Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Ніщик Т.В. Фінансові ризики та способи управління ними
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 665
  • Автор: Ніщик Т.В.
  • Дата: 30-10-2018, 20:59
 (голосов: 0)
30-10-2018, 20:59

Ніщик Т.В. Фінансові ризики та способи управління ними

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Ніщик Т.В., 2018
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Фінансові ризики та способи управління ними


З розвитком ринкових відносин у нашій країні посилюється конкуренція, розширюються можливості діяльності. Щоб досягти успіху та завоювати позицію на ринку, потрібні оригінальні рішення та готовність до впровадження технічних і технологічних нововведень, а це неминуче пов'язане з ризиком. Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості, що воно найефективніше. Можна приймати рішення, які будуть направлені на зменшення ризику, але позбутися його неможливо.
Мета дослідження: вивчення теоретичних основ: сутності фінансових ризиків, методів управління ними та основних напрямів їх мінімізації.
Актуальність теми. Сучасний бізнес неможливий без ризику. Він виникає у будь-якому підприємстві, незалежно від виду діяльності, організаційно-правової форми та термінів існування на ринку, і вимагає постійного аналізу, контролю та пошуку оптимальних рішень у сфері управління ризиками.
Наукова новизна у порівнянні з відомими роботами. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовими ризиками знайшли відображення у науковому доробку таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як Кірейцев Г.Г., Клапків, М. С., Литвин Б.М., Стельмах М.В., Бланк І.А. Незважаючи на велику кількість публікацій залишається багато питань, які є дискусійними і зумовлюють потребу у подальших наукових дослідженнях.
Виклад основного матеріалу. За своєю сутністю, фінансовий ризик – це усвідомлена можливість небезпеки виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, майна, грошей через випадкові зміни умов економічної діяльності, несприятливі обставини [1, c.205].
Дуже важливим є визначення причин виникнення фінансових ризиків (рис.1).
Ніщик Т.В. Фінансові ризики та способи управління ними


Рис.1. Причини виникнення фінансових ризиків
[b]
[/b]
Джерело: [2, с.44].

Управління фінансовими ризиками включає в себе три послідовні етапи: ідентифікація, оцінка та нейтралізація ризиків.
На першому етапі відбувається визначення окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства та формування їхнього портфеля.
Другий етап передбачає здійснення таких послідовних дій:
- оцінка повноти і достовірності інформації, яка необхідна для визначення рівня фінансових ризиків;
- вибір і застосування методів оцінки фінансових ризиків;
- визначення ймовірності виникнення збитків, яких можуть завдати фінансові ризики;
- визначення факторів, які впливають на рівень фінансових ризиків підприємства;
- встановлення гранично допустимого рівня фінансових ризиків за окремими фінансовими операціями.
Оцінка ризиків може здійснюватися за такими методами, як якісний аналіз та кількісний аналіз[3, с.259].
Якісний аналіз включає в себе ідентифікацію ризиків, визначення їхніх джерел і причин виникнення, потенційних зон ризику, виявлення можливих вигод та негативних наслідків від реалізації ризикового рішення.
Кількісний аналіз передбачає визначення конкретного розміру збитків та втрат від окремих фінансових ризиків. До нього відносять економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні, експерт¬ні та аналогові методи.
Економіко-статистичні методи передбачають використання таких статистичних інструментів, як дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Чим більшою є величина дисперсії і середньоквадратичного відхилення, тим ризикованіше рішення.
Розрахунково-аналітичні методи застосовують на практиці найчастіше. Вони передбачають визначення ризику втрати фінансової стійкості, шляхом розрахунку показників ліквідності, визначення бетта-коефіцієнта (коефіцієнта чутливості) та інших показників, які передбачають здійснення розрахункових операцій та аналіз отриманих результатів.
Експертні методи оцінки ризику ґрунтуються на здійсненні опитувань кваліфікованих фахівців у певній галузі з подальшою математичною обробкою результатів проведеного опитування [4, с.315].
Аналогові методи полягають у виявленні потенційних факторів ризику, базуючись на попередньому досвіді.
Третій етап передбачає визначення методів нейтралізації фінансових ризиків. До таких методів відносять: уникнення ризику, лімітування концентрації ризику, хеджування, диверсифікація, передача та розподіл ризику, самострахування, страхування, скорочення переліку форс-мажорних обставин.
Уникнення ризику – це розробку різних заходів внутрішнього характеру, які могли б повністю виключити конкретних вид ризику. Даний метод дозволяє уникнути потенційний втрат, але не дозволяє отримати прибутки.
Лімітування концентрації ризику застосовується до тих видів фінансових ризиків, які виходять за межі дозволеного рівня. Воно здійснюється через встановлення певних фінансових нормативів за окремими напрямками фінансової діяльності.
Хеджування – метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій), який полягає в здійсненні зустрічних операцій з купівлі-продажу активів [5, c.372].
Диверсифікація – процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою.
Розподіл ризику – часткова передача фінансових ризиків партнерам за окремими фінансовими операціями.
Самострахування – це відшкодовування підприємством своїх втрат за рахунок резервних фондів.
Страхування – передача фінансових ризиків стороннім господарюючим суб’єктам – партнерам по господарській діяльності, страховим компаніям тощо [1, с.274].
Запропоновані методи дають змогу зменшити негативний вплив фінансових ризиків та знайти нові можливості отримання прибутку.
Висновки. Проблема ризиків вже досить давно обговорюється в закордонній та вітчизняній економічній літературі. Фінансові ризики можуть призвести до втрати прибутку, майна, грошей. Тому потрібно розробляти ефективну систему управління даними ризиками, яка дозволить ідентифікувати, оцінити та нейтралізувати даний вид ризику. Мінімізувати дані ризики можна шляхом використання таких інструментів, як уникнення ризику, лімітування концентрації ризику, хеджування, диверсифікація, передача та розподіл ризику, самострахування, страхування.
Список використаної літератури
1. Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.О.,Кадничанський М.В., Чалий І.Г. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб./ За ред. Момот Т.В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 712 с.
2. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях / [Квач Я.П., Орлов В.М., Орлова О.В., Толкачова Г.В.]; за ред. д.е.н. проф. В.М. Орлова – Одеса : 2012. – 72 с.
3. Литвин Б. М., Стельмах М. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: «Хай-Тек Прес», 2008. — 336 с.
4. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
5. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. Видання третє, перероблене і доповнене / За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева - Київ: « Центр навчальної літератури», 2004. – 531 с.

Посилання: фінансові ризики, фінансовий ринок, Ринок фінансових послуг, ризики

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^