з цін­ними паперами визначається саме відповідно до поло­жень (стандартів) бухгалтерського обліку, а саме: шляхом зменшення прибутків за операціями з цінними паперами на суму збитків від операцій з іншими цінними паперами протягом звітного періоду.
Сьогодні представлені протиріччя потребують більшого аналізу та залучення юристів.
Можна зробити висновки, про те що представлені положення потребують уточнень в межах операцій з цінними паперами.

Список використаних джерел
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:/ ligazakon.net.ua.
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами на вторинному ринку : [Електронний ресурс]. - Режим до­ступу : http://document.ua
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 (МСБО 12) «Податки на прибуток» від 01.01.2012 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_012.
Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку відображення в податковому обліку суб’єктами господа­рювання операцій з цінними паперами : [Електронний ресурс]. - Ре­жим доступу : http://document.ua/
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://ligazakon.net.ua

T. Sas
student group EKF-43s
Lviv National University. Franko
Ukraine's economy is dependent on many markets. One of these is the stock market. Recent developments in Ukraine and the impact on the stock market, it requires intensive development of state-legal regulation. Under the state - legal regulation understand adoption laws, regulations and other regulatory assets regulating activity on securities transactions.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
^