Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Мурайко С. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності на фінансовому ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
24-11-2018, 12:55

Мурайко С. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності на фінансовому ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2018

ЛНУ ім.І.Франка
студентка групи Екф-43с
Мурайко Софія


Розвиток будь-якого суб’єкта господарювання прямо пропорційно залежить не лише від розміру його капіталу, але й від ефективності його використання керівними органами підприємств, а отже, інвестиційна політика є одним з ключових факторів подолання та передбачення кризових явищ.
Інвестиційна стратегія являє собою систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що обумовлені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.
Інвестиційна стратегія завжди пов'язана з поточним станом господарства, його діючою технічною, технологічною та фінансовою базою, здійснюваною фінансово-господарською діяльністю [2]. 
Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є одним з найважливіших умов залучення інвестицій і подальшого економічного зростання країни [1].
Сьогодні в Україні інвестиційна діяльність перебуває на низькому рівні законодавчого врегулювання, що призводить до зниження рівня застосування на практиці. Тому висвітлення тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, визначення напрямків підвищення ефективності такої діяльності може посприяти подоланню інвестиційної кризи.
В Україні чинники, які впливають на процес інвестування, перебувають у такому стані, що не можуть сприяти розвиткові цього процесу. Однак світовий досвід свідчить, що вихід з кризи неможливий без збільшення обсягу інвестицій.
На сьогодні стан інвестиційного середовища та інвестиційного клімату України є досить негативним. Варто відзначити недосконалість законодавчо-нормативної бази щодо інвестиційної сфери, правову нестабільність в державі, відсутність розвиненої інфраструктури інвестиційного ринку, низький рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування та багато інших чинників, які гальмують розвиток інвестиційної діяльності на фінансовому ринку в Україні.
На загальний стан економіки значно впливає податкове законодавство, яке в Україні має низку недоліків. Тому, в майбутньому потрібно передбачити зниження податкового тиску на виробництво, диференціювання податкових ставок залежно від пріоритетності сфер виробництва, застосування податкових пільг при оподаткуванні прибутку, що використовується для розвитку виробництва [4].
Задля покращення інвестиційного клімату треба забезпечити необхідні умови функціонування бізнесу та розробити систему гарантій і пільг іноземним інвесторам [3].
Пріоритетами розвитку економіки є впровадження освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, здійснення заходів з концентрації інвестиційних ресурсів на реалізації інвестиційних та інноваційних проектів [5].
Аналіз стану правового регулювання в інвестиційній сфері Україні свідчить про те, що інвестиційне законодавство потребує подальшого вдосконалення, адже незважаючи на розгалужену систему правових актів, говорити про цілісну і взаємоузгоджену систему законодавства наразі передчасно.
Основними напрямками вдосконалення інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів повинні стати [7]:
• послідовне зниження тиску на інвесторів і відсутність диверсифікованих джерел інвестицій, нерівномірність їх розподілу між регіонами;
• створення дієвих механізмів управління інвестиційною діяльністю;
• реструктуризація економіки, пріоритетне залучення інвестицій у галузі, що особливо потребують капіталовкладень;
• мотивація суб’єктів господарювання стосовно довгострокових вкладень, а також населення щодо вкладення коштів в розвиток економіки, а не на споживання;
• стимулювання реінвестування;
• удосконалення інвестиційного законодавства та забезпечення його стабільності;
• забезпечення гарантій інвесторам;
• відповідність між надходженням і витрачанням інвестиційних ресурсів.
Отже, з огляду на вищесказане, можна стверджувати, що перспективи розвитку фінансових інвестицій в Україні будуть пов’язані з вирішенням наступних трьох завдань:
1) забезпечення стабільності ринку фінансових інвестицій;
2) інформаційна прозорість ринку інвестицій;
3) впровадження механізму захисту інтересів інвесторів.
Також, необхідним буде досягнення оптимального поєднання трьох основних критеріїв якості фінансового нагляду з боку держави – ефективності, економічності та дотримання ринкових принципів [6].
Активна державна позиція та комплексний підхід щодо вирішення існуючих проблем, пов’язаних з інвестиційною діяльністю на мікро– і макрорівнях, дозволить із максимальною ефективність реалізувати Україні свій потенціал в інвестиційній сфері, що стане передумовою її сталого економічного розвитку в майбутньому [4].
Таким чином, для того, щоб вітчизняний ринок фінансових інвестицій зміг виконувати функцію інструменту перетоку інвестиційного капіталу, він повинен набути основних ознак ринку, тобто стати більш містким, ліквідним та масовим. Це зумовить перетворення управління фінансовими інвестиціями суб’єктами інвестування у важливу складову їх інвестиційної діяльності, адже інвестиції у фінансові активи для будь-якого суб‘єкта господарювання є ефективним інструментом реструктурування його коштів [6].

1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с.
2. Давиденко Н.М. Аналіз інвестиційних проектів: навчальний посібник / Н. М. Давиденко. - К. : ЦП "Компринт", 2015. - 378 с.
3. Зайцева І.С. Аналіз інвестиційної привабливості України в сучасних умовах / І.С. Зайцева, О.В. Коцюба // БІЗНЕСІНФОРМ – 2014. – № 9. – С. 87-91.
4. Лешанич Л. В. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні та шляхи подолання інвестиційної кризи / Л. В. Лешанич, С. В. Гунда // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2015. - Вип. 31(2). - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_31%282%29__12
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» № 389 від 02.02.2011 [Електронний ресурс] / Офіційний вісник України. – Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/389-2011-п.
6. Пурик О. В. Фінансові інвестиції в Укріїні / О. В. Пурик – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14974656155905.pdf
7. Шталь Т. В. Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення / Т.В. Шталь, Ю.Б. Доброскок, О.О. Тіщенко, Е. Сапаров // БІЗНЕСІНФОРМ – 2013. – № 3. – С. 122-125.

Посилання: Екф-43с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^