Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Цимбрівська Ю.І. Управління кредитними ризиками комерційних банків
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2017, 22:50

Цимбрівська Ю.І. Управління кредитними ризиками комерційних банків

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Цимбрівська Ю.І.
ЕКФ-43с

Управління кредитними ризиками комерційних банків

Важливу роль у стимулюванні відтворювальних процесів в українській економіці відіграє банківський кредит як основне джерело забезпечення фінансовими ресурсами операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Останнім часом банки все гостріше відчувають проблему управління кредитним ризиком.
Кредитний ризик – це ймовірність повної або часткової втрати вартості ак- тивів банку в результаті нездатності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання або недоотримання доходу на вкладений капітал внаслідок впливу різноманітних чинників [2].
Метою управління кредитними ризиками є максимізація рівня регулювання ризиків, повернення кредитів шляхом підтримання кредитних ризиків потенційних втрат у прийнятних межах.
Можна виділити також три основні завдання управління банківським кредитним ризиком:
1. Попередження ризику. Ця мета досягається шляхом ліквідації передумов виникнення кредитного ризику в майбутньому.
2. Підтримка ризику на визначеному рівні. Ця мета припускає дотримання банком вимог щодо рівня ризику, що встановлюється центральним банком, а також визначається самим банком відповідно до власної ризикової стратегії.
3. Мінімізація ризику за деяких заданих умов, що охоплює комплекс заходів прямого впливу на кредитний ризик [1].
В Україні існує три методи оцінки банківських ризиків:
1. Метод експертної оцінки. Технічна легкість експертної оцінки і недостатність інформації про оцінювані процеси призвело до того, що в Україні існує велика кількість фахівців і спеціалізованих видань, що пропонують розроблені ними прогнози.
2. Статистичний метод оцінки ризику базується на аналізі коливань досліджуваного показника за певний відрізок часу. Однак цей метод не вирішує одне з головних практичних завдань, яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінка в умовах обмеження інформаційного контуру з урахуванням індивідуальних особливостей певної ситуації.
3. На врахування індивідуальності конкретної ситуації, де вибір рішення пов’язаний з ризиком, більше спрямований рейтинговий метод оцінки. Головна його перевага – це можливість добору коефіцієнтів з урахуванням конкретної мети аналізу. Цей метод найбільш пристосований для оцінки ризику в умовах розбудови економіки України.
З метою зниження кредитних ризиків комерційні банки використовують різноманітні прийоми та заходи захисту від кредитного ризику, а саме:
1. Метод диверсифікації, який полягає у розподілі кредитного портфеля серед широкого кола позичальників, які відрізняються один від одного як за характеристиками (величина капіталу, форма власності), так і за умовами діяльності (галузь економіки, географічний регіон). Розрізняють три види диверсифікації — галузеву, географічну та портфельну.
2. Створення резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків як метод управління кредитним ризиком полягає в акумуляції частини коштів, які надалі використовуються для компенсації неповернених кредитів. З одного боку, резерв під кредитні ризики служить захистом вкладників, кредиторів та акціонерів банку, а з іншого — резерви підвищують надійність і стабільність банківської системи в цілому.
3. Важливе значення для забезпечення кредиту мають передбачені законодавством або договором види його забезпечення: порука, гарантія, неустойка (штраф, пеня), застава. Види забезпечення кредиту (способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань) — це спеціальні засоби, що не мають загального значення і призначаються за домовленістю сторін або за вказівкою закону. Самостійне існування способів забезпечення виконання зобов'язань неможливе. Якщо недійсне саме кредитне зобов'язання, то недійсним є і спосіб його забезпечення.
4. Страхування – це ефективна система щодо зменшення впливу кредитних ризиків, що передбачає такі варіанти: самострахування, яке активно впроваджувалось через формування та використання резервів по кредитних операціях та страхування, за яким страхувальник шляхом сплати премії забезпечує собі або третій особі, в разі настання події, обумовленої договором, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності.
5. Лімітування як метод зниження кредитного ризику широко застосовується у практиці як на рівні окремого комерційного банку, так і на рівні банківської системи в цілому. Він полягає у встановленні максимально допустимих розмірів наданих позичок, що дозволяє обмежити ризик [5].
Отже, кредитна діяльність банків пов’яза на з ризиками, які призводять до погіршення фінансового стану всієї банківської системи, що позначається на якості кредитного портфеля та різко скорочує ресурсний потенціал банківських установ. Управління кредитними ри- зиками передбачає їх оцінку і комплексне застосування різних методів їх мінімізації у процесі здійснення кредитної діяльності, що сприятиме підвищенню ефективності функціонування як окремого банку, так і банківської системи у цілому.

Список використаної літератури:
1. Квасницька Р. С. Нейтралізація фінан- сових ризиків як безпосередньої загрози фінансовій безпеці банку [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Наукова бібліотека ім. І. В. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.
2. Ковальов О. Л. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації / О. Л. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 63
3. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч.–метод.посібник./ Парасій-Вергуненко І. М.; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 c
4. Сєрік Ю. В. Економіко-організаційний механізм у правління ризиком кредитної організації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / Ю. В. Сєрік ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – К., 2009. – 19 с.
5. Труш І.Є., Основні методи оцінки кредитного ризику банку в системі управління ним // Ефективна економіка - № 9 - 2013

Посилання: Фінансовий ринок, Екф-43с, ЛНУ ім.І.Франка

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^