Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Зборівець О.Б. Шляхи удосконалення бюджетного механізму економічного зростання в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-06-2011, 00:57

Зборівець О.Б. Шляхи удосконалення бюджетного механізму економічного зростання в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Зборівець О.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Шляхи удосконалення бюджетного механізму економічного зростання в Україні

Найприйнятнішим на сучасному етапі розвитку України інструментом забезпечення активної і цілеспрямованої участі держави у справі економічного зростання є бюджет розвитку, який у разі удосконалення може стати основою формування бюджетного механізму економічного зростання.
Аналіз напрацювань українських вчених та чинної законодавчої бази не дає змоги, навіть узагальнено, описати модель бюджету розвитку на загальнодержавному рівні, це дає нам підстави зробити висновок про те, що на сьогодні бюджетний механізм економічного зростання в Україні не є сформованим. Існують лише певні елементи цього механізму у вигляді опису моделі бюджету розвитку місцевих бюджетів, а також підходів до формування видатків та витрат розвитку як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. За таких умов вести мову про необхідність підвищення видатків інноваційно-інвестиційного спрямування та підсилення ролі бюджету у формуванні стратегії прискореного економічного зростання можна лише на середньо- та довгострокову перспективу [3, с.38].
Зважаючи на вище зазначене, було розроблено модель бюджету розвитку для застосування її у бюджетному процесі в Україні, яка заснована на необхідності реалізації таких ключових принципів:
1. Відокремлення планування, фінансування та моніторингу по¬точних видатків від видатків, що мають
перспективний характер, шляхом запровадження механізму, який унеможливлює “пересування” коштів з видатків, що мають перспективний характер, на поточні видатки як на етапі формування бюджету, так і на етапі його виконання.
2. Забезпечення сталості видатків, які мають перспективний характер; наявність можливостей планування
та здійснення таких видатків у довгостроковій перспективі шляхом визначення окремих джерел фінансування видатків, які мають перспективний характер.
3. Спрямування дефіциту бюджету лише на фінансування видатків, які мають перспективний характер,
шляхом запровадження механізму, який унеможливлює використання зазначених коштів на фінансування поточних видатків як на етапі формування бюджету, так і на етапі його виконання.
4. Забезпечення контролю за ефективним використанням коштів, які спрямовуються на фінансування програм і проектів, що мають перспективний характер, упередження нецільового використання зазначених коштів.
5. Забезпечення відповідності напрямів та принципів здійснення видатків, які мають перспективний характер, нормам СОТ та ЄС.
6. Уніфікація підходів до фінансування видатків, що здійснюються на загальнодержавному та на місцевому рівнях, приведення їх до єдиних принципів [2, c. 380-382].
Запропонована для впровадження в Україні удосконалена модель бюджету розвитку передбачає наступне:
1. Визначення бюджету розвитку Державного бюджету як складової спеціального фонду Державного бюджету та запровадження окремого планування і обліку надходжень та видатків бюджету розвитку Державного бюджету на рівні окремого документа, який має формуватися як додаток до Державного бюджету на відповідний рік.
2. Перегляд джерел формування загального та спеціального фондів Державного бюджету шляхом введення до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету з подальшим їх спрямуванням до бюджету розвитку Державного бюджету:
– надходжень від приватизації державного майна (повністю або частково);
– зборів за спеціальне використання природних ресурсів;
– інших неподаткових надходжень;
– доходів від операцій з капіталом, зокрема, надходжень від продажу основного капіталу, реалізації держав-
них запасів товарів, продажу землі та нематеріальних активів;
–коштів від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, грантів та дарунків;
–коштів, що надаються із загального фонду Державного бюджету відповідно до Закону.
3. Через бюджет розвитку Державного бюджету здійснюється фінансування бюджетних програм, які спрямо-
вані переважно на економічний розвиток, та субвенцій на виконання інвестиційних проектів. Кошти на реалізацію зазначених бюджетних програм спрямовуються до відповідних розпорядників бюджетних коштів — органів державного управління, кошти субвенцій на виконання інвестиційних проектів — до бюджетів розвитку місцевих бюджетів, які є складовою спеціальних фондів місцевих бюджетів [3, c. 44-45].
Логіка побудови бюджетів розвитку місцевих бюджетів залишається такою самою, яка передбачена чинним законодавством, зокрема Бюджетним кодексом [1]. Тут необхідно лише переглянути у бік збільшення джере-
ла надходжень коштів (наприклад, увівши до них нові податки, такі, як податок на нерухомість та інші неподаткові надходження) та удосконалити планування видатків, які здійснюються за рахунок коштів бюдже-
ту розвитку місцевого бюджету.
Отже, за результатами проведеного дослідження з питань удосконалення бюджетного механізму економічно-
го зростання пропонується модель бюджету розвитку для застосування її в бюджетному механізмі в Україні, яка передбачає внесення певних концептуальних змін в організацію бюджетного процесу. Запропонована модель відповідає усім сформульованим ключовим принципам і передбачає наявність таких переваг:
1. Застосування цієї моделі унеможливлює “пересування” коштів, які мають бути спрямовані на забезпечення економічного розвитку, на фінансування поточних видатків у процесі формування та виконання бюджету у тій частині, що забезпечуються визначеними законодавством джерелами надходжень до бюджету розвитку Державного бюджету. Певне корегування можливе лише за рахунок тих коштів, які планується виділити на субвенції з реалізації інвестиційних проектів. Але і це корегування можливе лише на етапі планування видат-
ків та формування бюджету і дуже ускладнено на етапі його виконання.
2. Наявність законодавчо визначених джерел надходжень до бюджету розвитку Державного бюджету та бюджетів розвитку місцевих бюджетів забезпечуватиме певну сталість видатків, які мають перспективний характер, та підвищить їх ефективність.
3. Законодавчо закріплена обов’язковість спрямування внутрішніх та зовнішніх запозичень держави та
органів місцевого самоврядування до відповідних бюджетів розвитку стане основою для запровадження в Україні стратегії сталого економічного розвитку та сприятиме пожвавленню інвестиційної діяльності.
4. Наведена модель побудована на єдиних принципах як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, що дає змогу застосовувати уніфіковані та зрозумілі процедури, які забезпечуватимуть її функціонування, а також створять сприятливе середовище для організації інформаційно-аналітичного забезпечення.
5. Що стосується забезпечення принципів відповідності напрямів видатків, які мають перспективний характер, загальнодержавним пріоритетам та нормам і принципам СОТ/ЄС, а також створення умов для підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію проектів, які мають перспективний характер, то всі вони також реалізуються у запропонованій моделі.

Список використаної літератури:
1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542 − ІІІ.
2. Запатріна І.В. Бюджетний механізм економічного зростання / І.В. Запатріна. – К.: Ін-т соціально-економічних стратегій, 2007. – 528 с.
3. 3апатріна І.В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації / І.В. 3апатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України. – 2009. – №4. – с. 38-45.

Посилання: бюджетний механізм

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^