Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Кульба Г.Б. Основні завдання управління фінансовими ресурсами підприємства
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2280
  • Автор: Preliudia
  • Дата: 14-06-2011, 00:58
 (голосов: 0)
14-06-2011, 00:58

Кульба Г.Б. Основні завдання управління фінансовими ресурсами підприємства

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Кульба Г.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Основні завдання управління фінансовими ресурсами підприємства


Успішна діяльність підприємства неможлива без розумного управління фінансовими ресурсами. Неважко сформулювати цілі, для досягнення яких необхідне раціональне управління фінансовими ресурсами. Такими цілями можуть бути: виживання фірми в умовах конкурентної боротьби; запобігання банкрутству і значним фінансовим негараздам; лідерство в боротьбі з конкурентами; максимізація ринкової вартості фірми; прийнятні темпи росту економічного потенціалу фірми; ріст обсягів виробництва та реалізації; максимізація прибутку; мінімізація витрат; забезпечення рентабельної діяльності тощо.
Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств значною мірою залежить від раціонального перебігу процесу розроблення та реалізації управлінських рішень у сфері взаємовідносин суб'єкта підприємницької діяльності з навколишнім економічним середовищем, тобто від досконалості управління. Найбільш правильним, за сучасних економічних умов, є трактування управління фінансовими ресурсами підприємств як процесу навчання управлінським діям у сфері використання грошових коштів фондового та нефондового характеру, тобто як науки [2, с. 154-155].
Управління фінансовими ресурсами належить до основних завдань фінансового менеджера на будь-якому підприємстві, оскільки їх структура і вартість значною мірою впливають на основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства та на ефективність діяльності господарюючого суб'єкта в цілому. До основних складових управління фінансовими ресурсами підприємства відносять управління власним капіталом, залученими коштами, а також управління структурою капіталу та визначення оптимальної його структури, яка б мінімізувала середньозважену вартість капіталу і максимізувала ринкову вартість підприємства.
Управління власним капіталом полягає у визначенні та реалізації політики щодо формування власного капіталу за рахунок найбільш ефективних зовнішніх і внутрішніх джерел. Збільшення власного капіталу за рахунок внутрішнього джерела (прибутку), звичайно, є найбільш прийнятним для підприємства, оскільки при цьому не збільшується вартість власного капіталу. Однак забезпечити зростання підприємства виключно за рахунок прибутку досить складно, оскільки для цього необхідно мати значний резерв нерозподіленого прибутку [3].
Збільшення власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел, зокрема коштів, залучених на ринку, як правило, призводить до збільшення вартості власного капіталу і падіння ринкової ціни акцій, однак у багатьох випадках є необхідним заходом для підприємств, якщо останні мають високий кредитний рейтинг і широковідомі на відповідному ринку. Для невеликих підприємств додаткове фінансування за рахунок власних коштів є досить проблемним.
У будь-якому випадку при формуванні власного капіталу підприємства менеджери повинні враховувати вартість різних складових капіталу, можливості підприємства щодо залучення коштів та ринку, рівень прибутку потребу в ресурсах для здійснення капіталовкладень, бажання акціонерів отримувати дивіденди визначеного рівня тощо [1].
При здійсненні фінансування за рахунок позикових коштів підприємства повинні враховувати рівень розвитку ринку боргових зобов'язань і можливості їх використання для формування позикового капіталу.
Визначаючи структуру своїх фінансових ресурсів, підприємства можуть проводити більш чи менш агресивну політику щодо способу фінансування оборотних активів. Агресивна політика підприємства полягає у фінансування як несистемної, так і значної частини системної складової оборотного капіталу за рахунок короткострокових позик та інших поточних зобов'язань, що знаходить відображення у досить низьких значеннях коефіцієнтів ліквідності і фінансової стійкості. (Позитивним при цьому є те, що вартість короткострокових джерел, як правило, нижча від вартості довгострокових.) [3, с. 303-306]
Менш агресивна політика передбачає фінансування системної складової оборотного капіталу за рахунок середньо- та довгострокових позик, що, з одного боку, позитивно впливає на ліквідність та фінансову стійкість підприємства, а з другого - може призвести до збільшення середньої вартості фінансових ресурсів підприємства. Слід зауважити, що кожній стратегії фінансування притаманний той чи інший вид ризику, а її реалізація відбувається шляхом змін в оборотних активах та поточних зобов'язаннях, а не в структурі довгострокових позик.
Досить часто важко з достатнім ступенем точності визначити вартість акціонерного капіталу підприємства, оскільки дивіденди мають нерегулярний характер, величина їх не має чітко визначених тенденцій у часі, суттєво залежить від зовнішніх чинників, які не регулюються підприємством. Водночас менеджмент підприємства може реалізовувати дивідендну політику, яка не відображає інтересів акціонерів, але в результаті недостатнього розвитку ринку акціонерного капіталу не приводить до впливу акціонерів і здійснення ними альтернативних вкладень.
Іншим чинником, що впливає на політику управління капіталом, є досить обмежені можливості підприємств щодо формування визначеної структури позикового капіталу. Як правило, ринок корпоративних облігацій у країнах з трансформаційною економікою є нерозвиненим. Основним джерелом позикового капіталу виступають банківські кредити, які мають в основному коротко- і середньостроковий характер.
Усі наведені чинники звужують обсяг та глибину завдань щодо управління капіталом. Однак завдання ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства не стає від цього більш легким, оскільки вирішення потребують такі питання:
- багатьох проблем організаційного і фінансового характеру достатнього зростання власного капіталу за рахунок внутрішнього джерела - прибутку;
- забезпечення зростання власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел - залучення коштів нових інвесторів в умовах, коли кредитний рейтинг багатьох підприємств досить низький, інвестори не мають достатнього рівня довіри щодо інвестування коштів в акції вітчизняних підприємств (за винятком невеликої кількості підприємств, акції яких перебувають в обігу на організованих ринках);
- забезпечення достатнього рівня фінансування виробничо- господарської діяльності підприємства за рахунок позикових коштів в умовах, коли ринок банківських кредитів не завжди надає широкі можливості позичальникам щодо отримання позик різного строку, обсягу, із встановленням гнучкого механізму погашення. Крім того, не всі підприємства мають достатній рівень фінансової стійкості та прибутковості, щоб вчасно повернути позику і не погіршувати в процесі кредитування свій фінансовий стан [3, с.309-307].
Розробка підходів до формування політики власних внутрішніх фінансових ресурсів підприємства повинна передбачати:
1) аналіз формування власних внутрішніх фінансових ресурсів підприємства;
2) виявлення потенціалу формування власних фінансових ресурсів з
урахуванням відповідності темпам розвитку підприємства;
3) оцінку достатності власних фінансових ресурсів, сформованих на
підприємстві.
Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах дозволить своєчасно їх мобілізувати за рахунок внутрішніх джерел та ефективно оцінити необхідність залучення зовнішніх джерел фінансування.

Список використаної літератури:
1. Горбаньова М.М. Формування фінансових ресурсів підприємства та
ефективність їх використання // Економіка та підприємництво: зб.
наук, праць молодих учених та аспірантів. - К.: Вид-во КНЕУ. - 2003.
-Вип. 11.-С. 214-220.
2. Марцин В.С. Деякі підходи до організації управління фінансовими
ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. -
№12.-С. 153-160.
3. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.: Знання,
2006.-439с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^