Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Ковалевська Я.М. Особливості страхування відповідальності в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
22-04-2018, 01:01

Ковалевська Я.М. Особливості страхування відповідальності в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Особливості страхування відповідальності в Україні

Постановка проблеми. Страховий ринок Україні знаходиться в стадії динамічного розвитку, тому актуальність питання страхування набуває особливої вагомості. Усвідомлюється необхідність страхування як елемента повноцінного функціонування економічної системи, як засобу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб. Страхування відповідальності є відносно молодою галуззю страхування, її зародження та розвиток відбувались у країнах Західної Європи. Для України страхування відповідальності є новим видом діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання страхування відповідальності в Україні і за кордоном досліджуються значною кількістю фахівців, серед них: Базилевич В. Д., Осадець С. С., Шахов В.В., Федоров Т.А та інші. Саме в їх роботах можна проаналізувати особливості та основні характеристики страхування відповідальності в Україні.
Метою даного дослідження є узагальнення особливостей страхування відповідальності.
Теоретичну та методологічну основу роботи становлять дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців з теорії страхування. Для розкриття мети даної статті необхідно окреслити сутність деяких понять. Існує ряд визначень страхування відповідальності. Так В.В. Шахов характеризує страхування відповідальності як "самостійну сферу страхової діяльності, об'єднуючу ряд видів страхування, які передбачають обов'я зки страховика відшкодувати шкоду, заподіяну страху- вальником (фізичною або юридичною особою) життю, здоров'ю або майну третіх осіб" [1].
Безпосередньою метою страхування відповідальності є страховий захист економічних інтересів потенційних носіїв шкоди іншим особам.
Специфічною особливістю страхування відповідальності є те, що тут об'єктом страхування є не конкретна особиста власність громадян або власність організації, як у майновому страхуванні, і не настання певних подій, пов'язаних з життям і працездатністю громадян, які уклали договори, що характерно для особистого страхування , а відповідальність перед третіми особами. Тобто безпосереднім об'єктом страхування відповідальності є також економічні, а точніше майнові інтереси осіб, які потенційно можуть завдати шкоди, які в кожному конкретному випадку знаходять конкретне грошове вираження. Страхування відповідальності передбачає ймовірність заподіяння шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб.
Розвитку страхування відповідальності сприяють також відносне зростання добробуту населення і, відповідно, збільшення загальної суми платоспроможності і розмірів збитку, зростання числа випадків її заподіяння, нові ініціативи законодавчої влади, розширювальне тлумачення в судочинстві категорії збитку і, як наслідок цього, розширення отримання прав на відшкодування збитків.
Страхування відповідальності має специфічні ознаки, які схематично зображені на рис 1.
Страхування відповідальності включає в себе страхування цивільної відповідальності та страхування заборгованості. Для цілей страхування важливо є, насамперед, цивільна відповідальність, оскільки вона пов’язана з майновим характером компенсації нанесеного збитку.

Ковалевська Я.М. Особливості страхування відповідальності в Україні

Рис.1. Специфічні ознаки страхування відповідальності
Завдання страхування цивільної відповідальності полягає в тому, що страхова організація (страховик) бере на себе обов'язки по відшкодуванню збитків, спричинених страхувальником третім особам, які відповідно до законодавства мають право вимагати відшкодування.
Можна виділити декілька основних видів страхування цивільної відповідальності:
- страхування відповідальності власників транспортних засобів;
- страхування відповідальності перевізників;
- страхування професійної відповідальності;
- страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища;
- страхування цивільної відповідальності підприємства за шкоду, причинену третім особам [2]
Страхування заборгованості пов'язане із борговими зобов'язаннями страхувальника перед третіми особами. Воно охоплює: страхування експортно-імпортних кредитів, страхування товарних кредитів, страхування банківських кредитів та ін., які об'єднуються в систему кредитного страхування.
Отже, страхування відповідальності передбачає можливість завдання шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб, яким за законом або за рішенням суду здійснюють відповідні виплати, які тією чи іншою мірою компенсують збитки. [3]
Висновки. Підсумовуючи все вище сказане необхідно зазначити, що однією з головних особливостей страхування відповідальності є одночасний захист економічних інтересів обох сторін заподіяння шкоди: відповідального за шкоду страхувальника та осіб, яким таку шкоду заподіяно.
Список використаних джерел
1. Шахов В.В. Страхование / В.В. Шахов. – Изд. 3-е, [перераб. и доп.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 311 с.
2. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посібн. -2-ге вид. , виправлене. -К. : Кондор, 2003. -252с.
3. Страхування: Підручник /Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. -Вид. 3-тє, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2008. - 599 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^