Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Самотіс О.А. Life-страхування на українському страховому ринку: проблеми та перспективи розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-10-2017, 01:46

Самотіс О.А. Life-страхування на українському страховому ринку: проблеми та перспективи розвитку

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Самотіс О.А., 2017


Life-страхування на українському страховому ринку: проблеми та перспективи розвитку


Страхові компанії посідають особливе місце в процесі залучення вільних коштів населення в економіку країни. Вони здатні виконувати функції інституціональних інвесторів, мобілізуючи значну частину фінансових ресурсів юридичних і фізичних осіб та спрямовуючи їх у різні види інвестицій. За допомогою страхування можна забезпечити стимулювання інвестиційної діяльності через здійснення страхових операцій за видами страхування, що гарантують інвесторам повернення вкладених коштів, а в багатьох випадках і відшкодування неотриманого доходу через настання різних несприятливих подій, що привели до фінансових втрат. Крім того, страхування життя є важливою складовою в системі страхового та соціального захисту населення та джерелом інвестування національної економіки через свою здатність спрямовувати вільні кошти населення (внески страхувальників) на їх заощадження, а не на споживання [1].
Небезпечні умови праці, проживання, стихійні лиха – все це викликає необхідність убезпечити головне джерело людської трудової діяльності – життя та здоров’я. Добровільне страхування життя на українському страховому ринку вважається нині скоріше екзотичним видом страхування, аніж необхідністю. Укладання договорів про страхування життя на європейських ринках давно стало нормою, у той час як для українців найважливішим об’єктом страхування залишається майно [2].
Законодавче регулювання відносин між страховиком і страхувальником у сфері страхування життя відбувається на підставі Закону України «Про страхування» від 7 березня 1996 року № 85/96-вр з урахуванням останніх коригувань від 1 січня 2017 року [3].Головним державним органом, який здійснює регулювання і нагляд за діяльністю страхових компаній, страхових брокерів та інших учасників ринку фінансових послуг, є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070/2011 [4].
Нині у страховій сфері розрізняють ризикове, накопичувальне та змішане страхування життя. Сутність ризикового страхування життя полягає в тому, що страхові виплати сплачують страховиком у разі смерті або втрати працездатності застрахованої особи. Відмінною рисою накопичувального страхування життя є те, що страхова сума виплачується страхувальнику за дожиття ним до зазначеного терміну або у разі смерті застрахованої особи його спадкоємцям. Змішане страхування життя поєднує в собі риси ризикового та накопичувального страхування, а також може включати страхування від нещасних випадків [5].
Говорячи про український досвід у сфері страхування життя, необхідно відзначити, що цей напрям є не досить розвиненим та потребує суттєвих трансформацій відповідно до тих реалій, з якими стикається українська страхова сфера та економіка загалом. Так, наприклад, згідно з даними Європейської федерації страхування, в 2013 році 64% страхових полісів зі страхування життя були придбані приватними особами для себе, а загальне число застрахованих у Західній Європі наближається до 85–90% від усього населення. Водночас, згідно з даними Ліги страхових організацій України, на вітчизняному страховому ринку у 2013 році договори страхування життя уклали 1,77 млн. осіб, тобто менше 5% населення. Згідно зі свідченням фінансових експертів такий суттєвий розрив у попиті на страхові продукти у сфері страхування життя пояснюється перш за все тим фактом, що для нестабільних економік, до яких відноситься вітчизняна, характер- ним є прагнення до максимального заробітку і можливості швидко повернути собі гроші, а стабільним, розвиненим економікам властиві довгострокові вкладення з невисоким річним доходом у розмірі 3–6% річних. Тому страхування життя існує в розвинених країнах в різних видах: від пенсійного накопичення або ризику передчасної смерті до непопулярного серед українського населення страхування немовлят на «дожиття до повноліття», яке європейці розглядають як спосіб накопичити кошти на освіту дитини [6].
Незважаючи на чималу кількість переваг life-страхування на українському ринку спостерігається тенденція до зменшення кількості страхових life-компаній . За останні 6 років український страховий ринок втратив 27 страхових life-компаній, тобто майже 39% від кількості даного виду компаній у 2010 році, що дає підстави стверджувати про непоширеність даного виду діяльності серед українських страхових організацій.
Серед 43 компаній зі страхування життя у 2016 р. в рейтингу журналу «Фориншурер» ТОП-5 за договорами, що включають накопичувальне страхування життя, зайняли такі українські компанії як «МетЛайф», «Ейгон Лайф Україна» «ТАС», «Уніка Життя», «PZU Україна Страхування життя». Динаміка страхових премій дає підстави стверджувати про позитивну тенденцію накопичення для таких компаній як «МетЛайф» (збільшення страхових премій на 130921 тис. грн. або на 149,67%), «PZU Україна Страхування життя» (збільшення на 14300 тис. грн. або на 114,67%). Відносно стабільним залишається положення «ТАС» та «Ейгон Лайф Україна», адже їх темп зростання договорів за ними становить майже 4%. Значні коливання даного показника має «Уніка Життя», адже у 2016 році сума страхових премій зменшилась майже на 10000 тис. грн., в той час як у 2015 році відбувся значний ривок – зростання суми страхових премій майже на 242%.
Найбільшою популярністю серед населення користується компанія «Ейгон Лайф Україна», яка останні три роки займає перше місце в рейтингу журналу «Фориншурер» за договорами страхування життя, за якими передбачено досягнення застрахованою особою визначеного договором пенсійного віку, хоча й за цим показником спостерігається негативна тенденція (зменшення страхової суми у 2016 році в порівняні з 2015 роком майже на 16%, у 2015 році в порівнянні з 2014 роком – майже 17% [2].
Зменшення страхових премій та кількості компаній на українському ринку страхування вказують на існування причин, які стримують розвиток страхового ринку.
Сучасними науковцями відображено широкий спектр проблем і факторів, які стримують розвиток ринку страхування життя в Україні. До таких проблем слід віднести:
– негативну історію страхування життя в Україні в пострадянський період;
– нестабільність політичної ситуації;
– відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також відсутність гарантій збереження вкладених коштів;
– низькі доходи громадян, відсутність комплексного підходу під час розроблення страхових продуктів;
– зміни в соціальній сфері, що через свою невизначеність нині стримують розвиток страхування життя;
– недовіру населення до страхових компаній;
– низький рівень економічного розвитку країни;
– інфляцію, нестійкість національної валюти;
– відсутність вільних коштів у підприємств і населення;
– недосконале законодавство;
– низьку страхову культуру населення, страхових посередників і деяких страховиків;
– відсутність належної турботи держави стосовно забезпечення привабливості цього виду діяльності;
– недостатню ємність страхового ринку [7].
Наявність зазначених проблем викликає об'єктивну необхідність у розробці системи заходів для нормалізації відносин на ринку страхування життя та покращення показників діяльності страхових компаній, що працюють в цьому напрямі. На нашу думку, провідну роль у поширенні страхування життя в Україні повинна відігравати держава. Уряд повинен проводити державну політику, спрямовану на стимулювання страхової сфери загалом та ринку страхування життя зокрема:
- формування сучасного та динамічного страхового ринку з високорозвиненою інфраструктурою та широким асортиментом страхових послуг;
-створення страхового нагляду, гармонізованого з міжнародними стандартами та орієнтованого на захист прав споживачів фінансових послуг;
- розвиток страхового посередництва та посилення контролю за посередниками (брокерами, агентами і консультантами);
-формування страхової культури громадян;
- своєчасна та широка адаптація українського страхового ринку до світових вимог фінансового регулювання та нагляду, активна співпраця з європейськими та міжнародними організаціями;
-впровадження системи мікрострахування для малозаможних верств населення, державна підтримка соціально значущих видів страхування;
-підвищення фінансової грамотності учасників страхового ринку [8].


Список використаних джерел

1. Копитіна І. В. Страхування життя в Україні: аналітичний огляд і перспективи розвитку / І. В. Копитіна, В. М. Яценко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5.2. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmduce_2014_5.2_10
2. Заволока Л. О. LIFE-СТРАХУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ СТРАХОВОМУ РИНКУ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ. СВІТОВИЙ ДОСВІД [Електронний ресурс] / Л. О. Заволока, С. Р. Мороз, В. І. Якимова // «Young Scientist» № 5 (45). – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/128.pdf.
3. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
4. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011)
5. Страхування життя / Офіційний сайт страхової компанії «ІНГО Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ingo.kiev.ua/ua/strakhovanie-zhizni.html)
6. Ринок страхування життя в Україні: життя ледве жевріє / Сайт інформаційного агентства “Finance.ua”
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/news/-/349965/rynok-strahuvannya-zhyttya-vukrayini-zhyttya-ledve-zhevriye
7. Радецька О.О. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.О. Радецька. – Х. : ХНУ. – 2009. – № 6. – С. 222–224.)
8. Золотарьова О. В. Актуальні проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Золотарьова, В. О. Галаганов // ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/102.pdf.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^