Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Лужна Х. М. Інтеграційні процеси в діяльності банків та страхових компаній України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 472
  • Автор: kmluzhna
  • Дата: 31-10-2018, 19:25
 (голосов: 0)
31-10-2018, 19:25

Лужна Х. М. Інтеграційні процеси в діяльності банків та страхових компаній України

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Актуальність теми. Сучасну економіку неможливо уявити без взаємодії фінансових посередників, які допомагають потенційним учасникам транзакцій знайти одне одного та сприяють укладенню та підвищенню ефективності угод. Одним із яскравих прикладів такої взаємодії учасників ринку фінансових послуг є банкострахування, яке вже активно розвивається в провідних країнах світу.
Постановка проблеми. Інтеграційні процеси у сфері фінансів сприяють формуванню якісно нових форм взаємодії між суб’єктами ринку фінансових послуг. Все більшої уваги привертає до себе явище взаємного проникнення банківського і страхового ринків, яке також є характерним для фінансово-кредитної системи України. Оскільки дані процеси почалися формуватися в Україні не так давно, то багато питань пов’язаних розвитком банкострахування залишаються ще недостатньо дослідженими. Саме тому необхідно приділяти більше уваги аналізу діяльності банків та страхових компаній.
Результати дослідження. Ключове місце серед фінансових посередників на ринку фінансових послуг належить банкам. Саме вони беруть участь у формуванні пропозиції грошей, що дає їм можливість безпосередньо впливати на ринкову кон'юнктуру та становище інших посередників на ринку фінансових послуг. Також банки мають можливість надавати економічним суб'єктам широкий асортимент різних послуг, тоді як інші посередники спеціалізуються на окремих, часто обмежених фінансових операціях [10].
Усі учасники ринку фінансових послуг тісно взаємодіють між собою. Але особливо тісний зв'язок, за результатами кореляційно-регресійного аналізу, спостерігається саме між банками та страховими компаніями.
На сучасному етапі розвитку фінансових відносин, такий зв'язок отримав назву – банко страхування («bancassurance»).
Дане явище посідає вагоме місце у процесі розвитку національної економіки і привертає увагу різних науковців.
Різні вчені по-різному трактують поняття «bancassurance»:
Н. Е. Аванесова вважає, що «bancassurance» – набір фінансових послуг, які можуть задовольнити як банківські, так і страхові потреби клієнта одночасно [1].
А. Бочкарьов відмічає, що «bancassurance» – досить новий і перспективний напрям у фінансовому бізнесі - полягає в пропозиції банківських і страхових послуг і продуктів через загальні канали поширення і/або для однієї й тієї ж клієнтської бази [2].
Шакура О.О вважає, що під «bancassurance» слід розуміти мультиатрибутивний фінансовий продукт, який включає пакет взаємопов'язаних фінансових послуг, фінансових інструментів і технологій, розроблених спільно банком та страховиком, що пропонується ними на фінансовому ринку в якості товару [11].
Взаємодія між страховими компаніями та банками зумовлена, насамперед, функціональною близькістю їх діяльності. Історично склалося, що банківська та страхова справа мають багато спільного, і їхні інтереси в боротьбі за клієнтів або ринки розміщення капіталу часто перетинаються. Для обох фінансових установ важливе значення має усвідомлене розмежування сфер діяльності, в яких продуктивніше виступати конкурентами, а в яких більше вигід буде досягнуто ними у ролі союзників (так званий синергетичний ефект). Найкраще відображають основи взаємодії та конкуренції між двома фінансовими посередниками, функції, які віддзеркалюють їхню роль на ринку фінансових послуг [5].
Передумови виникнення банкострахування полягають у виявленні вигід від співробітництва як для банків, так і для страхових компаній.
Перевагами банкострахування для страхових компаній є збільшення обсягів страхових премій за рахунок залучення клієнтів банку. За період 2012-2017рр. частка банківських вкладів у структурі активів страхових компаній збільшилася з 24,5% до 33,9%.
Загалом з 2014 року спостерігається зростання активів як банків, так і страхових компаній, рис.1.
Лужна Х. М. Інтеграційні процеси в діяльності банків та страхових компаній України

Обсяги активів представлені у таблиці 1:
Лужна Х. М. Інтеграційні процеси в діяльності банків та страхових компаній України

Також, до переваг для страхових компаній можна віднести:
• Зменшення витрат на залучення нових клієнтів, оскільки банк направляє своїх клієнтів.
• Отримання нових каналів збуту своїх фінансових продуктів
• Скорочуються маркетингові витрати, оскільки розподіляються між страховими компаніями і банками.
• Зниження операційних витрат, оскільки продаж страхових послуг може здійснюватися через мережу банків.
• Поліпшення якості обслуговування своєї клієнтської бази шляхом консультацій
• Збільшення різноманіття пропонованих фінансових послуг, тощо.
Банки отримують такі вигоди від банкострахування:
• Збільшення асортименту пропонованих послуг та отримання комісійної винагороди;
• Отримання нової депозитної бази – банки отримують доступ до страхових резервів страхової компанії, шляхом відкриття страховою компанією депозитного рахунку;
• Збільшенні кількості клієнтів за рахунок розширення асортименту продукті в, зниження вартості послуг та можливості комплексного обслуговування будь-якого клієнта;
• Збільшенні обсягів коштів страховиків на банківських рахунках та отримання доходів від маневрування ними;
• Зменшенні витрат на ведення банківського бізнесу;
• Зменшенні маркетингових та операційних витрат банку;
• Гарантійне повернення кредиту у випадку знищення заставного майна та диверсифікація кредитних ризиків банку
• Висока рентабельність інвестицій
• Максимізація задоволення клієнта.
Згідно статистичних даних, окрім зростання активів банків та страхових компаній, за період 2013-2017рр. на страховому ринку України спостерігається тенденція до зростання обсягів чистих страхових премій і виплат рис.2:
Лужна Х. М. Інтеграційні процеси в діяльності банків та страхових компаній України

Так, за аналізований період обсяг чистих страхових премій збільшилися на 32,2%, а обсяг чистих страхових виплат на 124,6%.
Аналіз ринку банкострахування показав також збільшення чистих валових виплат зі страхування кредитів з 2014 по 2016 роки. Так у 2016 році темп приросту темп приросту страхових виплат становив +264,1%. У 2017 році даний показник зменшився на 76,3% (рис.3).
Лужна Х. М. Інтеграційні процеси в діяльності банків та страхових компаній України

Щодо чистих страхових премій, то тут зростається певне коливання. До 2016 року цей показник зменшувався, але у 2016 році їхній приріст становив + 152,6%. У 2017році обсяг страхових премій зменшився, але все ще перевищував значення 2014 року на 134,5 млн. грн.
Збільшення чистих страхових премій та виплат, дає підстави говорити про підвищення ефективності діяльності вітчизняних страховиків на ринку банкострахування, однак є ще ряд проблем, які необхідно подолати задля подальшого розвитку банкострахування, однією з яких є високий рівень недовіри населення до страхових компаній та банків.
Висновки. Банкострахування як сучасна модель інтегрованого розвитку страхових компаній та банківських установ полягає у взаємодії банків і страхових компаній.
Об’єднання діяльності банків і страхових компаній приносить багато переваг як для банків, так і для страхових компаній. Однак протягом останніх років спостерігаються сумнівні тенденції щодо інтеграції їхньої діяльності. Це пов’язано з існуванням таких проблем як недосконалість законодавства, зростання інфляції, зниження рівня довіри населення до учасників ринку фінансових послуг, нестабільна політична ситуація в країні, тощо.
Загалом, банкострахування в Україні має значні перспективи розвитку, що пов’язано із зацікавленістю банків у додаткових джерелах комісійного доходу, а з боку страховика – бажанням збільшити обсяги продажу страхових продуктів. Тому, необхідно прикладати значної уваги дослідженню даного процесу, щоб відшукати способи подолання проблем, які стримують інтеграцію банків та страхових компаній.
Список використаних джерел
1. Аванесова Н.Е. Bancassurance як форма співпраці страхових компаній та банківських установ / Н.Е.Аванесова. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/vestnik
2. Бочкарьов А. Bancassurance як фінансовий продукт і бізнес / А. Бочкарьов, А. Слюсар [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/017.htm
3. Волкова В.В., Волкова Н.И. БАНКОСТРАХУВАННЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ / Волкова В.В., Волкова Н.И.. // Фінанси, облік, банки. – 2016. – №1. – С. 54–59.
4. Заволока Л.О., Вербицька К.С., Малоок І.А. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ / Заволока Л.О., Вербицька К.С., Малоок І.А. // «Молодий вчений». – 2017. – №3. – С. 656–659.
5. Кальченко О., Лисица А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ / Кальченко О., Лисица А.. // Прокоф’єва Г. С., Харченко Т. В. БАНК ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ / Прокоф’єва Г. С., Харченко Т. В.. // ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. – С. 56–57.. – 2018. – №1. – С. 131–138.
6. Олексин А. Г. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ / Олексин А. Г.. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2015. – №3.
7. Офіційний сайт "Мінфін" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://minfin.com.ua/ua/banks/.
8. Офіційний сайт "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.nfp.gov.ua/.
9. Поняття банкострахування [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studme.com.ua/13761025/bankovskoe_delo/ponyatie_bankostrahovaniya.htm.
10. Прокоф’єва Г. С., Харченко Т. В. БАНК ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ / Прокоф’єва Г. С., Харченко Т. В.. // ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, РЕГІОНІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. – С. 56–57.
11. Шакура О.О. «BANCASSURANCE» - ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА КОНВЕРГЕНЦІЇ БАНКІВ ТА СТРАХОВИКІВ / Шакура О.О. // ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА. – 2013. – №8. – С. 275–280.

Посилання: Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^