Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Собакар.А.В. Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2526
  • Автор: Anastasia Sobakar
  • Дата: 30-10-2018, 10:57
 (голосов: 0)
30-10-2018, 10:57

Собакар.А.В. Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Собакар А.В.
студентка групи Екф-45с
Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна

Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України


У статті досліджено сучасний стан фондового ринку України та його тенденції, в тому числі діяльність та стан фондових бірж на сучасному етапі розвитку. Розглянута динаміка діяльності українських фондових бірж з 2011 по 2017 рік. Проаналізовані головні показники бірж, як обсяги торгів на ринку цінних паперів, обсяги біржових контрактів з цінними паперами, а також обсяги біржових торгів.
Ринок, економічне середовище обміну продуктами виробництва включає ряд сфер, ряд сегментів. Одним з таких сегментів є фінансовий ринок, ринок на якому звертаються валютні і інші фінансові цінності. Фондовий ринок є частиною фінансового ринку і представляє велику важливість для економіки країни. Будь-які масштабні економічні перетворення залишаться незавершеними без створення конкурентноспроможного фінансового сектора, здатного мобілізувати та надавати реформованій економіці інвестиційні ресурси.
Історично склалося, що поняття фондового ринку і ринку цінних паперів рівнозначні. Під фондами маються на увазі, перш за все цінний папір в найзагальнішому сенсі. Фондовий ринок – це сукупність відносин обміну цінних паперів і фінансових ресурсів.
У сучасних умовах фондові біржі є важливою ланкою ринкового механізму. Завдяки своєму функціональному
призначенню фондові біржі забезпечують організований ринок конкурентного ціноутворення на основні види цінних паперів та фінансових інструментів. Наявність фондових бірж свідчить про зрілість економічної системи країни і надає можливість забезпечувати приток та трансферт вільного інвестиційного капіталу. Нині
глобалізаційні процеси забезпечили швидкі трансформаційні зміни в діяльності фондових бірж, що викликає актуальність їх дослідження.
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки – це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. Процес розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, а саме – на фондовому, який входить в структуру фінансового ринку, як один з елементів. Це складна система ринків, на яких концентрується попит і пропозиція на різні платіжні засоби.
Таким чином, фондовий ринок – це сукупність правил і механізмів, які дозволяють вести операції по купівлі-продажу цінних паперів (акцій). Тобто фондовий ринок – організований ринок торгівлі цінними паперами, сукупність місць такої торгівлі.
Нині на фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності :
– діяльність із торгівлі цінними паперами;
– діяльність з управління активами інституційнихінвесторів;
– депозитарна діяльність;
– діяльність з організації торгівлі на фондовомуринку;
– клірингова діяльність.
Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів здійснюється фондовими біржами.
При цьому діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку може включати здійснення клірингу та розрахунків за фінансовими інструментами, іншими ніж цінні папери. Оцінка діяльності фондових бірж в Україні на основі звітів НКЦПФР свідчить, що в останнє десятиліття відбулися певні якісні зміни.
Аналіз кількісного показника фондових бірж починаючи з 1991 р. свідчить про консолідаційні процеси. Так, якщо до 2004 р. нараховувалося близько 29 бірж, то в подальшому їхня кількість зменшилася до 10. Порівняно із ситуацією на біржовому товарному ринку, де нині нараховується понад 500 бірж, організаційна форма фондових бірж жорстко регулюється з боку державного регулятора. Це спрямовано на підвищення конкурентної боротьби на біржовому фондовому ринку.
Динаміка обсягів біржової торгівлі цінними паперами порівняно до рівня ВВП свідчить про прямо пропорційне зростання з 2007 по 2014 р., тоді як із 2014 р. спостерігається щорічне зниження обсягів торгів цінними паперами на фондових біржах, що пов’язано з подіями на Сході України та відтоком інвестиційного капіталу з організованого ринку. Так, у 2017 р. цей показник сягнув шестирічного мінімуму – 235 млн. грн. Порівняння розмірів біржового та позабіржового сегментів, які забезпечують торгівлю цінними паперами в Україні, свідчить про значне домінування останнього (89% у 2017 р.)[2].
Така ж ситуація спостерігається й у глобальному масштабі, адже специфіка біржового ринку полягає у відборі найбільш ліквідних цінних паперів. Разом із тим на вітчизняному фондовому ринку спостерігається значне скорочення частки біржового сегменту в останні роки, а саме з 27,69% у 2013 р. до 11,18% у 2017 р.
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі впродовж 2017 р. зафіксовано з державними облігаціями України – 210,08 млрд. грн. (89,24%)[4]. За підсумками 2017 р. обсяг торгів акціями на біржовому ринку зменшився у 2,5 рази порівняно з показником 2016 р. та становив 2,08 млрд. грн. Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом 2016 року зафіксовано з державними облігаціями України – 210,08 млрд грн (89,24% від загального обсягу біржових контрактів на організаторах торгівлі у 2017 році) (таблиця 1).
Таблиця 1
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі (з розділом за видом фінансових інструментів) у 2017 році, млн грн [1]

Собакар.А.В. Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України


Водночас на неорганізованому ринку спостерігається зростання обсягу торгів акціями на 5,10%. Динаміка зниження обсягів торгівлі акціями на біржовому фондовому ринку України з 33,65% у 2011 р. до 0,92% у 2017 р. була зумовлена зниженням активності інвесторів та незначною кількістю ліквідних акцій, які допускаються фондовими біржами до торгів [5]. Схожа ситуація спостерігалася з торгівлею фінансовими деривативами – ф’ючерсами та опціонами на вітчизняних фондових біржах, частка якої значно скоротилася в останні роки, а саме з 1,1% у 2013 р. до 0,27% у 2016 р. та 0,11% у 2017 р. Протягом 2016 року більшість фондових бірж демонструють зниження загального обсягу біржових контрактів. Причиною такого падіння є різке зменшення неринкових угод на організованому ринку. Крім того, 3 із 8 фондових бірж не виконали вимоги до мінімальної кількості наявних торговельних днів протягом року. Зростання спостерігається лише на ПФТС, до якої перейшла частина торгів з ОВДП (таблиця 2).
Таблиця 2
Обсяг торгів на організаторах торгівлі протягом 2012-2016 років [1]

Собакар.А.В. Аналіз діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України

При цьому торгівля фінансовими деривативами відбувалася лише на одній біржі – Українській біржі, частка якої значно менша – 1,5% у загальному обсязі вітчизняного біржового фондового ринку. Разом із тим на цій біржі в 2017 р. було зафіксовано найбільші обсяги торгівлі акціями – 1,847 млрд. грн. та деривативами – 1,345 млрд. грн. У 2017 р. значно впав показник капіталізації на вітчизняних фондових біржах – до 19,64 млрд. грн., що на 69% нижче порівняно з 2016 р. (63,49 млрд. грн.)[3]. Співвідношення частки капіталізації лістингових компаній до ВВП країни в 2017 р. становив 0,8%, що є досить низьким порівняно з країнами з розвиненою ринковою економікою. Це, своєю чергою, вказує на низький рівень потужності розвитку фондових бірж в Україні.
Таким чином, незважаючи на деякі позитивні зрушення у розвитку вітчизняного біржового фондового ринку, подальша міжнародна інтеграція цього сегменту економічної системи нашої країни потребує продовження проведення комплексного реформування організаційно-правового механізму біржового фондового ринку, особливо його інфраструктурних складників – розрахунковоклірингового та депозитарного. Не менш важливим
залишається формування стабільного економічного та суспільного зростання, що сприятиме забезпеченню інвестиційної привабливості фінансових інструментів вітчизняних фондових бірж. Виважена державна політика також повинна ґрунтуватися на: створенні конкурентного середовища;, гармонізації регулювання відповідно до європейських норм; залученні іноземного капіталу; впровадженні нових біржових інструментів. Ці заходи у
цілому забезпечать підвищення ліквідності біржової торгівлі на вітчизняних фондових біржах на найближчу перспективу.
Список використаних джерел:
1. Пахомова І.Г. "Сучасний стан фондових бірж України"/Ващенко Є.О. :[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5872
2. Яворська В.О. "Дослідження діяльності фондових бірж на ринку цінних паперів України"/Яворська В.О.:[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-19-2017/27-vipusk-19-zhovten-2017-r/3463-yavorska-v-o-analiz-diyalnosti-fondovikh-birzh-na-rinku-tsinnikh-paperiv-ukrajini
3. Фондовий ринок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.if.ua/book/90/6261.html
4. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : [підручник] / В.М. Шелудько [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072039365/finansi/finansoviy_Rinok
5. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії : [підручник]/ Ю.В. Ніколенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet06-09/5901.htm
6. Звіт НКЦПФР за 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/user_files/
content/58/1499943860.pdf

Посилання: Екф-45с, фінансовий ринок, фондовий ринок, цінні папери, ЛНУ ім.І.Франка, 2018

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^