Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Савіна М. Оцінка фондових цін та інвестиційних ризиків за допомогою фундаментального та технічного аналізу
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1980
  • Автор: Mariia Savina
  • Дата: 31-10-2018, 00:13
 (голосов: 0)
31-10-2018, 00:13

Савіна М. Оцінка фондових цін та інвестиційних ризиків за допомогою фундаментального та технічного аналізу

Категорія: Фінансовий ринок 2018

На даному етапі розвитку фондового ринку України існує нагальна потреба вирішення проблеми підвищення ефективності здійснюваних на ньому інвестицій. Враховуючи, що інвестори зацікавлені в здійсненні лише тих інвестиційних операцій на фондовому ринку, які гарантують безпечність капіталу та задовільний рівень доходу, перед ними постає потреба прийняття правильних інвестиційних рішень.
Проведення фундаментального аналізу дає змогу оцінити ризики інвестицій в певний фінансовий інструмент та визначити потенційний рівень майбутнього доходу. Особливістю фундаментального аналізу є дослідження сутності процесів, які відбуваються на ринку, вивчення причин, що викликають зміну економічної ситуації, виявлення при цьому складних взаємозв’язків між різними явищами, що відбуваються на досліджуваному ринку і його секторах, на суміжних ринках. Коротко можна сказати, що фундаментальний аналіз вивчає причини, що рухають ринком. Таким чином, без проведення якісного фундаментального аналізу прийняті інвестором рішення пов’язані з значним невиправданим ризиком, що може зробити їх неефективними.
Проте для повнішого аналізу зміни цін поряд із фундаментальним використовується технічний аналіз. Технічний аналіз у цілому можна визначити як метод прогнозування динаміки цін, заснований на математичних, а не на економічних теоріях. По суті, технічний аналіз — це накопичений досвід аналітиків, отриманий емпіричним шляхом. Основою більшості методів є спостереження практикуючих трейдерів, які досліджували ціну або курс фінансового активу і користувалися спеціальними графіками. Основною тезою технічного аналізу є те, що майбутнє можна передбачити, аналізуючи минуле [1, 2, 3].
Під фундаментальним аналізом слід розуміти процес аналізу, оцінки та прогнозування зміни інвестиційних характеристик фінансових інструментів, що базується на дослідженнях факторів (макро- та мікроекономічних, очікувань учасників ринку, політичних, природних, тощо), що можуть впливати на динаміку ринку, з метою прийняття інвестиційного рішення.
В певному обсязі фундаментальний аналіз виконується на чотирьох основних рівнях, або етапах, але за необхідності можна скорочувати обсяги або виключати певні етапи цього аналізу. Такий варіант напряму аналізу часто називають аналізом «зверху вниз» (рис. 1).
Савіна М. Оцінка фондових цін та інвестиційних ризиків за допомогою фундаментального та технічного аналізу
Відповідно до даного напряму, на I етапі аналізується загальна ситуація в економіці країни (світовій економіці), чи на ринку цінних паперів загалом. Проведення даного аналізу є необхідним, оскільки компанії емітенти цінних паперів ведуть свою фінансово-господарську діяльність в даному середовищі, і відповідно, воно впливає на їх фінансовий стан. Якщо, наприклад економіка країни перебуває в стані депресії, то це відповідно вплине на фінансовий стан багатьох компаній.
На II та III етапах здійснюється галузевий та регіональний аналіз. На даних етапах необхідно визначити, поточний економічний стан певної галузі чи регіону та спрогнозувати майбутній його стан. Дані етапи є необхідними, оскільки певні галузі та регіони економіки розвиваються з різними темпами, і відповідно одні галузі та регіони можуть бути більш привабливішими ніж інші.
Останній IV етап є кінцевим. Частіше за все інвестори здійснюють лише даний етап, а за попередніми етапами вони використовують вже готові дослідження проведені різними агентствами. Саме на даному етапі метою та результатом, є визначення аналітиком «дійсної», справедливої ціни та напряму руху активу, що обертається на ринку, на основі його власної інтерпретації сукупної дії показників. Надалі «дійсна» ціна порівнюється з поточною ринковою ціною. На основі порівняння робляться висновки та прогнози щодо майбутньої зміни ціни (переоцінений чи недооцінений актив) та приймаються рішення щодо подальших дій, а саме: актив краще купити або продати [3].
Технічний аналіз є одним з основних методів оцінки рентабельності інвестицій в акції товариств. На практиці в більшості випадків технічний аналіз використовується для аналізу короткого проміжку часу.
При використанні технічного аналізу належить пам’ятати про принципи технічного аналізу:
- ринкова ціна акції визначається співвідношенням між попитом і пропозицією на акцію;
- на величину курсу акції впливають як раціональні, так і ірраціональні фактори;
- загалом ціни змінюються згідно тренду, котрий триває певний час;
- зміни тренду зумовлюються змінами попиту і пропозиції;
- зміни попиту і пропозиції можна побачити в графіках змін цін акцій на ринку;
- основою аналізу є так званий базовий тренд, котрий триває щонайменше декілька років, на котрий накладаються ще три види трендів нижчого порядку: первинний, вторинний і третьорядний;
- ціна на акцію нерозривно пов’язана з величиною обороту акцій;
- чим більш ліквідним є ринок акцій тим більшу практичну цінність мають методи технічного аналізу;
- при ухваленні рішень не можна керуватись одиничними сигналами купівлі чи продажу, підтвердження треба шукати щонайменше в кількох методах технічного аналізу.
Дані принципи повністю обґрунтовують доцільність використання технічного аналізу. Однак потрібно пам’ятати, що в будь-яку мить на ринку можуть виникнути явища, котрі ефективно нівелюють цінність результатів технічного аналізу (наприклад, сенсаційні і несподівані прибутки товариства, не згадуючи вже про психологічні фактори). На жаль, інтуїцію і досвід при інвестуванні в цінні папери не замінить жоден економічний аналіз [1].
Якщо технічний аналіз в основному займається вивченням динаміки ринку, то предметом досліджень фундаментального аналізу є економічні сили попиту і пропозиції, які викликають коливання цін, тобто примушують їх іти вгору, вниз або триматися на існуючому рівні. При фундаментальному підході аналізуються всі чинники, які так чи інакше впливають на ціну товару. Робиться це для того, щоб визначити внутрішню або дійсну вартість товару. Згідно із результатами фундаментального аналізу, саме ця дійсна вартість і показує, скільки насправді коштує той або інший товар. Якщо дійсна вартість нижча за ринкову ціну товару, значить товар потрібно продавати, оскільки за нього дають більше, ніж він коштує насправді. Якщо дійсна вартість вища за ринкову ціну товару, значить потрібний купувати, бо він продається дешевше, ніж коштує насправді. При цьому виходять винятково із законів попиту і пропозиції.
Обидва ці підходи до прогнозування динаміки ринку намагаються вирішити одну і ту ж проблему, а саме: визначити, в якому ж напрямі будуть рухатись ціни. Але до цієї проблеми вони підходять по різному. Якщо фундаментальний аналітик намагається розібратися в причині руху ринку, технічного аналітика цікавить тільки факт цього руху. Все, що йому потрібно знати, це те, що такий рух або динаміка ринку має місце, а що саме її викликало — не так уже важливо. Фундаментальний аналітик буде намагатись з'ясувати, чому це відбулося.
Для якісного фундаментального аналізу необхідно враховувати всі фактори, які впливають на попит та пропозицію активу, ринок якого досліджується. Можливо, даний метод є дійсно ефективним, проте достатньо трудомістким. На противагу фундаментальному, технічний аналіз достатньо простий, так як для його виконання необхідно мати мінімум даних. Прихильники цього виду аналізу вважають, що всі фактори впливу на ціну враховані самим ринком.
Фундаментальний метод є більш складним в оволодінні у зв'язку з необхідністю аналізу і прогнозування багатьох складових для прийняття рішень. Технічний аналіз не є складним, більше того сучасні технології дозволяють тестувати та відсіювати непотрібні моделі.
Основною перевагою фундаментального аналізу є пізнання суті явища, а технічного — простота сприйняття. Основним недоліком фундаментального є складність вибору базових припущень для побудови прогнозів і пріоритизації факторів, технічного — складність вибору ключової конфігурації, яка б визначила поведінку активів в майбутньому. Якщо оцінювати точність визначення напрямку руху ринку, то успіх при проведенні фундаментального аналізу здебільшого залежить від конкретного аналітика, технічного — визначається достатньо легко. І для визначення часу входу на ринок та виходу з нього перевагу має технічний аналіз, так як фундаментальний не дає відповіді на ці запитання [2].
З огляду на зазначене, можна припустити, що результатам фундаментального аналізу приділяють увагу при здійсненні довгострокового інвестування (частіше за все стратегічні інвестори), пропускаючи при цьому короткострокові технічні коливання цін. А результати технічного аналізу більше цікавлять спекулянтів, які навпаки пропускають довгострокові тренди і беруть до уваги лише короткострокові технічні коливання цін.
Проте за такий значний проміжок часу в світовій практиці відбулись певні зміни щодо його розуміння та сприйняття. Основними з них можна вважати наступні:
Розширилась сфера використання фундаментального аналізу. На даний момент фундаментальний аналіз використовується не тільки на фондовому ринку але і на валютних ринках (FOREX), спотовому ринку (ринок деривативів) та ін.
Фундаментальний аналіз перестав бути характерною рисою, що відрізняла інвестиції від спекуляцій. На даний момент навіть спекулянти, проводять фундаментальний аналіз, для того щоб визначити справжню «внутрішню вартість акцій». В той же час інвестори, почали широко використовувати крім фундаментального аналізу технічний.
Фундаментальний аналіз став набагато популярнішим серед приватних інвесторів. Не зважаючи на те, що фундаментальний аналіз є досить трудомістким та громіздким, на даний момент він користується значною популярністю, як серед інституційних інвесторів, так і серед приватних інвесторів (фізичних осіб). Це пов’язано з тим, що фундаментальний аналіз цінних паперів проводять інвестиційні компанії, але результати вони розголошують своїм клієнтам, тому останні можуть використовувати готові розрахунки.
В Україні фінансовий аналіз використовують в своїй практичній діяльності експертно-оціночні фірми та аналітичні відділи інвестиційних фондів із зарубіжним капіталом. В основному учасники фінансових ринків використовують інтуїтивний підхід, який не завжди дозволяє правильно оцінити інвестиційні якості цінних паперів або вартість застави. Технічний аналіз має певні обмеження щодо застосування, оскільки його успішне використання можливе на високоліквідному ринку зі значною капіталізацією, необхідно щоб фондовий ринок був досить ліквідним та мав значну капіталізацію [3].
Отже, багато фахівців, які аналізують ринок, традиційно відносять себе або до технічних, або до фундаментальних аналітиків, проте насправді межа тут дуже розмита. Фундаментальний та технічний аналіз — це принципово різні підходи до вирішення одних і тих самих проблем. Часто боротьба між ними приносить конструктивні зрушення. Існує точка зору, що тільки поєднання цих двох поглядів дозволяє отримати найреальнішу картину майбутнього [2].
Список використаної літератури:

1. Савич О.В. Технічний аналіз ринку капіталу. / О.В. Савич // Моделювання регіональної економіки. ‒ 2013. ‒ № 2. ‒ с. 266-273. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2013_2_26
2. Сохацька О.М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: навч. посіб. / О.М. Сохацька, І.В. Роговська-Іщук, С.І. Вінницький. – К. : Кондор, 2012. – 305 с. [Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/608/1/Fumdanentalnyy%20ta%20technichnyy%20analiz.pdf
3. Юркевич О.М. Сутність та необхідність фундаментального аналізу в процесі портфельного інвестування / О.М. Юркевич // Формування ринкових відносин в Україні. ‒ 2011. ‒ № 11. ‒ с. 80-84. ‒ Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fr-vu_2011_11_18

Посилання: фінанси, фондовий ринок, інвестиції

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^