Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Гошка О.В. Бюджетне планування як важливий етап бюджетного процесу
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4945
  • Автор: Гошка О.В.
  • Дата: 9-06-2011, 17:39
 (голосов: 0)
9-06-2011, 17:39

Гошка О.В. Бюджетне планування як важливий етап бюджетного процесу

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Гошка О.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Бюджетне планування як важливий етап бюджетного процесу

У системі заходів, спрямованих на успішне розв’язання економічних і соціальних завдань в умовах ринкових відносин, важливе місце займає бюджетне планування.
Ситуація, яка склалася в економіці та соціальній сфері Української держави, вимагає нових підходів до розв'язання проблем, породжених економічною кризою. Вирішення таких проблем може бути забезпечене шляхом використання цілого комплексу важелів та інструментів, серед яких чільне місце відводиться бюджетному плануванню. Тому глибокі дослідження суті бюджетного планування, засад його організації та методики, а також впливу на соціально-економічні процеси є актуальними.
Бюджетне планування - це науково обгрунтований процес визначення джерел формування і напрямів використання бюджетних ресурсів в економіці держави з метою забезпечення стабільного економічного й соціального розвитку.
Бюджетне планування є складовою загальнодержавного економічного планування. Рівень його організації, наукова обґрунтованість планових показників бюджету, їх збалансованість значною мірою визначають економічний і соціальний розвиток як окремих регіонів, так і держави в цілому. Бюджетне планування охоплює всі стадії процесу складання, розгляду і затвердження бюджету як основного фінансового плану держави на наступний рік. Складання бюджету є загальновизначеним процесом, який має політичний, управлінський, плановий, комунікаційний та фінансовий виміри.
За змістом бюджетне планування - це особлива сфера фінансової діяльності держави, пов'язана з обгрунтуванням певних управлінських рішень у сфері економіки стосовно фінансового забезпечення держави, тобто специфічна сфера управління.
За формою бюджетне планування виступає в якості процесу складання, розгляду і затвердження основного фінансового плану - державного
бюджету.
Всі перераховані визначення мають право на існування залежно від поставленої мети наукового аналізу [2, с. 61].
Основними функціями бюджетного планування є:
-відображення основних напрямів бюджетної політики, яку проводять органи законодавчої й виконавчої влади в державі;
-встановлення раціональних форм мобілізації бюджетних ресурсів і, на цій основі визначення їх оптимальної структури;
-вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуван рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного використання наявних у суспільстві ресурсів;
-здійснення необхідного рівня перерозподілу бюджетних ресурсів для досягнення темпів і пропорцій розвитку економіки й підвищення суспільного добробуту [3, с. 104].
Призначення бюджетного планування в загальному вигляді зводиться до такого:
•забезпечення перевірки через фінансові показники збалансованості й поєднання проекту Державної програми (плану) економічного і соціального розвитку країни, відповідності доходів та видатків держави, визначення загальнофінансових зв’язків у відтворювальному процесі суспільного
виробництва;
•визначення джерел і способів фінансування всіх завдань і заходів, передбачених державними програмами;
•забезпечення реалізації єдиної фінансової політики, єдиних форм і методів усієї бюджетної роботи.
Об'єктом бюджетного планування є бюджетна діяльність держави, державних установ і організацій. Сферою застосування бюджетного плануванн є розподіл та перерозподіл бюджетних ресурсів на всіх стадіях відтворювального процесу.
Суб'єктами є органи державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, які беруть безпосередню участь у процесі складання, розгляду і затвердження бюджетів. Предметом дослідження виступають грошові відносини, що виникають у процесі розподілу, а також перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу та безпосередньо пов'язані з формуванням, використанням централізованого фонду грошових коштів держави на всіх рівнях управління [2, с. 63].
Сучасний етап розвитку науки і практики управління в умовах науково-технічної революції характеризується розробкою та впровадженням цілого ряду нововведень, покликаних істотно підвищити якість бюджетного менеджменту Одним з таких нововведень, що розвиваються в останнє десятиліття, є програмно-цільовий підхід.
У нашій країні увага до програмно-цільового підходу як ефективного засобу усунення міжвідомчих бар'єрів, узгодження ресурсів і потреб, забезпечення комплексності і взаємного поєднання народногосподарських планів в останні роки особливо велика.
Головною метою програмно-цільового методу є розподіл бюджетний ресурсів відповідно до визначених пріоритетів (програм) та оцінка результативності використання бюджетних коштів за показниками Така методика забезпечує надання інформації щодо використаних ресурсів і досягнутих результатів, таким чином надаючи можливість посадовцям зробити висновки щодо пріоритетності тієі чи іншої програми, її корисності для країни у порівнянні з інщими запропонованими видами послуг у рамках обмежених фінансових ресурсів.
Програмно-цільовий метод має розглядатися у стратегічному контексті як план, а ще більше - як ефективний бюджетний менеджмент. Пріоритети повинні бути чітко визначені та відігравати провідну роль у розподілі ресурсів. Ефективний процес складання бюджету потребує оцінки програм капіталовкладень у розрізі їхнього внеску в програмні операції [3, с. 108].
На сьогодні однією з важливих проблем виконання бюджету залишається ефективне використання бюджетних коштів. Особливо актуальна ця проблема для України, яка здійснює бюджетну політику в умовах обмежених бюджетних ресурсів.
Отже, слід зазначити, що бюджетне планування займає центральне місце у фінансовому плануванні, поскільки воно пов'язане з показниками фінансових планів підприємств, організацій та установ різних форм власності та рівнів підпорядкування. Недооцінка ролі бюджетного планування як правило супроводжується негативними наслідками, зокрема посиленням податковоготиску, зниженням рівня економічної активності та скороченням матеріальної бази бюджету у майбутньому, безконтрольному використанні державних коштів тощо.

Список використаної літератури:
1.Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542 − ІІІ.
2.Юрій С. І., Дем’янишин В. Г., Бездуган Я. М. Антологія бюджетного механізму. Монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, Я. М. Бездуган – Тернопіль: Економічна думка. – 2001. – 250 с.
3.Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. Бюджетний менеджмент / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова – К. : КНЕУ. – 2004. – 864 с.

ЛНУ ім. І. Франка ЕкфМ-52

Посилання: бюджетне плануваня

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^