Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Кіях М. Управління активами і пасивами банку як фактор забезпечення фінансової стійкості
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1321
  • Автор: Maryana
  • Дата: 4-11-2018, 20:21
 (голосов: 0)
4-11-2018, 20:21

Кіях М. Управління активами і пасивами банку як фактор забезпечення фінансової стійкості

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Управління активами і пасивами банку як фактор забезпечення фінансової стійкості
Сучасні умови ведення банківського бізнесу характеризуються ускладненням взаємозв’язків клієнтських, регіональних та макроекономічних фінансових потоків, швидкою зміною факторів екзогенного середовища, падінням дохідності традиційних банківських інструментів, що в сукупності із процесами концентрації банківського капіталу призводить до зростання ціни помилкового управлінського рішення. Покладатися на інтуїтивні підходи до управління за таких обставин було б неправильно. Тому удосконалення системи управління фінансовою діяльністю, всебічний науковообґрунтований аналіз та інтегрований підхід до оперативного управління фінансовими потоками в сучасних умовах розглядаються як найважливіші завдання та запорука фінансової стійкості кожного комерційного банку.
У міжнародній та вітчизняній практиці управління активами і пасивами є одним із фундаментальних понять фінансового менеджменту банку. Однозначне вирішення даного питання досить проблематичне, оскільки всі процеси управління фінансами банку тісно взаємопов’язані і більшість методів спрямовано на одночасне досягнення декількох цілей, а тому і розглядаються з різних позицій в залежності від мети.
На мою думку, управління активами і пасивами банку – це цілеспрямований процес постійного регулювання структури та динаміки активів і пасивів банку, спрямований на забезпечення економічної ефективності банку з позицій оптимізації ризику та забезпечення достатнього рівня ліквідності.
В процесі управління активами і пасивами перед менеджментом банку ставляться конкретні цілі. При цьому визначаються довгострокові завдання, шляхи розвитку банку, а також комплекс заходів щодо їх реалізації. Цілі визначають вихідні підходи до розвитку банку. Банк має орієнтуватись на таку діяльність, яка приносить йому прибуток. Величина прибутку залежить від обсягу і структури активів і пасивів, обсягу прибутків і витрат, ефективності діяльності.
Можна виділити такі цілі управління активами і пасивами банку:
1) Управління процентним ГЕПом (процентний ризик);
2) Забезпечення достатнього рівня ліквідності;
3) Передбачення обсягу та напрямку зміни валютних курсів (валютний ризик).
Таким чином, ключовими моментами, які вимагають прийняття рішень у процесі управління активами і пасивами є ліквідність, чутливість процентних ставок та ціноутворення для максимізації прибутку. Всі ці аспекти взаємопов’язані. Для досягнення банком встановлених цілей управління активами і пасивами його керівництво повинно, по можливості, максимально контролювати обсяг, структуру, доходи чи витрати як активів, так і пасивів. Контроль керівництва банку за активами має бути скоординований з контролем за пасивами таким чином, щоб процес управління активами і пасивами характеризувався внутрішньою єдністю. Політика банку має розроблятися так, щоб максимізувати дохід і мінімізувати витрати як за активами, так і за пасивами. Досягнення зазначених цілей в процесі управління активами і пасивами сприятиме забезпеченню фінансової стійкості банку.
Важливо зазначити, що фінансова стійкість банку – це характеристика його фінансового стану, котрий відзначається достатністю, збалансованістю та оптимальним співвідношенням фінансових ресурсів і активів за умов підтримання на достатньому рівні ліквідності й платоспроможності, зростання прибутку та мінімізації ризиків, і котрий здатний витримати непередбачені втрати і зберегти стан ефективного функціонування.
Основними результуючими характеристиками, які впливають на фінансову стійкість кожного комерційного банку є:
1) ліквідність і платоспроможність;
2) зростання прибутку;
3) мінімізація ризиків.
Як вже було зазначено саме ці аспекти є цілями управління активами і пасивами банку. Тобто, в процесі ефективного управління активами і пасивами банку забезпечується його фінансова стійкість через вплив на ліквідність та ризики.
Отже, ефективне управління ризиками в процесі інтегрованого управління активами і пасивами є невідкладним та безпосередньо формує базу для виконання інших поставлених цілей, в тому числі і для забезпечення фінансової стійкості банку. Інтегроване управління активами і пасивами включає управління тільки тими видами ризиків, які безпосередньо пов’язані із активами та пасивами банку та маніпуляціями із їх структурою, тобто процентним, валютним ризиками та ризиком ліквідності. Отже, ефективне управління ризиками є невід’ємним завданням управління активами і пасивами без виконання якого неможливе функціонування банку.
Без ефективного управління активами і пасивами не можливо досягти довіри клієнтів до банку. Позитивний імідж та високий рівень довіри дасть змогу отримати стабільну базу доходів банку. Розширення бази доходів із одночасним управління витратами сприяє максимізації прибутку, що забезпечує стійкий фінансовий стан. Ефективне управління ліквідністю є однією з найважливіших проблем у діяльності кожного комерційного банку.
Особливо актуальна вона для українських банків, адже об’єктивні економічні умови – банківська криза, нестабільна ресурсна база, масовий відтік депозитів, нестабільна ситуація з валютним курсом національної грошової одиниці, обмежений кредитно-інвестиційний ринок-надзвичайно ускладнюють завдання ефективного управління ліквідністю. Забезпечення достатнього рівня ліквідності банку є однією із цілей управління активами і пасивами банківської установи, що виступає основою стійкого фінансового стану банку та необхідним елементом його фінансової стійкості.
Рівень ефективності управління активами і пасивами повинен розглядається як один із найважливіших чинників підвищення стабільності, надійності, ліквідності та прибутковості діяльності банківських установ. В умовах жорсткої конкуренції, що супроводжує розвиток ринкової економіки, необхідно постійно удосконалювати системи та форми управління активами і пасивами. Лише такий підхід до управління в комплексі забезпечує фінансову стійкість банку та стабільне функціонування всієї банківської системи України.

Список використаних джерел
1) Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку [підручник] / Л. О. Примостка. — [2-ге вид., доп. і перероб.]. — К. : КНЕУ, 2004. — 468 с.
2) Карчева Г. Т., Карчева О. Я. Ефективне управління активами і пасивами – необхідна умова фінансової стійкості банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу : http://www.nvisnik.geci.cn.ua/uk/nissue/ item/download/40_3d.html.
3) Дзюблюк О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлик. — Тернопіль, 2009. — 316 с.
4) Шварц О. В. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності / О. В. Шварц / Світ фінансів. — 2011. — С. 33–39.
5) Литвинюк О. В. Необхідність формування сучасного механізму управління активами та пасивами банківських установ / О. В. Литвинюк // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2013.— С. 226– 229.

Посилання: Екф-43с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^