Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Гнатів В. А. Проблеми та перспективи розвитку небанківських фінансових установ в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 840
  • Автор: victoriahnativ
  • Дата: 3-11-2018, 21:35
 (голосов: 0)
3-11-2018, 21:35

Гнатів В. А. Проблеми та перспективи розвитку небанківських фінансових установ в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Гнатів В.А.
ЛНУ ім. І. Франка, ЕКф-46с

Проблеми та перспективи розвитку небанківських фінансових установ в Україні

Актуальність теми. Основні напрями діяльності сучасних спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів пов’язані з акумуляцією заощаджень населення шляхом залучення коштів на вклади, випуску власних акцій, облігацій, продажу страхових полісів, кредиту-ванням певної сфери економіки, виду господарської діяльності, групи населення, наданням іпотечних кредитів, організацією пенсійного та соціального забезпечення населення, здійснення операцій в рамках кредитної взаємодопомоги [1]. На сьогодні ці установи мають значний потенціал для досягнення конкурентоспроможності на ринку фінансових послуг, проте не використовують його повною мірою [5].
Постановка проблеми. У розвинутих ринкових країнах саме небанківські фінансові установи є важливим чинником економічного зростання країни та забезпечення її економіч-ної безпеки. Вони відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації та вільного пересування капіталів, нагромадження коштів для структурної перебудови економіки, розвитку підприємництва. Однак, попри всі намагання державних органів влади та фінансових регуляторів, ці ринки на даний час не стали тією ключових ланкою фінансо-во-кредитного механізму, яка опосередковує процеси формування, розподілу та розміщення фінансових ресурсів й надання фінансових послуг, а також забезпечує взаємодію їх продав-ців і споживачів [3].
Результати дослідження. Небанківські фінансово-кредитні установи – це установи, які акумулюють тимчасово вільні грошові кошти та розміщують їх у формі кредиту за своїм функціональним призначенням [4].
Послуги фінансових посередників об’єктивно зумовлені потребами ринку. Без фінансового посередництва можлива загроза операційного звуження ринку і бартеризації господарського життя, коли мають місце безпосередні товарообміни без використання грошей. Спеціалізовані кредитні установи виникли для того, щоб взяти на себе частину послуг, які не виконують комерційні банки.
На первинному ринку посередники сприяють інвестуванню коштів у різні галузі еко-номіки та залученню коштів для забезпечення потреб державного бюджету. На вторинному ринку фінансові посередники забезпечують стабільне функціонування ринку, а також задо-вольняють інтереси юридичних та фізичних осіб щодо інвестування коштів у фінансові активи та вилучення їх з процесу інвестування. При цьому посередники надають інформаційні, консультаційні, управлінські послуги [5].
В Україні становлення небанківських фінансово-кредитних установ відбувається занадто повільно і ніяк не відповідає їх ролі у функціональні сучасної ринкової економіки. Йдеться про наявність актуальних проблем, без розв'язання яких не можуть бути створені й ефективно функціонувати потужні ланки – небанківські кредитні установи та здійснювати свій вагомий вплив у розвиток вітчизняної економіки. Йдеться про необхідність як найско-рішого розв'язання таких проблем:
– по-перше, дуже недосконале правове поле, в межах якого функціонують ці установи. До теперішнього часу відсутні нормативні акти, щодо прямого впливу, спрямовані на регламентування дії тієї чи іншої ланки складових небанківських фінансово-кредитних установ;
– по-друге, наявність дуже великого рівня недовіри населення до дії всіх складових небанківських фінансово-кредитних установ;
– по-третє, діяльність небанківських фінансово-кредитних установ не належним чином і неефективно контролюється державою, що призводить до зростання рівня ризику стосовно всіх суб'єктів, пов'язаних із діяльністю небанківських фінансово- кредитних установ, і, в першу чергу, максимізує ризик щодо головного суб'єкта – агента-інвестора [4].
Незважаючи на те, що становлення небанківського фінансового ринку розвивається повільно і ще не досягло того рівня, якого потрібно, населення України в 2017 році збільшило в структурі витрат виділення коштів на небанківські фінансові послуги (рис. 1.1).

Гнатів В. А. Проблеми та перспективи розвитку небанківських фінансових установ в Україні


Рис. 1.1. Інфографіка небанківського фінансового ринку за 2017 рік [2].

При цьому відзначається позитивна динаміка в 2017 році розвитку фінансової інклюзії в сфері небанківських фінансових послуг. Робота Нацкомфінпослуг по очищенню від не-надійних гравців дозволила за 2017 рік вивести з ринку 117 фінансових компаній (у 2016 році - 106), 85 кредитних спілок (131), 55 ломбардів (56), 52 лізингодавця (85), 45 аудиторів (1), 20 страхових компаній (57) і 5 страхових брокерів (1) [2].
У цілому необхідно констатувати, що у посткризовий період спостерігається відновлення розвитку національного ринку небанківських фінансових послуг, однак такий розвиток не є динамічним, що пов’язано з існуванням таких проблем, як низький рівень захисту прав споживачів фінансових послуг, низьку капіталізацією установ, тісну взаємопов’язаність банківської та страхової галузей, недосконале та неналежне державне регулювання, низьку платоспроможність населення. Їх вирішення сприятиме утвердженню ринку небанківських фінансових послуг України та інтеграції фінансового ринку в Європейський економічний простір. Подальші дослідження повинні спрямовуватися на вироблення комплексу заходів для вирішення проблем функціонування небанківських фінансових установ, що можуть бути складовими комплексної програми розвитку фінансового ринку України на середньострокову перспективу.
Висновки. Підсумовуючи, слід наголосити, що небанківські фінансові посередники – об'єктивна необхідність для ефективного функціонування ринкової економіки. Вони не тільки є потужними конкурентами банків за вільні грошові капітали, що само по собі має позитивне значення, а й надають економічним суб'єктам такі фінансові послуги, виконання яких невигідно або законодавчо заборонено банкам. Функціонування небанківських фінансових установ є повинно стати важливим джерелом розвитку реального сектора економіки, забезпечуючи тісний зв'язок між суб’єктами господарювання, населенням і небанківськими фінансовими установами. Однак проведене дослідження стану ринку небанківських фінансових установ в останні роки свідчить про недостатній рівень розвитку даної сфери при ная-вності вагомого потенціалу до її розширення.
Розглядаючи заходи, які дозволять пожвавити ринок небанківських фінансових установ варто зазначити, що, передусім, стимулювання даної сфери варто розпочати зі створення стабільних умов розвитку економіки, формування стійкої нормативно-правової бази, підтримку фінансової стійкості та розробку чіткого механізму зниження ризикованості функціо-нування небанківських фінансових установ, підвищення рівня їх відкритості і прозорості.
Список використаних джерел.
1. Леваєва Л. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку небанківських кредитно-фінансових інститутів на фінансовому ринку / Л. Ю. Леваєва. // Формування рин-кових відносин в Україні. – 2012. – С. 195–200.
2. Небанківський фінансовий ринок: підсумки 2017 року (інфографіка) [Електрон-ний ресурс] // Об'єднання фінансових установ. – 2018. – Режим доступу до ресур-су: https://afi.org.ua/articles/nebankivskiy-finansoviy-rinok-pidsumki-2017-roku-infografika.
3. Пшик Б. І. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг в україні: основні проблеми та шляхи їх вирішення / Б. І. Пшик. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №16. – С. 988–992.
4. Швець В.Я. Гроші та кредит : навч. посіб. / В. Я. Швець, Н. Ф. Єфремова, О. І. Чі-чкань ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. - 301 с.
5. Шелестак Г. Т. Сутність і значення діяльності небанківських фінансових інститутів у розвитку фінансового посередництва / Г. Т. Шелестак. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – №22. – С. 336–341.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^