Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Васько Ю.В. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2017, 20:09

Васько Ю.В. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Васько Ю.В., 2017
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с


СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ


Актуальність теми. Наявність ефективної фінансової системи в будь-якій країні є запорукою стабільного і динамічного розвитку економіки. Ефективною можна вважати таку фінансову систему, яка представлена широким колом фінансових посередників, спроможних гармонійно взаємодіяти та всебічно забезпечувати соціально-економічні і фінансові потреби суспільства. Тому актуальним є розвиток як банківських так і небанківських фінансово-кредитних установ України.
Постановка проблеми. Дослідження функціонування ринку небанківських фінансових послуг пов’язане з необхідністю виокремлення основних причин відставання розвитку досліджуваної галузі в умовах євроінтеграційного поступу України. Враховуючи, що в розвинених країнах роль цього ринку є вкрай важливою з точки зору забезпечення доступу широких верств населення до фінансових послуг, пріоритетним напрямом державного регулювання повинно бути стимулювання розвитку зазначеної сфери фінансових відносин.
Результати дослідження. Ринок небанківських фінансових послуг згідно з визначенням В. Левченко, – це частина фінансового ринку, де надають фінансові послуги небанківські фінансові установи, до яких належать усі юридичні особи, які відповідно до законодавства України не є банками і які внесено до Державного реєстру фінансових установ [7, c. 20]. Ринок небан- ківських фінансових послуг представлений установами, що забезпечують доступ населення держави до широкого спектру фінансових послуг небанківського характеру. Такими фінансовими організаціями є страхові під- приємства, кредитні кооперативи, недержавні пенсійні фонди, ломбарди та інші фінансові компанії.
Удосконалення інституційної структури фінансового сектору України неможливе без функціонування ефективно діючих фінансових посередників, зокрема небанківського типу, які повинні надавати широких спектр фінансових послуг, професійно акумулюючи, розподіляючи та перерозподіляючи фінансові ресурси. Звичайно, у співвідношенні активів фінансових посередників переважають активи банків. Це зумовлено типом фінансового посередництва, а саме банкоорієнтованим, а також нерівномірними стадіями розвитку.
Ураховуючи реальний стан вітчизняних підприємств, значну їх потребу у додаткових коштах, а також часткове запозичення досвіду становлення небанківських ФКУ за кордоном, можна говорити про те, що невдовзі і ця частина ФКУ вийде на новий етап свого розвитку, створюючи значну конкуренцію банківським установам, а для підприємств – можливість доступу до дешевих і якісних фінансових продуктів і послуг. На сьогодні ми можемо спостерігати таку динаміку функціонування небанківських ФКУ (табл. 1).
Таблиця 1

Небанківські фінансово-кредитні установи

Васько Ю.В. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Ступінь розвитку ринку фінансових послуг обумовлюється кількістю та якістю фінансових установ, а також різноманітністю фінансових послуг, які вони можуть запропонувати. Станом на I півріччя 2017 року у Державному реєстрі фінансових установ налічувалася 2 333 фінансова установа, з них: 408 страхових компаній, 64 недержавних пенсійних фонди, 437 кредитних установ (з них 408 кредитних спілок), 442 ломбарди, 786 фінансових компаній та ін.
Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2017 становила 300, у тому числі СК "life"1 – 36 компаній, СК "non-life" – 264 компанії, (станом на 30.06.2016 – 343 компанії, у тому числі СК "life" – 45 компаній, СК "non-life" – 298 компаній). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічною датою 2016 року, кількість компаній зменшилася на 43 СК. У порівнянні з І півріччям 2016 року на 4 895,8 млн. грн. (30,0%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій2 збільшився на 527,5 млн. грн. (4,1%). Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всім видам страхування, а саме: страхування фінансових ризиків (збільшення валових страхових платежів на 1 055,4 млн. грн. (70,0%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 958,5 млн. грн. (50,4%)); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на 913,4 млн. грн. (83,0%)); страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на 665,7 млн. грн. (37,6%)); автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка") (збільшення валових страхових платежів на 599,2 млн. грн. (13,5%)); страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення валових страхових платежів на 347,8 млн. грн. (44,4%)); медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на 273,3 млн. грн. (24,1%)); авіаційне страхування (збільшення валових страхових платежів на 217,3 млн. грн. (61,3%)); страхування від нещасних випадків (збільшення валових страхових платежів на 133,4 млн. грн. (34,7%)). Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за І півріччя 2017 року становила 63,7%, що на 15,8 в.п. менше в порівнянні з І півріччям 2016 року.
Станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічною датою 2016 року відбулося зменшення кількості кредитних спілок на 168 одиниць, або на 29,2% та юридичних осіб публічного права на 1 одиницю, або на 3,3%. Також у Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 479 відокремлених підрозділів кредитних спілок. Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 30.06.2017 становить 2 154,0 млн. грн. і збільшився на 10,9 млн. грн., або на 0,5% порівняно з відповідним періодом минулого року (станом на 30.06.2016 – 2 143,1 млн. грн.).
За І півріччя 2017 року відбулося збільшення активів фінансових компаній на 30,8% (24 795,2 млн. грн.), в той же час власний капітал збільшився на 4,6% (1 047,3 млн. грн.). Обсяги фінансових послуг зросли на 95,4% (48 430,6 млн. грн.) порівняно з аналогічним періодом І півріччя 2016 року.
Система недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) становить третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється починаючи з 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди. Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки. Станом на 30.06.2017 в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 64 недержавних пенсійних фонди (далі – НПФ) та 22 адміністратори НПФ (довідково: станом на 30.06.2016 у Державному реєстрі налічувалось 66 НПФ та 22 адміністратори).
Висновки На сьогодні банківські ФКУ є більш конкурентоспроможними і здатними забезпечити певну потребу суб’єктів господарювання у додаткових фінансових ресурсах. Однак обсяг цих ресурсів є недостатнім для того, щоб усі підприємства могли забезпечити собі стабільний розвиток на ринку. Для України важливим є вихід на ринок та ефективне функціонування також небанківських ФКУ, які здатні формувати інвестиційні ресурси та направляти їх на розвиток економіки країни.
У цілому необхідно констатувати, що у посткризовий період спостерігається відновлення розвитку національного ринку небанківських фінансових послуг, однак такий розвиток не є динамічним, що пов’язано з існуванням таких проблем, як низький рівень захисту прав споживачів фінансових послуг, низьку капіталізацією установ, тісну взаємопов’язаність банківської та страхової галузей, недосконале та неналежне державне регулювання, низьку платоспроможність населення. Їх вирішення сприятиме утвердженню ринку небанківських фінансових послуг України та інтеграції фінансового ринку в Європейський економічний простір. Подальші дослідження повинні спрямовуватися на вироблення комплексу заходів для вирішення проблем функціонування небанківських фінансових установ, що можуть бути складовими комплексної програми розвитку фінансового ринку України на середньострокову перспективу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1) Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія/ В.П. Левченко. – К.: ЦУЛ, 2013. – 368 с.
2) Міщенко В. І. Особливості посткризового реформування фінансового сектору України [Текст] / В. І. Міщенко // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 3–15
3) Юрій С. І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки [Текст] / С. Юрій, О. О. Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 48–59.
4) Основні показники системи страхового ринку. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/sektor/ pokaznyki_ks_9%20mis%202016.xlsx.
5) Звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2016 рік [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/742.html.

Посилання: небанківські фінансово-кредитні установи

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (16)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^