Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Опришко У.І. Аналіз інвестиційних ризиків банківської діяльності
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
9-06-2011, 10:02

Опришко У.І. Аналіз інвестиційних ризиків банківської діяльності

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Опришко У.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Аналіз інвестиційних ризиків банківської діяльності

Будь-який банк, як і кожне підприємство, що працює в сучасних умовах і здійснює інвестиційну діяльність, стикається із різноманітними ризиками, які пов'язані зі структурою його портфеля.
Ризик - це невід'ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю, браком достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій. Ризик виникає тоді, коли рішення обирається з кількох можливих варіантів і немає впевненості, що зоно є найефективнішим. Якщо розглядати поняття ризику з позицій інвестиційної діяльності, то ризик рівень невизначеності, пов'язаний з реалізацією інвестиційних проектів .
Найважливіше правило інвестування полягає в тому, що прибуток від вкладень у цінні папери прямо пропорційний ризику, на який хотів іти інвестор. Прямий зв'язок між дохідністю цінних паперів і відповідним ризиком підтверджується світовою статистикою .
Розуміння суті інвестиційних ризиків, правильна оцінка та підходи управління ними дозволяє уникнути або зменшити можливі втрати. Значна увага повинна приділятися вивченню ризикових сфер і основних видів ризиків при здійсненні банками інвестиційних операцій, пошуку ефективних методів контролю, оцінювання та моніторингу ризиків, а також створенню відповідних систем управління.
Метою аналізу інвестиційних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення можливих шляхів зниження ризиків і ступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способів його зниження.
Аналіз інвестиційних ризиків передбачає вирішення таких завдань: виявлення ризиків; оцінка ризику; визначення чинників, що впливають на ризик; пошук шляхів зниження негативного впливу ризику; врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту; врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту. З погляду джерел виникнення та можливостей управління ризики доцільно поділити на зовнішні та внутрішні. Вплив зовнішніх ризиків на результативність роботи банку надзвичайно високий, проте управляти такими ризиками надзвичайно складно, а найчастіше неможливо. До таких ризиків можна віднести політичний, правовий, загальноекономічний та інші ризики, які можуть бути викликані зовнішніми умовами реалізації банківських інвестицій. До внутрішніх належать ризики, що виникають безпосередньо у зв'язку з діяльністю конкретного банку, і чим ширше коло його клієнтів, партнерів, зв'язків, фінансових операцій, послуг, тим більше внутрішніх ризиків супроводжує його інвестиційна діяльність. Порівняно із зовнішніми, внутрішні ризики легше ідентифікувати, а тому методики аналізу спрямовано в основному на виявлення, оцінювання, вибір ефективних прийомів мінімізації та моніторинг цієї групи банківських ризиків .
З метою здійснення банківського нагляду Національний банк виділяє дев'ять категорій ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик та стратегічний ризик. Ці категорії не є взаємовиключними; будь-який продукт або послуга може наражати банк на декілька ризиків. Однак для зручності аналізу Національний банк України виявляє та оцінює ці ризики окремо. Усі перелічені категорії ризиків характерні і для банківської інвестиційної діяльності [1] .
Всі види ризиків, характерні для фінансових інструментів при банківському інвестуванні, в сукупності формують загальний ризик даного інструменту, який порівнюється з його дохідністю. Менеджмент має вирішити питання про прийнятний для банку рівень ризику цих інструментів і серед всієї сукупності обрати найдохідніші, які б задовольняли цей рівень.
З метою забезпечення контролю за інвестиційною діяльністю банків і обмеження інвестиційного ризику Національний банк України встановив нормативи інвестування, а


саме: норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) і норматив загальної суми інвестування (Н12) .
Існують дві загальновизнані концепції оцінки ризику: аналіз чутливості кон'юнктури ринку й аналіз імовірнісного розподілу прибутковості .
Перша заснована на обчисленні розмаху варіації і прибутковості, виходячи з найгіршого і найкращого варіантів. Друга базується на здійсненні ймовірнісного] розподілу значень прибутковості й обчисленні разом зі стандартними відхиленнями й статистичних моментів вищих порядків. Вихідними даними для розрахунків в обох випадках є експертні оцінки. Ухвалення рішення базується на фінансовій математиці, зокрема теорії ймовірності й математичній статистиці .
Слід зазначити, що оцінювання фінансових ризиків за допомогою методів статистичного аналізу є одним із найпоширеніших підходів. Він ґрунтується на тому факті, що сукупна дія ризиків, на які наражається банк у процесі інвестиційної діяльності, у підсумку відображається на зміні показників його дохідності [2].
Однак, інвестор ніколи не матиме у своєму розпорядженні детермінованої всеосяжної оцінки міри ризику, оскільки рівень різноманіття параметрів зовнішнього й внутрішнього середовища щодо проекту завжди перевищує управлінські (пізнавальні) можливості особи, яка приймає рішення, і, зрештою, може здійснитися найменш очікуваний сценарій перебігу подій (чи навіть такий, що взагалі не був врахований у проекті), котрий може зруйнувати інвестиційний процес. Тому інвестор зобов'язаний докладати значних зусиль до підвищення рівня своєї інформованості, намагатися всебічно аналізувати, вимірювати і враховувати ризикованість своїх інвестиційних ініціатив як на стадії розроблення проекту, так і в процесі його реалізації [2].
Таким чином, надзвичайно перспективним напрямком досліджень інвестиційного менеджменту є складання відповідних методик та підходів до всебічної оцінки ризику з урахуванням впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів, що в свою чергу потребує впровадження комп'ютеризованих засобів обробки інформації.


Примітки
1. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / В.В. Вітлінський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко. За ред. В.В. Вітлінського. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 251 с.
2. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. - 2004. - №4. - С.44-46.

Посилання: ризики банківської інвестиційної діяльності

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^