Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2018 » Бучма І.І. Роль податку на прибуток у наповненні Державного бюджету України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 564
  • Автор: Irynabuchma
  • Дата: 22-10-2018, 20:06
 (голосов: 0)
22-10-2018, 20:06

Бучма І.І. Роль податку на прибуток у наповненні Державного бюджету України

Категорія: Державні фінанси 2018

Роль податку на прибуток у наповненні Державного бюджету України
студентка економічного факультету Бучма І.І.
Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна
Інвестиційний клімат в країні не в останню чергу залежить від діючого механізму оподаткування прибутку підприємств та ефективності його адміністрування. І хоча існуюча в Україні модель оподаткування прибутку відповідає моделям більшості країн Європейського Союзу, механізм адміністрування залишається недосконалим, податкове навантаження зміщене на невелику кількість платників податків, про що можна зробити висновки із результатів представленого дослідження.
Податок на прибуток підприємств є одним з чотирьох основних бюджетоутворюючих податків поряд з податком на додану вартість, податком на доходи фізичних осіб та акцизним податком. І хоча протягом останніх років його частка у ВВП та доходах Зведеного бюджету перманентно коливається у незначному діапазоні, останніми роками спостерігається тенденція до її зниження.
Це обумовлено тим, що в централізовано-плановій та трансформаційній економіці основне джерело доходів бюджету – це надходження від державних підприємств або оподаткування капіталу. В умовах ринкової економіки, враховуючи вплив на мобільність капіталу глобалізаційних та інтеграційних процесів, бюджетне значення податку на прибуток підприємств поступово зменшується з одночасною переорієнтацією на оподаткування доходів фізичних осіб.
За 11 років найбільше зниження частки податку на прибуток корпорацій у ВВП відбулося у таких країнах, як Фінляндія, Мальта, Нідерланди, Ісландія та Греція. Проте частка податку у ВВП, що дорівнює (перевищує) 4 % аналогічно Україні, має місце лише у країнах із елементами офшорних юрисдикцій, а саме: Мальта, Люксембург, Кіпр та Ісландія. Наприклад, на Кіпрі зареєстровано приблизно 320 тис. компаній, що є значним показником для країни з населенням близько одного мільйона осіб [1].
Динаміка частки корпоративного прибуткового податку у ВВП у країнах ЄС у 2000-2011 рр., %*
Країни 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Різниця 2010-2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бельгія 3,2 3 3,1 3,6 3,3 2,5 2,7 3 -0,2
Болгарія 2,7 3 2,5 2,1 3,2 2,6 2 1,9 -0,8
Чехія 3,3 4,2 4,4 4,6 4,2 3,5 3,4 3,4 0
Данія 3,3 2,9 3,2 4,4 3,3 2,3 2,8 2,8 -0,5
Німеччина 2,9 1,6 2,2 2,9 2,7 2 2,2 2,6 -0,4
Естонія 0,9 1,1 1,7 1,5 1,6 1,9 1,4 1,3 0,4
Ірландія 3,7 3,7 3,7 3,9 2,9 2,4 2,5 2,4 -1,4
Греція 4,1 3,4 3 2,7 2,5 2,5 2,5 2,1 -2
Іспанія 3,1 3,3 3,5 4,2 2,9 2,3 1,9 1,9 -1,3
Франція 2,8 2,6 2,4 2,9 2,7 1,3 1,9 2,3 -0,5
Італія 2,4 2,7 2,4 2,9 3,1 2,5 2,4 2,3 -0,2
Австрія 2,2 2,4 2,4 2,3 2,6 1,9 2 2,3 0,1
Польща 2,4 2 2,2 2,4 2,7 2,3 2 2,1 -0,3
Португалія 3,7 3,3 2,9 2,9 3,7 2,9 2,8 3,2 -0,5
Румунія 3 2,6 3,2 2,8 3 2,7 2,3 2,2 -0,8
Словенія 1,2 1,6 1,9 3 2,5 1,8 1,9 1,7 0,5
Словаччина 2,6 2,5 2,6 2,9 3,1 2,5 2,5 2,4 -0,2
Фінляндія 5,9 4,2 3,5 3,4 3,5 2 2,5 2,7 -3,2
Швеція 3,8 2 2,9 3,6 2,9 3 3,4 3,4 -0,3
Велика Британія 3,6 2,9 2,9 3,9 3,6 2,8 3,1 3,1 -0,5
Ісландія 8,9 8,1 9,8 12,7 12,2 9,1 10 10,7 1,7
Норвегія 1,1 0,8 1,2 2,4 2 1,8 1,1 1,9 0,8
Джерело: складено автором за даними [2, 3].
Одночасно фінансова криза у Республіці Кіпр у березні 2013 р., що призвела до паралічу банківської системи країни та створила загрозу дефолту країни, підтверджує нераціональність орієнтації виключно на кількісні показники розвитку підприємств.
У зв’язку з цим для досягнення пріоритетів державної політики, спрямованих на поліпшення бізнес-середовища в Україні, Президентом України поставлено завдання подальшого реформування регуляторної сфери в напрямі забезпечення ефективного правозастосування прийнятих нормативно-правових актів на тлі зменшення кількості та тривалості адміністративних процедур, що стане основою і стимулом для підприємницької діяльності у країні та підвищення конкурентоспроможності підприємництва на зовнішньому і внутрішньому ринках, інтенсифікації інвестиційно-інноваційної діяльності та створення нових робочих місць [4].
Існує декілька підходів до визначення фіскальної ефективності податку. За одним, під фіскальною ефективністю розуміють спроможність податку забезпечувати наповнення бюджетів різних рівнів , за іншим — фіскальна ефективність податків асоціюється з питомою вагою таких податків у макропоказниках: ВВП, доходах бюджету, податкових надходженнях тощо. Саме це й візьмемо за основу з метою визначення рівня фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств України.

Питома вага основних податків та зборів у структурі податкових надходжень до Державного бюджету України, %
Податок Рік
2013 2014 2015 2016 2017
ПДВ 49,73 50,53 48,81 49,62 43,59
Податок на прибуток 20,92 20,15 20,67 14,26 8,49
ПДФО 2,35 2,56 2,88 4,51 11,01
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 0,73 0,83 5,27 6,79 9,72
Акцизний податок 12,62 13,54 13,44 16,04 15,41
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 4,5 4,8 5,08 4,5 9,84
Рентна плата, збори за паливно-енергетичні ресурси 8,08 6,43 2,17 2,14 1,77
Інші податки та збори 1,06 1,16 1,68 2,14 0,16
Джерело: складено автором за даними [5].

При суттєвому зменшенні обсягу надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України у 2015 р., податкові надходження в цілому зросли, їх частка у ВВП склала 20,68% порівняно з 17,88% у 2014 р. Це пов'язано, зокрема, зі зростанням обсягів надходжень акцизного податку, який і витіснив податок на прибуток підприємств.
Збільшення обсягів надходжень до бюджету акцизного податку, в першу чергу, зумовлене зростанням ставок та розширенням об'єкта оподаткування цим податком. Слід зазначити, що органи державної влади не очікували такого стрімкого зменшення надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України, про що свідчать планові показники надходжень цього податку. Так, за період з 2011 по 2015 рр. план було перевиконано на 15,09% лише у 2011 р., що обумовлено підвищенням у цей період часу рівня ділової активності в країні, зокрема внаслідок позитивних нормативноправових змін у механізмі оподаткування прибутку підприємств. Найбільш оптимістичний прогноз щодо обсягу надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України був у 2013 та 2015 рр., у яких відсоток виконання плану складав 93,77 та 94,21 відповідно [4].
Такі показники обумовлюють необхідність застосування у вітчизняному бюджетному процесі більш достовірних прогнозних розрахунків. Крім того, під час бюджетного планування повинні бути враховані реальні індикатори рівня розвитку податкової системи та стану економіки. Одним із таких індикаторів є коефіцієнт еластичності податків, який показує як змінюється обсяг надходжень податку до державного бюджету України залежно від зміни обсягу ВВП [5]. Результати розрахунку коефіцієнта еластичності податку на прибуток підприємств продемонстрували, що цей податок є нееластичним. Це свідчить про неефективність діючого механізму оподаткування прибутку підприємств України.
Фактором, який негативно впливав на обсяги надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України була політична та економічна нестабільність, погіршення економічної кон'юнктури, що призвело до стрімкого зростання збитку підприємств України у 2014 р. більш ніж у 4 рази порівняно з 2013 р.: з 198,53 млрд грн. до 798 млрд грн. При цьому прибуток вітчизняних підприємств за аналогічний період збільшився лише на 11 %: з 209,86 млрд грн. до 233,62 млрд грн. Зауважимо, що за офіційними даними, у 2015 р. ситуація дещо покращилась: прибуток підприємств зріс до 387,65 млрд грн., а збиток скоротився до 736,12 млрд грн., що, на нашу думку, зумовлене девальвацією гривні (52,2%) та інфляцією (43,3%). Таким чином, дослідження показало, що за період 2011-2015 рр. суттєво зменшився об'єкт оподаткування податком на прибуток.
Як зазначалось раніше, ще однією з причин зменшення податкових надходжень з податку на прибуток підприємств є тимчасова окупація територій АРК, Донецької й Луганської областей. За нашими розрахунками внаслідок цього сума упущеної вигоди для держави становила у 2014 р. – 4310,75 млн грн., а у 2015 р. – 2419,90 млн грн. суми податку на прибуток.

Фактичні та прогнозні надходження податку на прибуток підприємств за окремими регіонами України, млн грн.
Регіон Рік
2011 2012 2013 2014 2015
факт факт факт факт прогноз факт прогноз
Автономна республіка Крим 8450,13 1042,38 506,16 150,31 458,99 0 289,57
Донецька область 6702,08 6360,11 1737,62 1191,11 4937,35 378,12 2455,12
Луганська область 1140,19 2242,62 384,24 243,9 499,74 68,42 121,76
Разом 16292,4 9645,11 2628,02 1585,32 5896,08 446,54 2866,45
Різниця між прогнозом та надходженням 4310,75 2419,9

Джерело: складено автором за даними [5].

Варто зазначити, що з метою підвищення рівня фіскальної достатності податку на прибуток підприємств необхідним є дослідження обсягів надходжень цього податку у регіональному аспекті, що дасть змогу виявити найбільш економічно активні регіони та регіони, які потребують державної підтримки для розвитку підприємницької діяльності.
За період з 2011 по 2015 рр., найбільше податку на прибуток сплатили Дніпропетровська та Донецька області, м. Київ та Центральний офіс великих платників податків, а найменше – Закарпатська, Кіровоградська, Херсонська, та Чернівецька області. Значний розкид обсягів надходжень податку за регіонами пов'язаний з дією об'єктивних факторів, основним з яких є природо-ресурсний потенціал кожного окремого регіону, який обумовив розвиток більш або менш рентабельних галузей економіки, суб'єкти господарювання яких й сплачують податок на прибуток.
Обсяги надходжень податку на прибуток підприємств у розрізі регіонів України за 2011—2015 рр., млн грн.
Назва регіону Рік
2011 2012 2013 2014 2015
Автономна республіка Крим 845,01 1042,38 506,16 150,31 0
Вінницька область 491,52 403,42 430,83 351,36 309,63
Волинська область 319,7 280,71 261,71 224,73 291,1
Дніпропетровська область 13806,82 8022,22 1434,27 1120,04 1223,8
Донецька область 6702,08 6360,11 1737,62 1191,11 378,12
Житомирська область 375,86 417,33 381,63 245,83 258,09
Закарпатська область 239,34 259,38 202,31 168,44 185,53
Запорізька область 1901,45 1884,58 493,65 456,01 478,45
Івано-Франківська область 324,28 393,93 492,94 178,85 182,22
Київська область 1561,37 2017,35 1688,22 1194 891,6
Кіровоградська область 219,26 242,06 198,43 205,53 150,56
Луганська область 1140,19 2242,62 384,24 243,9 68,42
Львівська область 1357,55 1557,14 821,16 581,44 596,96
Миколаївська область 958,07 1254,93 238,25 191,05 272,74
Одеська область 1954,91 1884,7 864,57 651,6 545,12
Полтавська область 2917,61 2797,86 2392,74 1212,1 597,11
Рівненська область 405,02 397,86 209,89 178,72 174,98
Сумська область 688,11 668,11 618,64 427,57 393,14
Тернопільська область 180,85 281,09 472,73 464,52 339,21
Харківська область 2300,38 2510,57 973,7 889,67 784,47
Херсонська область 210,18 203,82 196,31 152,2 121,58
Хмельницька область 293,76 405,87 260,55 314,25 276,13
Черкаська область 344,48 437,45 449,27 358,27 340,45
Чернівецька область 139,02 156,51 160,09 120,95 89,03
Чернігівська область 361,95 345,94 300,66 202,19 232,7
м. Київ 14468,51 18592,93 6552,22 5355,42 5780,67
м. Севастополь 232,08 228,86 200,34 51,12 0
Центральний офіс 0 0 31395,22 23060,62 19814,5
Разом 54739,44 55349,75 54318,35 39941,79 34776,33
Джерело: складено автором за даними [3].

Як відомо, на сході України найбільш розвинутою галуззю є промисловість, підприємства якої демонстрували позитивні фінансові результати у 2011-2013 рр.


Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2011—2015 рр., млн грн.
Вид діяльності Рік
2011 2012 2013 2014 2015
сільське, лісове та рибне господарство 25565,9 26992,7 15147,3 21677,4 103137,6
промисловість 58662,3 21353,4 13698,3 -166414 -181360,9
будівництво –3845,8 -71,1 -5126,6 -27288,4 -25074,1
оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів 21591,5 9608 -6047,5 -128134,8 -80564,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур‘єрська діяльність 8741,4 7524,9 834,3 -19703,9 -13921,8
тимчасове розміщення та організація харчування –571,6 -862,5 -1270,5 -6579 -7094,4
інформація та телекомунікації 4440,7 6300,1 6817,6 -15373,9 -10166,6
фінансова та страхова діяльність 12423,2 37984,3 24041,2 35960,6 -171,3
операції з нерухомим майном –12060,8 -8539,5 -9571,4 -105597,6 -63470,1
професійна, наукова та технічна діяльність 11167,8 -165,5 -6823,8 -98958,1 -47964,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування –2213,2 3889,4 -1224,8 -9219,4 -9425,1
Освіта 100,9 136,8 140,2 82,6 105,3
охорона здоров‘я та надання соціальної допомоги –119,8 30,5 -31,9 -1111 -961,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –1706,2 -2280,4 -1280,4 -2911,4 -3489,2
надання інших видів послуг 33,7 -16,4 -18,8 -16,1 293,5
Всього 122210 101884,7 29283,2 -523587 -340126,6
Джерело: складено автором за даними [6].

Водночас усі вищезазначені фактори негативно вплинули на промисловість України: якщо у 2011 р. вона лідирувала з показником прибутку 58662,3 млн грн., то вже у 2015 р. – з показником збитку у розмірі 181360,0 млн грн. Єдиною галуззю в Україні, яка за цей період продемонструвала тренд розвитку, незважаючи на складні економічні умови, є сільське господарство, рентабельність продукції підприємств якого у 2014 р. склала 25,8% [3].
З метою дослідження структури надходжень податку на прибуток підприємств, розглянемо динаміку надходжень податку на прибуток до державного бюджету у розрізі форм власності, що дозволить нам зрозуміти, які саме суб'єкти господарювання забезпечують найбільшу суму надходжень податку на прибуток до державного бюджету України.
Значний вплив на фіскальний потенціал податку на прибуток підприємств здійснював рівень податкового боргу з цього податку, який за період з 2011 по 2015 рр. має негативну тенденцію до зростання .
З 2011 р. по 2013 р. питома вага податкового боргу у надходженнях податку на прибуток підприємств зростала, але була незначною: від 2,95% у 2011 р. до 4,70% у 2013р., що пояснюється стабільно високими надходженнями цього податку до державного бюджету. Водночас, зі зменшенням у 2014 р. обсягу надходжень податку на прибуток – обсяг податкового боргу збільшився в 2 рази, питома вага податкового боргу у надходженнях податку на прибуток сягнула 14,46%, а у 2015 р. вже 17,96%. Причиною такої тенденції є, як відмічалось раніше, збитковість значної частини українських підприємств, відсутність у них вільних оборотних коштів для сплати податків.
Враховуючи статистику надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету за останні роки та суми переплат з цього податку, можна стверджувати, що нині податок на прибуток підприємств вже не є бюджетоутворюючим. Так, у 2015 р. надходження податку на прибуток до Державного бюджету України склали 34776,33 млн грн., а переплати – приблизно 24000,00 млн грн. Повертати кошти від переплати держава найближчим часом не збирається, адже у бюджеті на 2016 р. та 2017 р. кошти для погашення цієї заборгованості не передбачені [7].

Податковий борг за податковими зобов'язаннями платників податку на прибуток підприємств
Показники 2011 2012 2013 2014 2015
Податковий борг за податкови¬ми зобов‘язаннями, млн. грн 1612,8 1911,4 2550,5 5776,9 6245,75
Приріст, % – 118,51 133,44 226,5 108,12
Надходження податку на прибу¬ток підприємства до Державного бюджету України, млн. грн. 54 739,44 55 349,75 54 318,42 39 941,95 34 776,33
Співвідношення податкового боргу до надходжень з податку на прибуток підприємств, % 2,95 3,45 4,7 14,46 17,96
Джерело: складено автором за даними [3;6].

Таким чином, можна стверджувати, що за останні роки спостерігається скорочення обсягів надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України за 2011-2015 рр. По-перше, через спад ділової активності, девальвацію гривні, інфляцію, політичну та економічну нестабільність в країні значна частина українських підприємств отримала негативні фінансові результати господарської діяльності. В результаті цього не тільки зменшились надходження податку на прибуток до бюджету, а й зріс обсяг податкового боргу за зобов'язаннями з цього податку. По-друге, тимчасова окупація Автономної республіки Крим, Донецької та Луганської областей призвела до того, що державний бюджет України недоотримав за 2014-2015 рр. 6730,65 млн грн. податку на прибуток .
Слід зазначити, що податок на прибуток підприємств за досліджуваний період став нееластичним, тобто зміна обсягу валового внутрішнього продукту не впливає на зміну обсягу надходжень цього податку до державного бюджету. Крім того, результати дослідження засвідчили невиконання планових показників по надходженням податку на прибуток, що говорить про прорахунки у фінансових планах країни.
Усе вище зазначене дозволяє стверджувати про зниження за 2011-2017 рр. рівня фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств в Україні. Саме тому на сьогодні актуалізується необхідність проведення реформування механізму оподаткування прибутку підприємств.
На мою думку, у складні для бізнесу часи необхідним, зокрема, є: перехід від нейтральної ставки податку на прибуток до регресивної, тобто при збільшенні об'єкта оподаткування, ставка податку повинна зменшуватися, що дозволить скоротити податковий тягар на бізнес, поступово вивести прибутки підприємств з тіні та захистити економіку від впливу негативних наслідків криз. Більш того, варто переглянути податкові інструменти, які дозволяє використовувати податок на прибуток підприємств, з метою регулювання економічних процесів у суспільстві, зокрема впровадити податкові канікули, податковий кредит для підприємств, що розвиваються на інвестиційно-інноваційних засадах [5].Список використаних джерел
1. У кіпрської «податкової гавані» з’являються конкуренти // Кореспондент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/business/taxes/ 1536131-u-kiprskoyi-podatkovoyi-gavani-zyavlyayutsya-konkurenti
2. Офіційний веб-сайт ДКСУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua
3. Офіційний веб-сайт ДФСУ [Електронний ресурс].—Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
4. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році». – К. : НІСД, 2013. – 576 с.
5. Хомутенко В.П. Фрагментарний аналіз механізму дії регулюючої функції податку на прибуток підприємств в Україні / В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Evropskусasopisekonomiky a managementu. – № 1. – 2017. – С. 5-17.
6. Офіційний сайт ДССУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ /www.ukrstat.gov.ua/
7. Таптунова І.Л. Трансформація податку на прибуток підприємств у податок на виведений капітал // Європейський інформаційно дослідницький центр, 2016 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://euinfocenter . rada.gov.ua/ uploads/documents/ 28909.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^