Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Білінська Н.В. Аналіз діяльності грошового ринку як ринку короткострокових цінних паперів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2018, 15:21

Білінська Н.В. Аналіз діяльності грошового ринку як ринку короткострокових цінних паперів

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Білінська Н.В.
студентка групи Екф-46с
Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна


Аналіз діяльності грошового ринку як ринку короткострокових цінних паперів

Грошовий ринок являється головним об’єктом наукових праць у фінансовій та грошово-обіговій області. Зокрема, дана тематика є основоположною у вивченні ринку короткострокових цінних паперів, адже дані поняття взаємопов’язані та взаємозалежні.
Досліджуючи грошовий ринок як ринок короткострокових цінних паперів варто зауважити, що під даним поняттям розуміються відносини з приводу купівлі та продажу грошових коштів на ринку з терміном окупності цінних паперів не більше 1-го року.
Розкриваючи сутність даної тематики доцільно визначити, що грошовий ринок є певним видом відносин щодо купівлі і продажу особливого товару- грошей.
Варто врахувати, що короткострокові цінні папери являються паперами з періодом окупності не більше 1-го року.
Дана тематика нині набуває особливого значення, адже кількість короткострокових цінних паперів збільшується, а динамічність економіки постійно підвищується.
Основне призначення ринку коркострокових цінних паперів полягає в тому, що він дозволяє акумулювати тимчасово вільні грошові кошти і направляти їх на розвиток перспективних галузей економіки через механізм трансформації заощаджень в інвестиції. Це найбільш важливе завдання, що виконується ринком цінних паперів у будь-якому суспільстві з розвиненими ринковими відносинами [6, c. 97-100].
Ринок короткострокових цінних паперів - ринок, де обертаються цінні папери з терміном погашення не більше одного року. На ринку довгострокових цінних паперів розміщуються позики терміном від 5 до 30 років і вище, а в зарубіжних країнах навіть безстрокові.
На даному ринку виконуються такі операцій:
- емісія цінних паперів;
- звернення цінних паперів;
- розміщення цінних паперів;
- лістинг та делістинг цінних паперів;
- купівля та продаж цінних паперів;
- кредитування під заставу цінних паперів;
- арбітражні операції;
- конверсійні операції;
- операції РЕПО (продаж цінних паперів із зобов'язанням наступного викупу за заздалегідь обумовленою ціною);
- маржинальні операції (купівля клієнтом цінних паперів на позикові кошти, отримані у брокерської компанії);
- облікові операції з векселями;
- касові операції, які виконуються негайно);
- строкові операції (форвардні і ф'ючерсні) [6, c.100].
Отже, бачимо, що особливістю ринку короткострокових цінних паперів є їх короткий період окупності, зокрема менше 1 року.
Об'єктом грошового ринку являються гроші, які продають і купують на ньому. Таким об'єктом можуть бути лише тимчасово чи постійно вільні кошти, власниками яких вони пропонуються на ринку за метою отримання додаткового доходу. Операція продажу грошей володіє специфічним характером і вагомою відмінністю від традиційних продажів на товарних ринках[1].
Продаж грошей відбувається в основному у формі кредитування. Продавець виступає у ролі кредитора, покупець у ролі позичальника. Операцію продажу грошей не можна назвати еквівалентним обміном однакових цінностей, адже нею не ведеться до втрати продавцем права власності на відповідну суму грошей і тому має передбачатися механізм забезпечення цього права й повернення власнику проданих коштів. Цей механізм грунтовано на використанні спеціального інструментарію грошового ринку, який називається фінансовим інструментарієм [5].
Інструментами грошового ринку є визначені носії обов'язків покупців грошей перед їх продавцями та одночасно носії права вимог продавців грошей до їх покупців.
Інструментам можуть бути притаманні різні форми - письмової угоди, сертифікату, облігацій, акцій, векселів, полісів тощо.
Суб'єктами грошового ринку є будь-які економічні структури - фірми, сімейні господарства, урядові структури, банки та інші фінансові посередники.
Кожному з них може бути характерна роль продавця грошей (кредитора), покупця (позичальника), або в та чи інша одночасно, як, для прикладу, банки та інші фінансові посередники [6, c.94].
Організація та безперервний розвиток безготівкових розрахунків є однією із найважливіших передумов трансформації економіки держави яка прагне до сталого розвитку. У загальному обсязі грошової маси в економічно розвинутих країнах частка готівки не перевищує 29 % [2].
Аналіз динаміки структури грошової маси України за останні 5 років свідчить, що частка готівкової маси коливається в межах 26,3 - 29,6%. Слід також зазначити, що зростає не тільки обсяг грошової маси, а й обсяг готівки в грошовому обігу країни. Таке підвищення рівня монетизації призводить до посилення інфляційних процесів та призводить до дисбалансів в економіці країни.
В Україні банки активно впроваджують інноваційні карткові продукти. За офіційними даними НБУ кількість активних платіжних карток за останні 15 років зросла майже у 10 разів - до 31984 тис. шт., загальна кількість платіжних карток в обігу з 2009 р. і по перший квартал 2017 р. зросла на 28% - до 58089 тис. шт.
Проведений Аналіз показує, що у 2014 р. грошова база зросла на 51,8 млрд грн порівняно з попереднім роком, у 2015 р. на 26,1 млрд грн, у 2016 році на 1,9 млрд грн, у 2017 р. на 26,9 млрд грн [5].
Білінська Н.В. Аналіз діяльності грошового ринку як ринку короткострокових цінних паперів

Рис.1 Безготівкові операції

Таким чином, у 2014 та у 2017 рр. показники грошового ринку зросли найбільш суттєво. Отже, грошовий ринок в Україні характеризується стійкою тенденцією до збільшення. У країні, де готівкові кошти займають половину від загальної грошової маси, наявність грошового ринку стає необхідним і зручним засобом для регулювання обігу грошей і підтримання їх стійкості.
Щодо чинників які впливають на грошовий ринок, а саме на частку готівки , то несприятливий вплив на збільшення обсягів готівки в обігу спричиняють такі фактори : високий рівень тіньової економіки та велика кількість неконтрольованих стихійних ринків; нестабільність депозитного та валютного ринків, внаслідок чого періодично спостерігається вилучення вкладниками депозитів, оскільки населення надає перевагу заощадженням у готівці; низький рівень доходів населення; нерозвиненість фінансових ринків; незначна частка безготівкових форм розрахунків населення; економічна та політична нестабільність; девальваційні та інфляційні очікування; наявність ризиків при використанні безготівкових форм розрахунків; відсутність у населення досвіду користування безготівковими платіжними інструментами; обмеженість використання безготівкових форм розрахунків у сільській місцевості та інші[3].
Основною функцією, яку виконує ринок короткострокових цінних паперів в економіці країни, є перерозподіл інвестиційних ресурсів та забезпечення грошовим капіталом потреб виробництва. Для виконання цієї функції має діяти розвинена інфраструктура фондового ринку, бути запроваджений широкий спектр інструментів та ефективні механізми взаємодії учасників ринку [3].
Розглядаючи український ринок державних короткострокових цінних паперів, можна виділити декілька видів проблем, які заважають його поліпшенню: 1. Проблеми, пов'язані із законодавчим регулюванням. 2. Інфраструктурні проблеми. 3. Вузький спектр інструментів ринку державних цінних паперів. 4. Проблеми довіри населення до фінансового ринку в цілому. Недостатньо швидке реагування законодавчих органів на зміни кон’юнктури ринку є проблемою законодавчого управління[6].
Аналізуючи інфраструктурне питання, необхідно виділити слабо розвинену систему первинного і вторинного розподілу державних цінних паперів, а також слабо розвинену систему інформування про них, низьку долю приватних вкладників.
Повна відсутність довіри до фінансових ринків, а також низька фінансова обізнаність громадян є ще однією важливою проблемою. Суть цієї проблеми лежить в недостатній інформації про функціонування ринку, а також в нестабільному фінансовому положенні в нашій країні і невпевненості громадян в тому, що через певну кількість часу держава буде здатна виконати свої зобов'язання.
Сьогодні вітчизняний ринок короткострокових державних цінних паперів продовжує змінюватися, без сумніву, в кращий бік, демонструючи свої позитивні якості. Незважаючи на наявність низки проблемних питань, їх рішення реальне. Удосконалення ринку цінних паперів найбільшою мірою залежить від політики уряду і є неможливим без удосконалення законодавства України, яке повинне чітко регулювати всі види операцій з цінними паперами[5].
Список використаних джерел :

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей - К.: Основи - 2001 - 234 с.
2. Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс]: Економічні матеріали НБУ. Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/ article?art_id=27843415&cat_id=44578#1
3. Закон України « Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого у, стаття № 10.
4. Матросова Л.М. Сучасні проблеми монетарної політики НБУ в умовах розвитку національної економіки/ Л.М. Матросова// Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – 2018 - №23 – с.500-505
5. Мещерякова Т.К. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні/ Т.К. Мещерякова// наукова стаття – 2017 – 5 с.
6. Станісевич С.А. Ринок цінних паперів України: стан та проблеми/ С.А. Станісевич// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» - №3 - 2017 – с.90

Посилання: Екф-46с, фінансовий ринок, ЛНУ ім.І.Франка, 2018

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^