Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Старощук О.С. Грошовий ринок та ринок банківських позик як складові фінансового ринку, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість.
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 90
  • Автор: olga.staroshcuk
  • Дата: 31-10-2018, 23:46
 (голосов: 0)
31-10-2018, 23:46

Старощук О.С. Грошовий ринок та ринок банківських позик як складові фінансового ринку, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість.

Категорія: Фінансовий ринок 2018

ЛНУ імені Івана Франка
Студентка групи ЕКФ-44с
Старощук Ольга

Грошовий ринок та ринок банківських позик як складові фінансового ринку, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість.


Грошовий ринок є складовою частиною, сегментом фінансового рин¬ку, де здійснюються короткострокові депозитно-позикові операції.
Грошовий ринок і ринок банківських позичок є сферами фінансового ринку, що пов’язані між собою. Існують певні особливості грошового ринку як ринку короткострокових цінних паперів, високоліквідних фінансових активів і ринку банківських позичок у наданні коротко- або середньострокових банківських позичок для фінансування оборотного капіталу.
Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позичок: держава (міністерство фінансів та центральний банк), комерційні банки та депозитарні небанківські інститути, господарські одиниці всіх форм власності, фінансові посередники — дилери по державних цінних паперах, дисконтні дома (Великобританія).
Грошовий ринок — частина ринку позикових капіталів, де здійсню¬ються переважно короткострокові (від одного дня до одно¬го року) депозит¬но-позикові операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капі¬та¬лу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб[2].
Функції грошового ринку: Забезпечення руху короткострокових ліквідних фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобів платежу. Забезпечення касового виконання державного бюджету.
Інструментами грошового ринку є векселі, депозитні сертифі­кати, банківські акцепти. Його основні інститути — банки, облікові установи, брокерські й дилерські фірми. Об’єктами купівлі-продажу на грошовому ринку є тимчасово вільні грошові кошти банків, установ, держави, населення. Основними позичальниками є фірми, кредитно-фінансові інститути, держава, населення.
Грошовий ринок відображає попит на гроші та їх пропозицію.
Під пропозицією грошей (MS) мається на увазі за¬гальна кількість грошей, що перебувають в обігу і об’єднані в грошові агрегати (грошовий агрегат — будь-яке сполучення із кількох ліквідних активів, що є альтернативними вимірювачами гро¬шової маси). Кожна країна має свої особливості щодо формування гро¬шових агрегатів.
Національний банк України в своїй практичній роботі розраховує три грошові агрегати:
 М1 - готівка та кошти на розрахункових і поточних рахунках у національній валюті;
 М2 - це МІ плюс строкові кошти в національній валюті та валютні кошти;
 МЗ – це М2 плюс кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери власного боргу банків.
Розраховується також показник „грошова база", який вклю­чає готівку в обігу і касах комерційних банків, обов'язкові резер­ви та кошти на кореспондентських рахунках банків.
Попит на грошi (МD)— платоспроможна потреба або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір за­платити за необхідні для них товари та послуги. Виділяють на­ступні складові формування попиту на гроші:
 попит на гроші як засоби обігу (діловий, операційний або попит на гроші для здійснення угод);
 попит на гроші як засоби збереження вартості (попит на гроші як активи, попит на запасну вартість або спекуля­тивний попит).
Проста модель ринку грошей[1]

[/thumb]Старощук О.С. Грошовий ринок та ринок банківських позик як складові фінансового ринку, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість.Функції ринку банківських позичок: кредитування оборотних фондів (працюючого капіталу).

Операції центральних банків на відкритому ринку. Роль казначейських векселів та інших видів короткострокових урядових цінних паперів. Управління грошовим обігом як мета операцій на відкритому ринку, поставлена перед центральним банком. Регулювання портфеля цінних паперів емісійного банку. Управління державним боргом як мета операцій на відкритому ринку, поставлена перед Міністерством фінансів. Взаємодія і взаємозв’язок кредитно-грошової та фінансової політики, значення її для грошового ринку. Види операцій на відкритому ринку.
Національний банк України майже завжди виступає на грошовому ринку в ролі позикодавця. Його завдання - це надавати банківській систе¬мі позики, щоб комерційні банки у свою чергу позичали гроші іншим еко¬номічним агентам. Діяльність Національного банку передбачає кредиту¬вання комерційних банків через викуп цінних паперів та дисконтні опера¬ції з векселями
Недостатність грошової маси може негативно позначитись на платі¬жній дисципліні, внаслідок чого з ’являється платіжна криза та недостат¬ньою виявляється ліквідність банків та фінансово-господарських суб’єктів.Таким чином, грошовий ринок дає змогу здійснювати накопичення, оборот, розподіл і перерозподіл грошового капіталу між сферами націона¬льної економіки[3].

1. Гроші та кредит: Підручник/ За ред. Богдана Івасіва,; М-во освіти і науки України, НБУ, Терноп. акад. нар. госп.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 510 с.
2. Колесніченко В.Ф. Гроші та кредит: Навч. Пос.-Х.: Вд «ІНЖЕК», 2007 .- 432 с
3. Шацька З. Я. Грошовий ринок і ринок банківських позик / З. Я. Шацька // Інвестування в Україні в умовах глобалізації : монографія / за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. — К.: ДКС центр, 2016. — С. 105-109.

Посилання: Екф-44с, Грошовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^