Стратегічні орієнтири » Інформаційне забезпечення 2018 » Ціпан М.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2415
  • Автор: TsipanM
  • Дата: 22-04-2018, 21:16
 (голосов: 0)
22-04-2018, 21:16

Ціпан М.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Категорія: Інформаційне забезпечення 2018

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Ціпан М.В., студентка 3 курсу
економічного факультету,
Рудик О.Р., к.е.н., доц.
кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту
ЛНУ ім. Івана Франка
В сучасному світі важливе місце займає страхування життя, адже саме воно дозволяє вирішити низку проблем. Перш за все при тимчасовій втраті працездатності, при настанні несприятливих подій у житті, при виникненні проблем зі здоров’ям тощо. Більшість громадян нашої держави не можуть самостійно компенсовувати ці неочікуванні втрати, а звернення до страхових компаній дає змогу отримати швику компенсацію за невелику плату. Відповідно до вищесказаного , саме страхуванню життя повинна приділятись особлива увага в нашій державі, оскільки для неї важливим елементом розвитку є благополуччя та добробут громадян. Саме страхування життя забезпечує соціальну стабільність в державі.
Страхуванню в цілому присвячено безліч наукових праць в сучасній економічній літературі, проте страхування життя недостатньо досліджено в теоретичному плані.
Відповідно до Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р., під страхуванням життя розуміють вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, чи у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку [1].
На сучасному етапі страхування життя є одним із впливових інструментів, за допомогою якого можна реалізувати соціальні і економічні потреби суспільства. В розвинутих країнах за допомогою страхування життя задовольняються багато суспільних проблем, а саме: фінансовий захист від несподіваних подій, вести звичайний спосіб життя після виходу на пенсію, накопичення коштів для отримання освіти, створення соціальних пакетів у компаніях для мотивації співробітників, можливість отримання кредитів та інше. Також зважаючи на специфіку роботи компаній страхування, а саме – довгострокове інвестування резервів, можна сказати, що страхування життя є одним із рушіїв економіки. Ці два фактори пов’язані між собою, даючи мультиплікативний ефект для соціально-економічного розвитку суспільства. На даний час страхування життя є однією з найбільш перспективних для подальшого розвитку галузей на світовому страховому ринку [3].
Страхування життя має низку характерних особливостей, які вирізняють його серед інших видів страхування:
• людське життя не має вартісної (грошової) оцінки; це означає, що за даним видом страхування неможливо визначити величину збитку, зумовленого настанням страхового випадку; саме ця обставина зумовлює інші особливості;
• у страхуванні життя беруть участь одразу чотири суб’єкти, такі як страховик, страхувальник, застрахована особа та бенефіціар (вигодонабувач);
• неможливість визначити в грошовому вимірі втрати, пов’язані з життям, зумовлює своєрідний підхід до визначення страхової суми та страхового тарифу (премії, внеску); у страхуванні життя страхова сума визначається на кожного застрахованого окремо з урахуванням інтересів та можливостей обох сторін (страхувальника і страховика); страховик, як правило, встановлює мінімальну межу страхової суми, нижче від якої обслуговування договору зі страхування життя буде збитковим; щодо страхувальника, то обрана ним страхова сума визначається насамперед його платоспроможністю та бажанням відкладати споживання цього доходу на тривалий час;
• договори зі страхування життя є довгостроковими, хоча українське законодавство не встановлює мінімальних строків договорів зі страхування життя, методика формування резервів (1997 рік) зазначає, що ці договори підписуються на строк, не менший трьох років, а загалом договори можуть діяти значно довше, а саме 10, 15, 20, 30, 40 років, чим триваліше договір, тим більше частка в резерві від інвестування коштів;
• з попередньої особливості випливає, що страхування життя виконує як захисну функ- цію, так і заощаджувальну функцію, зміст якої полягає в прибутковому, але низькоризико- вому розміщенні тимчасово вільних грошових засобів [2, c. 422–423].
Особливої уваги в питанні сучасного стану ринку страхування життя в Україні заслуговує динаміка зміни кількості страхових компаній “life” та “non-life” за період 2006–2016 років [4].
Аналіз статистичних даних показує, що за період 2006–2011 років кількість страхових компаній “life” збільши- лась на 9 одиниць (16,36%), “non-life” – на 22 одиниці (6,18%). За період 2011–2016 років спостерігається зменшення кількості СК “life” на 25 одиниць (39,06%), “non-life” – на 107 (28,31%). За період 2006–2016 років кількість СК “life” зменшилась на 16 одиниць (29,09%), “non-life” – на 85 одиниць (23,88%). Загальна кількість страхових компаній, що працюють в Україні, за період 2006–2016 років зменшилась на 101 одиницю (24,57%). Проведені розрахунки дають змогу зробити висновок, що кризові явища в економіці України у досліджуваному періоді негативно вплинули на показники діяльності як страхових компаній, що спеціалізуються на страху ванні життя, так і страхової сфери загалом. Причому глобальна фінансова криза 2008– 2009 років не так сильно вплинула на сферу страхування, призупинивши темпи зростання, як військово-політична нестабільність в Укра їні, яка призвела до суттєвого скорочення кількості страхових компаній, які працюють на вітчизняному страховому ринку. До негатив них наслідків таких трансформацій у страховій сфері також слід віднести монополізацію ринку страхових послуг. Особливо це стосується компаній страхування “life”, кількість яких від початку була меншою, а зменшення чисельності яких є більш відчутним для усієї фінансової сфери. [4].
Існують проблеми, які гальмують розвиток страхування життя в Україні, а саме:
• негативні враження населення від страхування життя в пострадянський період – нестабільність політичної ситуації;
• відсутність законодавчої бази яка б гарантувала збереження вкладених коштів та прозорість інвестиційних інструментів;
• відсутність відповідних традицій страхування життя;
• інфляція, нестійкість національної валюти;
• неспроможність населення та підприємств купувати страхові послуги через відсутність вільних грошових коштів;
• велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;
• суперечливе страхове законодавство;
• несприятливе податкове законодавство;
• недостатня ємкість страхового ринку [5].
Враховуючи ці проблеми існує необхідність модернізації даної сфери страхування.
Таким чином ми обґрунтували важливість страхування життя для соціального захисту населення , який разом із державним соціальним страхуванням в перспективі зможе вирішити проблеми щодо пенсійного страхування та охорони здоров’я, не навантажуючи державний бюджет.
Держава повинна сприяти розвитку сфери страхування життя за допомогою проведення низки заходів, а саме:
• встановити податкові пільги для страхових компаній, тим самим забезпечуючи їм умови функціонування на рівні з Державним Пенсійним фондом;
• встановити податкові пільги для інших юридичних осіб, які планують укладати договори страхування життя своїх працівників;
• встановити такі умови страховикам, які би дали змогу пропонувати альтернативні програми страхування, які були б доступні для населення.
Таким чином, розглянувши вищеперечислені заходи та реалізувавши їх страховий ринок України значно поліпшить фінансові можливості страхових компаній, а також фінансовий ринок в цілому.
Список використаних джерел

1. «Про страхування» (зі змінами і доповненнями) Закон України N 5459-VI (5459-17 ) від 16.10.2012р.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5459-17
2. Базилевич В.Д. Страхування / В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 2008. – 1019 с
3. Криклій А.С., Пікус, Р.В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід [Електронний ресурс]: А.С. Криклій, Р.В. Пікус. – Режим доступу:http://www.economy.in.ua/index.php?iid=7&operation=9.%E2%80%93%2028.09.09.
4. Статистика страхового ринку в Україні / Сайт інформаційного агентства «Форіншурер» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://forinsurer.com/stat.
5. Тарасова Н.А. Аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні [Електронний ресурс]: Н.А. Тарасова. - Режим доступу: http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:ek6Doh0YHJYJ:www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp73/knp73_117. - 29.09.09.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^