Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Дорохіна А.Ю. Проблеми розвитку страхування в Україні та шляхи їх вирішення
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2018, 13:56

Дорохіна А.Ю. Проблеми розвитку страхування в Україні та шляхи їх вирішення

Категорія: Фінансовий ринок 2018

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Страхування виконує важливу роль в усьому світі як в країнах з високим,
так і з дуже низьким рівнем економічного розвитку. Загалом, можна сказати,
що чим вищим є економічний розвиток країни, тим більшу роль грає
страхування як засіб економічної безпеки. Тобто страхування відіграє важливу
економічну і соціальну роль як для окремих осіб, так і для суспільства, адже дає
можливість застрахувати себе від негативних фінансових наслідків, а також
заощаджувати гроші зручним способом.
Основною метою є дослідження основних проблем розвитку
страхування в Україні, а також пошук альтернативних шляхів їх вирішення.
Важливий внесок для розуміння особливостей функціонування
страхового ринку України внесли вітчизняні вчені: М.М. Александрова,
В.Д. Базилевич, Н.М. Внукова, Л.М. Горбач, О.Д. Заруба, С.С. Осадець,
О.О. Терещенко та ін. Проблеми функціонування та розвитку страхового ринку
висвітлено і в закордонних наукових працях наступних вчених: Є.Ф. Брігхем,
А.І. Гінзбург, М.А. Зайцева, В.В. Ковальова, Л. Рейтман, В.А. Сухова,
Т.А. Федорова, Д.Д. Хемптон, Р.Т. Юлдашева та ін.
Формування страхового ринку в Україні має стихійний характер, і в
багатьох випадках захист прав та інтересів страхувальників не забезпечений
належно.
Таким чином, основними проблемами сучасного страхового ринку
України є:
- суттєве зменшення попиту на страхування з боку потенційних
страхувальників;
- відсутність нових договорів і можливості подальшого виконання своїх
зобов'язань за укладеними;
- вітчизняні страховики зіткнулися із низкою проблем щодо
недостатності ліквідних активів, що необхідні насамперед для виконання своїх
зобов'язань перед страхувальниками;
- неможливість повернення коштів з депозитних рахунків банків внаслі-
док різкого зниження ліквідності банківської системи; зниження дохідності та
ліквідності цінних паперів в активах страховиків;
- зростання виплат страхових сум/відшкодувань та підвищення
збитковості процесів страхування;
використання на страховому ринку різноманітних тіньових схем,
маніпулювання грошовими потоками, використання страхування з метою уник-
нення від оподаткування.
Таким чином, негативний вплив сучасної фінансово-економічної кризи
на вітчизняний страховий ринок виявив потребу у розробці конкретних анти-
кризових заходів. На думку спеціалістів [3], до антикризових заходів на
вітчизняному страховому ринку належать: підвищення інституційної
здатності регулятора, зокрема, надання йому додаткових повноважень,
встановлення спеціального механізму фінансування, підвищення прозорості
діяльності як регулятора, так і страховиків, пом'якшення адміністративного
тиску на ринок, відміна дискримінаційних вимог до перестрахування у
перестраховиків-нерезидентів тощо.
З метою пом'якшення впливу сучасної фінансово-економічної кризи та
підвищення ефективності діяльності вітчизняного страхового ринку необхідно:
- внести зміни у нормативно-правове та законодавче забезпечення
страхової діяльності в галузі підвищення вимог до ліцензійних умов,
поетапного запровадження нових вимог до капіталу та активів страховика,
критеріїв на-дійності інвестиційних інструментів страховика;
- страховикам необхідно орієнтуватись на розширення спектру пропози-
цій страхових продуктів, намагатись оптимізувати страховий портфель,
величину власного утримання, видатки, приймати адекватні управлінські
рішення;
- удосконалити систему обов'язкового страхування та методику
врегулювання страхових випадків;
- підвищити ефективність використання рейтингових оцінок у
регуляторних вимогах і наглядовій практиці, запровадити відповідальність
рейтингових агентств за достовірність таких оцінок;
- підвищити та активізувати роль Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України та професійних об'єднань у механізмі державного
регулювання страхової діяльності.
Потребує вдосконалення нормативно-правове забезпечення процесів
перестрахування, що особливо актуально в умовах значної тінізації
вітчизняного страхового ринку.
Отже, ефективний розвиток вітчизняного страхового ринку можливий
лише за умови вдосконалення нормативно-правового та законодавчого
забезпечення процесів страхування та перестрахування, підвищення ролі
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та
професійних об'єднань, які відіграють значну роль у механізмі державного
регулювання страхової діяльності і повинні не тільки розробити, а й ефективно
впровадити антикризові заходи на страховому ринку.

Список використаних джерел
1. Альошин В. Тенденції глобалізації вимагають від ринку адекватних дій
/ В. Альошин // Финансовые услуги. — 2011. — №1—2. — С. 5—7.
2. Завада А. Страховой рынок Украины и антикризисные мероприятия /
А. Завада // Insurance Top. — 2011. — №1.— С. 9.
3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.dfp.gov.ua.
4. Фурман В.М. Страховий ринок України: проблеми становлення та
стратегія розвитку: Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
— ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Київ, 2006.
5. Шелудько Н.М. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються:
теоретичні й емпіричні аспекти аналізу / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси
України. — 2011. — №2. — С. 3—21.

Посилання: Тези, Дорохіна А.Ю., Екдм-51с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^