Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Рачинська Н. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні.
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 24
  • Автор: nvrachynska
  • Дата: 31-10-2018, 23:58
 (голосов: 0)
31-10-2018, 23:58

Рачинська Н. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні.

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Рачинська Наталія
студентка групи Екф-45с
Львівського національного університету імені Івана Франка
м. Львів, Україна
Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні.
У статті досліджено діяльність інститутів спільного інвестування в Україні та основні тенденції їх функціонування , в тому числі на сучасному етапі розвитку. Розглянута динаміка кількості інститутів спільного інвестування в Україні, .
Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. В Україні до ІСІ належать пайові та корпоративні інвестиційні фонди.
Пайовий фонд (ПІФ) - це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності. Вони перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) та обліковуються окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий фонд - не є юридичною особою, створюється КУА шляхом продажу (розміщення) інвесторам випущених нею інвестиційних сертифікатів фонду; При підписанні договорів купівлі або продажу активів фонду, КУА діє від свого імені;КУА веде облік результатів діяльності фонду окремо від власної господарської діяльності та інших ІСІ;
Корпоративний фонд (КІФ) - це юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства, і проводить тільки діяльність зі спільного інвестування. Корпоративний фонд може бути створений виключно шляхом заснування (злиття, поділ, приєднання чи перетворення , тощо забороняється) . Інвестори стають співвласниками фонду через купівлю його акцій. Органами корпоративного фонду є загальні збори та наглядова рада.
Згідно статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування»,ІСІ залежно від порядку провадження діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.
Інститут спільного інвестування належить до відкритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу учасників цього інституту викуп цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами).
Інститут спільного інвестування належить до інтервального типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) бере на себе зобов’язання здійснювати на вимогу учасників цього інституту викуп цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами), протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу).
Інститут спільного інвестування належить до закритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) не бере на себе зобов’язань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами), до моменту його припинення.
Інститут спільного інвестування може бути строковим або безстроковим.
Інститути спільного інвестування можуть бути диверсифікованого, недиверсифікованого, спеціалізованого або кваліфікаційного виду.
Диверсифікованого виду - повинен відповідати наступним вимогам:
1) сумарна вартість цінних паперів одного емітента в активах інституту спільного інвестування не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску цінних паперів такого емітента;
2) сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи інституту спільного інвестування в обсязі, що перевищує 5 відсотків загального обсягу випуску цінних паперів, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів;
3) не менше 80 відсотків загальної вартості активів інституту спільного інвестування складають кошти, в тому числі на банківських депозитних рахунках, ощадні (депозитні) сертифікати, банківські метали, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі.
• спеціалізованого виду - інвестує виключно у визначені Законом активи.
До спеціалізованих інститутів спільного інвестування належать інвестиційні фонди наступних класів:
1) фонди грошового ринку;
2) фонди державних цінних паперів;
3) фонди облігацій;
4) фонди акцій;
5) індексні фонди;
6) фонди банківських металів.
• кваліфікаційного виду - інвестує виключно в один з кваліфікаційних класів активів та засоби, а також не має будь-яких вимог до структури активів.
До кваліфікаційних відносяться класи активів:
1) об'єднаний клас цінних паперів;
2) клас нерухомості;
3) клас рентних активів;
4) клас кредитних активів;
5) клас біржових товарних активів;
6) інші класи активів, Комісія може вводити і відносити до кваліфікаційних.
• недиверсифікованого виду - не відповідають вимогам до диверсифікованого, спеціалізованого або кваліфікаційного інституту спільного інвестування.
Згідно Закону Україні «Про інститути спільного інвестування», учасником інституту спільного інвестування - особа, яка є власником цінних паперів інституту спільного інвестування. Зберігач активів інституту спільного інвестування, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма), оцінювач майна інституту спільного інвестування та їх пов’язані особи не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування, з яким вони уклали договори про обслуговування. Держава або територіальна громада, а також юридичні особи, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків, не можуть бути учасниками інституту спільного інвестування.
В Україні визначилися три основних напрями розвитку інститутів спільного інвестування (фондів):
- використання інвестиційних фондів для оптимізації оподаткування. Таким чином, зараз інвестиційні фонди потенційно є безподатковими структурами. Відповідно до чинного законодавства податки будуть стягуватися тільки з інвесторів при отриманні ними дивідендів, або у випадку продажу своєї частини фонду.
- використання інвестиційних фондів для обслуговування існуючих інвестиційних проектів. Використання інвестиційних фондів буде актуально для підприємств, що потребують поповнення оборотних коштів.
- використання інвестиційних фондів для здійснення підприємницької діяльності. Інвестиційний фонд наповнюється за рахунок залучення коштів інвесторів (юридичних чи фізичних осіб), і надалі вкладення отриманих грошей в дохідні інструменти.
Розвиток подій в українській індустрії управління активами інституційних інвесторів у 2017-2018 році переважно продовжив і поглибив тенденції попередніх років. Умови діяльності для професійних учасників і надалі ускладнювалися, кількість компаній та діючих фондів, що досягли нормативів, скорочувалась, а обсяг активів в управлінні зростав практично протягом тривалого часу.
Протягом останніх років спостерігається тенденція до скорочення кількості компанії з управління активами в Україні, щорічно їх кількість скорочується приблизно на0,5-1%. Загальна кількість компаній з управління активами у 2016 рік становила 295,у 2017 році 2017- 296 ,а станом на 29 вересні 2018 року - 294. У свою чергу, кількість зареєстрованих ІСІ у 2018 році порівняно з 2017 зросла на 6,7% – з 1160 до 1238, та на 9,4% порівняно з 2016роком- з 1131 до 1238. У результаті, прискорилось посилення концентрації на ринку управління активами ІСІ – середня кількість інститутів спільного інвестування в розрахунку на одну КУА, станом на 29 вересня 2018 року, склала 4,3 фонди (на початку 2017 року цей показник дорівнював 4фондам).Рачинська Н. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні.
Отже, Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. В Україні їх діяльність регулюється Законом Україні «Про інститути спільного інвестування». В Україні визначилися три основних напрями розвитку інститутів спільного інвестування (фондів): використання інвестиційних фондів для оптимізації оподаткування, для обслуговування існуючих інвестиційних проектів, для здійснення підприємницької діяльності.
Список використаних джерел:
1.Закон України «Про інститут спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
2.Офіційний сайт Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua:88/
3.Офіційний сайт Компанія з управління активами "Інвестиційні партнери"[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ip-am.com.ua/ua/
4.Рябчикова С.Ю. «РОЛЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ» :[Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.confcontact.com/2010spec_tezi/ec_ryabchik.php
5.http://www.uaib.com.ua - джерело статистичних даних.

Посилання: Екф-45с, Рачинська, ЛНУ імені Івана Франка

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2018 (40)
Октябрь 2018 (178)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
Февраль 2018 (3)
^