Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2018 » Жмурко Н., Кеда А. Стратегічні напрями розвитку монетарної політики України у 2018 році
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 793
  • Автор: Nataliia Zhmurko
  • Дата: 29-05-2018, 16:23
 (голосов: 0)
29-05-2018, 16:23

Жмурко Н., Кеда А. Стратегічні напрями розвитку монетарної політики України у 2018 році

Категорія: Державні фінанси 2018

Світовий досвід засвідчує, що нестабільність економічного зростання, зростання рівня інфляції та безробіття – це одні із центральних проблем, якими повинна опікуватись держава, виходячи за межі своєї перерозподільної функції, оскільки, якщо такі проблеми мають місце, то це означає, що ринок неспроможний самостійно регулювати економіку належним чином. Практика багатьох країн доводить, що без ефективного державного регулювання ринку та без законодавчого забезпечення державою стабільного порядку існування неможливим стає широкомасштабний розвиток сучасної ринкової економіки, адже лише завдяки законодавчому механізму держава спроможна забезпечити оптимальне поєднання приватних і суспільних інтересів.
Одним із найбільш потужних каналів державного регулятивного впливу на економічні відносини залишається регулювання грошово-кредитної сфери. Цей факт залишає відкритим питання вирішення проблем ефективності грошово-кредитної політики, вдосконалення механізму реалізації монетарної політики Національного банку України шляхом покращення дієвості сукупного інструментарію та узгодженості цілей грошово-кредитної політики із цілями інших напрямів макроекономічного регулювання.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу (далі – Основні засади) розроблено Радою
Національного банку України (далі – Рада Національного банку) відповідно до статті 100 Конституції України і статей 8, 9 та 24 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) на підставі пропозицій Правління Національного банку України (далі – Національний банк).
Основні засади розроблено з урахуванням статей 1 та 6 Закону про
Національний банк, Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, завдань
економічної програми, що підтримується в межах угоди з Міжнародним
валютним фондом (далі – МВФ) про Механізм розширеного фінансування
(EFF), Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки та макроекономічного прогнозу Національного банку, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.
Основні засади враховують поточні тенденції на світових ринках, характер їх впливу на українську економіку, відповідну специфіку й напрями виконання Національним банком його функцій, макроекономічні індикатори, можливі супутні ризики та загальні підходи щодо їх нівелювання та визначають кількісні та якісні параметри грошово-кредитної (монетарної) політики Національного банку на 2018 рік та середньострокову перспективу для досягнення цілей та виконання функцій Національного банку.
Пріоритети діяльності Національного банку на 2018 рік наступні :
1. Цінова стабільність – пріоритетна ціль грошово-кредитної (монетарної) політики Національного банку Низька і стабільна інфляція є головним внеском у збалансований фінансовий розвиток держави та в стале економічне зростання, який може бути забезпечений центральним банком. Формування низько інфляційних очікувань є одним з ключових елементів поліпшення макроекономічного середовища та нарощення економічного потенціалу України.
Середньострокова ціль щодо інфляції (приріст індексу споживчих цін у річному вимірі) установлена на рівні 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п. і досягатиметься протягом 2018 – 2020 років. Середньострокова ціль щодо інфляції є вищою, ніж у розвинених країнах, але близькою до інфляційних цілей країн з ринком, що розвивається. Установлення середньострокової цілі на рівні 5% пов’язано з історично високою та мінливою інфляцією в Україні та вищою амплітудою інфляційних шоків.
У міру досягнення середньострокової інфляційної цілі у 5% надалі її
рівень може бути знижений для створення кращих передумов подальшого
зниження номінальних процентних ставок. Траєкторія цільових показників для річної зміни індексу споживчих цін окреслює поступовий процес зниження інфляції до рівня середньострокової цілі була оприлюднена в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу і залишається незмінною:
 грудень 2018 року – 6% з допустимим діапазоном відхилень ± 2 п. п.;
 грудень 2019 року – 5% з допустимим діапазоном відхилень ± 1 п. п.
 грудень 2020 року і надалі – 5% з допустимим діапазоном відхилень
± 1 п. п.
2. Сприяння фінансовій стабільності. Фінансова стабільність – стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку [47].
Діяльність Національного банку з підтримки фінансової стабільності спрямовуватиметься на сприяння стабільності фінансового ринку України як в цілому, так і його окремих сегментів; ефективному перерозподілу ресурсів фінансовою системою; адекватній оцінці та сприйняттю ризиків учасниками ринку; а також на підвищення стійкості фінансової системи, зниження ймовірності системних криз.
Національний банк досягатиме цілей зі сприяння фінансовій стабільності шляхом належного мікро- та макропруденційного регулювання та нагляду. Національний банк розбудовує макропруденційну політику, що полягає у виявленні та оцінці системних ризиків для фінансової стабільності та вжитті упереджуючих заходів з мінімізації цих ризиків на основі застосування відповідних інструментів.
3. Підтримка стійких темпів економічного зростання та економічної політики Уряду України.
Основним внеском у стале економічне зростання з боку Національного банку є створення середовища з низькою та стабільною інфляцією. Досягнення поставлених інфляційних цілей сприятиме забезпеченню прогнозованих темпів зростання ВВП, яке у 2018 році має прискоритися до 3%, а з 2019 року вийти на свій потенційний рівень – 4%.
Стійкі темпи економічного зростання означають відсутність суттєвих відхилень річних змін реального ВВП від середньострокової траєкторії. Національний банк сприятиме підтримці стійких темпів економічного зростання, що дасть змогу уникати нагромадження макроекономічних дисбалансів, корекція яких має негативний вплив на потенціал економіки. Політика цінової стабільності найкраще кореспондує із забезпеченням стійких темпів приросту ВВП, оскільки усуває передумови для непередбачуваних та суб’єктивно вмотивованих рішень щодо змін у монетарній політиці
Національний банк продовжить реалізовувати грошово-кредитну (монетарну) політику в рамках режиму інфляційного таргетування. Його основною ціллю є забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом досягнення та підтримки цінової стабільності в державі. Збереження купівельної спроможності гривні відбувається завдяки підтримці в середньостроковій перспективі (від трьох до п’яти років) низьких, стабільних темпів інфляції, що вимірюються індексом споживчих цін.
Це сприятиме зростанню реального ВВП відповідно до прогнозних показників Уряду України та Національного банку в середньостроковій перспективі. Для збалансованого досягнення своїх цілей Національний банк дотримуватиметься таких основних принципів реалізації грошово-кредитної (монетарної) політики :
 пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільності в державі;
 дотримання режиму плаваючого обмінного курсу;
 перспективний характер прийняття рішень, які мають ґрунтуватися на макроекономічній основі та сприяти економічному зростанню. Рішення щодо параметрів грошово-кредитної (монетарної) політики ґрунтуватимуться на комплексному макроекономічному аналізі та прогнозі;
 інституційна, фінансова та операційна незалежність, яка використовуватиметься Національним банком для виконання своїх функцій;
 прозорість та підзвітність діяльності Національного банку. Для стабілізації інфляційних та валютно-курсових очікувань і досягнення пріоритетної цілі Національний банк проводитиме послідовну, підзвітну та прозору грошово-кредитну (монетарну) політику.
Національний банк регулярно інформуватиме громадськість про виконання Основних засад, ґрунтовно пояснюючи суть, причини та очікувані ефекти запланованих та вжитих заходів. У разі відхилення інфляції від установленої цілі Правління Національного банку додатково інформуватиме Раду Національного банку щодо причин такого відхилення та здійснених і запланованих дій, спрямованих на повернення інфляцій до цільового рівня.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/
2. Побережна Н. М. Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні / Н. М. Побережна, А. С. Колісніченко // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. – Вип. 2 (43). – Серія Економіка. – С. 92-97.
3. Савченко, Т. Г. Грошовий ринок: сутність, структура та інструменти [Текст] / Т. Г. Савченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 257-266.

Посилання: Грошово-кредитна політика, Національний банк України

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^