Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Волошин Т.І. Особливості формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1178
  • Автор: taniavoloshyn
  • Дата: 4-11-2018, 12:05
 (голосов: 0)
4-11-2018, 12:05

Волошин Т.І. Особливості формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Волошин Т.І.
ЛНУ ім. І. Франка, ЕКф-46с

Особливості формування оптимальної інфраструктури фондового ринку України

Ринок цінних паперів - це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності. Ринок цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за своєю економічною суттю є відображенням певних фондів - матеріальних або грошових.
Розвинута інфраструктура фінансового ринку України – основна умова, яка є викликом сучасності. А ефективне функціонування фондового ринку дає можливість активного соціального і економічного розвитку країни та забезпечення фінансових потреб суб’єктів. Водночас ефективність фінансового ринку залежить від багатьох об’єктивних та суб’єктивних факторів, серед яких особливе місце займає створення інфраструктури, адекватної рівню економічного зростання та фінансових взаємовідносин.
Сучасний фондовий ринок існує як організована, багатокомпонентна та високотехнологічна система, що забезпечує оптимальні умови для реалізації інвестиційних планів суб’єктів, заснованих на цінних паперах [1].
Отже, інфраструктура фондового ринку покликана з найменшими витратами як часу, так і коштів поєднати інтереси продавця цінних паперів та покупця в процесі обігу фондових інструментів.
Необхідно зазначити, що основними учасниками ринку цінних паперів, крім інвесторів, виступають емітенти, котрі для забезпечення ефективності власної діяльності, формуючи пропозиції фінансових інструментів, прагнуть залучити ресурси. Отже, інфраструктура фондового ринку України може бути представлена великою кількістю професійних учасників.
Водночас центральною ланкою інфраструктури фондового ринку, на яку покладені завдання оптимізації та регулювання взаємовідносин між елементами системи, є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Ця комісія як регулюючий та наглядовий орган державної влади веде реєстр професійних учасників фондового ринку. За допомогою реєстру НКЦПФР відслідковує стан розвитку фондового ринку України та забезпечує високу якість регулювання і контролю за діяльністю учасників фондового ринку.
Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується насамперед показниками капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах.
Саме тому найважливішою ланкою інфраструктури фондового ринку є організатори торгівлі, а саме фондові біржі, діяльність яких спрямована на створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, зокрема здійснення клірингу та розрахунків за ними, та вирішення спорів між членами організатора торгівлі [6].
Слід звернути увагу на те, що станом на 1 січня 2017 року в Україні було зареєстровано 8 організаторів торгів на фондовому ринку, а саме ПАТ «Українська біржа», ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»», ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ПрАТ «Українська фондова біржа», ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа», ПАТ «Фондова біржа ПФТС», ПрАТ «Фондова Біржа «Універсальна»», ПрАТ «Фондова біржа «ІННЕКС»» [2].
Однак кількість аж ніяк не впливає на якість послуг, навпаки, призводить до децентралізації попиту та пропозиції на цінні папери, провокує процес маніпулювання цінами на ринку, призводить до встановлення різних правил укладення та виконання біржових договорів
Можна стверджувати, що рівень розвитку та якість функціонування фондового ринку залежить від ступеня розвитку інфраструктури біржових торгів. Водночас діяльність суб’єктів інфраструктури відіграє визначальну роль у взаємодії учасників фондового ринку, де біржовий ринок України не є винятком. Саме тому важливим аспектом реформування є якісні зміни, спрямовані перш за все на формування консолідованої інфраструктурної складової біржової діяльності.
Зазначимо, що за результатами торгів на організованому ринку обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом січня-березня 2017 року становив 58,71 млрд. грн. Тобто протягом січня-березня 2017 року порівняно з даними аналогічного періоду 2016 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на 22,85% (або на 10,92 млрд. грн.) (січень-березень 2016 року – 47,79 млрд. грн.) [3].
Отже, фондовий ринок в Україні поступово розвивається, про що свідчать позитивні тенденції збільшення обсягів біржових контрактів на організаторах торгівлі
Безперечно, з метою максимального формування оптимальної інфраструктури фондового ринку потрібно, щоб поряд із біржовим ринком цінних паперів розвивався і цивілізований позабіржовий ринок. Звичайно, він працював би в інтересах інвесторів та емітентів окремих регіонів, сприяв би залученню фінансових ресурсів, створенню сприятливих умов для розвитку технологій та виробництв, різноманітній зміні напрямів підприємницької діяльності в регіонах та створенню оптимальної фондової інфраструктури, здатної активно та швидко залучати інвесторів.
Робота позабіржового ринку також повинна бути спрямована на розвиток послуг інвестиційного консультування й управління портфелями цінних паперів, що наблизить фондовий ринок до дрібного інвестора та його інтересів, забезпечуючи його динамічне зростання.
Крім того, з метою подальшого поглиблення взаємовідносин на ринку цінних паперів позабіржовий ринок України має враховувати всі важливі тенденції, які відбуваються у світових позабіржових системах, і відповідно до цього здійснювати свою діяльність. Важливим аспектом є створення високого рівня захисту інтересів інвесторів на позабіржовому ринку за рахунок ефективного нормативно-правового регулювання, забезпечення прозорості здійснення операцій, захисту інтересів учасників та попередження недобросовісних угод з фінансовими інструментами. А регулювання цієї сфери має бути уніфікованим. Крім цього, повинні бути встановлені єдині базові вимоги до технічного забезпечення як фондових бірж, так і систем позабіржового ринку [4].
Отже, фондовий ринок як складна економічна система постійно знаходиться під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, а важливим показником його розвитку є обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів. Це доводить, що поступове зростання загального обсягу випуску цінних паперів і є прагненням збільшити свою капіталізацію вітчизняними підприємствами та за допомогою цінних паперів залучити якомога більше інвестицій.
Безперечно, Україна має достатній економічний потенціал для розбудови національного фондового ринку, але нині він не може бути повністю реалізований у зв’язку з несприятливою та нестабільною соціально-економічною ситуацією в країні.
Тому з урахуванням європейського законодавства та стандартів потрібно розвивати фондовий ринок.
Для формування ефективно функціонуючого вітчизняного ринку цінних паперів, здатного постачати національній економіці необхідні інвестиційні ресурси, потрібно виконати наступні дії:
1. Фондовий ринок України, як інфраструктурний елемент ринкової економіки, слід перетворити в дієвий механізм реалізації економічної стратегії держави; нормативну базу і регулювання фінансових послуг привести у відповідність зі світовими стандартами; підвищити стандарти корпоративного управління до рівня директив Євросоюзу та очистити ринок від компаній, діяльність яких не відповідає вимогам чинного законодавства, підвищити рівень законодавчого захисту прав інвесторів та інших учасників ринку цінних паперів.
2. Держава має сприяти зміцненню інституційних основ; посиленню взаємозв'язку фондового ринку з реальним сектором економіки; відкриттю сегментів ринку, пов'язаних із високотехнологічними секторами економіки, консультаційних та інформаційних центрів допомоги учасникам ринку фінансових інвестицій, що призведе до залучення у біржову торгівлю нових інституційних та індивідуальних інвесторів та сприятиме підвищенню капіталізації вітчизняних фондових бірж. Їх укрупнення дозволить сформувати стандартні критерії лістингу та ринкові ціни.
3. Необхідно якісно підвищити вимоги до професійних учасників фондового ринку за рахунок активної і послідовної позиції ДКЦПФР щодо впровадження електронного документообігу та наскрізної автоматизації їх діяльності; переглянути вимоги бірж до фінансових показників, що обумовлюють допуск цінних паперів у лістинг; стимулювати первинне публічне розміщення цінних паперів (IPO); розширити компетенції Комісії з цінних паперів щодо встановлення порядку ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності; упровадити єдині для всіх професійних учасників фондового ринку вимоги до розрахунку власних коштів.
Список використаних джерел:
1. Бурмака М. Розвиток фондового ринку в Україні / М. Бурмака // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 1
2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc. gov.ua.
3. Огляд ринку цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/rzp/222.htm
4. Грудзевич У.Я. Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку України / У.Я. Грудзевич. – Л.: ЛБІ НБУ. – 2014.

Посилання: Екф-46с, фінансовий ринок, ЛНУ ім.І.Франка, 2018

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^