Стратегічні орієнтири » Електронні фінансові інструменти » Довбуш Г.М. Криптовалюта: особливості функціонування та ризики використання
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
27-11-2018, 00:34

Довбуш Г.М. Криптовалюта: особливості функціонування та ризики використання

Категорія: Електронні фінансові інструменти

ЛНУ імені Івана Франка, ЕКф-44с

Криптовалюта: особливості функціонування та ризики використання


В період поглиблення кризових явищ в економіці України, домогосподарства та суб’єкти господарювання, як правило, уникають заощадження грошових ресурсів у національній валюті. Така ситуація пояснюється різким падінням курсу гривні. Тому громадяни України віддають перевагу вкладенню коштів в іноземну валюту, вартісні речі (зокрема, авто), нерухомість та золото. Вибір об’єкта інвестування часто обумовлюється рівнем коливань його вартості залежно від політичної ситуації в державі, ступенем втручання третіх сторін в процес володіння та розпорядження об’єктом, правовою захищеністю тощо. Останнім часом все більше осіб відзначають відповідність бажаним критеріям порівняно нового інструмента фінансового ринку – криптовалюти [3].
Єдиного підходу до визначення сутності поняття «криптовалюта» не існує.
Криптовалюти, як новітні електронні засоби платежу, на сьогодні не мають свого законодавчого закріплення в Україні, а відтак – і нормативного визначення. Є загальне розуміння, що криптовалюти являють собою одиниці вартості, які зберігаються на електронних пристроях, використовуються як засоби платежу, а транзакції здійснюються за допомогою криптографії. У Верховній Раді України зареєстровано кілька законопроектів щодо обігу криптовалют, які демонструють різні підходи до правової кваліфікації цього інституту. Проект Закону України № 7183 «Про обіг криптовалюти в Україні» визначає криптовалюту як програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом права власності, може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду) [5]. Визначення криптовалюти у такий спосіб видається не дуже вдалим через зосередження на технічному аспекті, що відсуває на другий план економіко-правовий зміст поняття (з технічної точки зору категорія «програмний код» охоплює досить широке коло об’єктів, більшість з яких взагалі не пов’язані з криптовалютами, включаючи комп’ютерні програми, інформаційні бази даних тощо).
Альтернативний проект Закону України № 7183-1 «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» пропонує визначити криптовалюту як децентралізований цифровий вимір вартості, що може бути виражений у цифровому вигляді та функціонує як засіб обміну, збереження вартості або одиниця обліку, що заснований на математичних обчисленнях, є їх результатом та має криптографічний захист обліку. Криптовалюта для цілей правового регулювання вважається фінансовим активом [6].
Також існує таке визначення цього поняття: крипто валюта - цифрова валюта, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки та перевірки транзакцій у своїй мережі. На відміну від традиційних валютних валют, криптовалюта не вимагає від центрального банку чи будь-якого іншого централізованого органу влади забезпечення безпеки або підтримки контролю над грошовою пропозицією [4].
На сьогодні ринок криптовалют розвивається швидкими темпами, збільшуючи видову варіацію даних фінансових інструментів. Нині найбільш популярною у світі є BITCOIN – перша децентралізована криптовалюта, що почала функціонувати в січні 2009 року. Доцільним є дослідження сутності її функціонування та відмінності від інших грошових систем.
При використанні традиційних коштів відбувається взаємозв’язок між «продавцями та покупцями» за принципом «гроші – товар», що забезпечує миттєвість операцій за умови однакової локалізації контрагентів, проте унеможливлює їх реалізацію в протилежному випадку. Вирішенням проблеми стало використання цифрової валюти, яку в найзагальнішому вигляді можна описати як рядок бітів. За такої системи платежів обов’язково мусить бути наявний посередник – електронна платіжна система. Її завданням є централізоване керування фінансовими операціями з метою недопущення повторності набору бітів, іншими словами – бухгалтерський контроль.
Нині існує численна кількість таких платіжних систем, що підвищує ризик шахрайства та небезпеки даних. BITCOIN не передбачає залучення третіх осіб для здійснення грошових операцій. Криптовалютні системи прагнуть забезпечити дотримання декількох принципів: консенсусу, безпеки та унікальності, правильної перевірки трансакцій. Базою їх реалізації на практиці вважається процес «видобутку». Особи, що його забезпечують, здійснюють дорогі програмно-обчислювальні операції на конкурентних засадах: переможець має право створити нову історію в мережі, оновивши «blockchain». У найбільш простому вираженні даний термін охоплює сукупність усіх минулих трансакцій, а точніше – ідентифікаційні облікові відомості про них. Під дефініцією «block» розуміють поточні трансакції, що базуються на попиті та пропозиції на криптовалюту. Сукупність таких «блоків» і формує історію «blockchain». Тобто очевидно, що за таких умов повернення до минулої трансакції є практично неможливим [3]. Механізм функціонування криптовалюти можна спрощено представити в наступному вигляді (рис.1).

Довбуш Г.М. Криптовалюта: особливості функціонування та ризики використання

Рис. 1. Механізм функціонування криптовалюти BITCOIN


Джерело: [3].


За критеріями консенсусу, безпеки та унікальності, правильної перевірки трансакцій поділяються всі відомі цифрові гроші, включаючи ті, які входять в топ криптовалюти на певний момент. Число криптовалют у світі перевищило 2045 та продовжує зростати, найбільш популярні за рівнем капіталізації узагальнено у табл. 1.

Таблиця 1
Перелік найбільш популярних у 2015-2018 рр. криптовалют

Довбуш Г.М. Криптовалюта: особливості функціонування та ризики використання

Джерело: [7, с. 188].

На сьогоднішній день емітовано понад 12 мільйонів біткоїнів. А верхня межа емісії складає 21 мільйон одиниць, тож приблизно через 30 років буде згенеровано весь об’єм цієї криптовалюти. Успішний запуск Біткоіна спровокував зростання аналогічних віртуальних аналогів звичних грошей. Поступове зростання числа виконуваних за їх допомогою операцій доводить, що криптовалюта може стати валютою майбутнього [7, с. 188].
Виходячи з наведених характеристик, зазначимо, що будучи електронно-цифровим «продуктом» комп’ютерних розробок з особливим алгоритмом «емісії», віртуальні інноваційні валюти містять недостатньо вивчений на сьогодні потенціал як позитивного, так і негативного ефекту. Тому основні переваги та недоліки нами узагальнено у табл. 2.

Таблиця 2

Переваги та недоліки використання біткоінів

Довбуш Г.М. Криптовалюта: особливості функціонування та ризики використання

Джерело: [2, с. 763].

Також варто зазначити, що у даний час віртуальні валюти не ставлять під загрозу фінансову стабільність, ураховуючи їх обмежений зв’язок із реальною економікою, низькі обсяги торгів і відсутність широкого визнання користувачів. Тим не менш розвиток повинен ретельно контролюватися, оскільки ситуація може суттєво змінитися в майбутньому. Говорячи про вплив віртуальних валют на фінансову стабільність, слід зазначити, що користувачі віртуальних валют стикаються із типовими ризиками, пов’язаними з віртуальними платіжними системами, такими як:
1. Кредитний ризик. Користувачі піддаються кредитному ризику щодо будь-яких коштів, що знаходяться на віртуальних рахунках, оскільки не може бути гарантовано, що розрахункова установа в змозі повністю виконати свої фінансові зобов’язання через певний час у майбутньому.
2. Ризик ліквідності. Користувачі можуть знаходитися під ризиком ліквідності, якщо розрахункова установа не в змозі задовольнити будь-які зобов’язання, які вона зробила для забезпечення ліквідності.
3. Операційний ризик. Суб’єкти віртуальних платіжних систем повинні мати рахунки в емітента, отже, вони залежать від надійності, оперативності та безперервності його бізнес-процесів.
4. Правовий ризик. Існує багато правових невизначеностей щодо віртуальних валют. Відсутність належної правової бази істотно посилює всі інші ризики. Віртуальні валюти можуть мати тенденцію до недостатньої стабільності через відсутність довіри з боку користувачів системи, низькі обсяги торгів, відсутність правової визначеності, спекуляції, кібератаки тощо [2, с. 762-763].
Натомість більшість фахівців уважає, що за віртуальними інноваційними валютами майбутнє, оскільки віртуальні валюти є ефективним інструментом здійснення трансакцій, розрахунково-платіжних та обмінних операцій у каналах руху національних грошей і світових валют. Інноваційний характер віртуальних валют впливає на розвиток нових напрямів бізнесу. Віртуальні валюти є потенційною альтернативою для країн і територій, де недостатньо розвинені банківські системи, а фінансові послуги для приватних і юридичних осіб обмежені [2, с. 763].
Криптовалюта як платіжний засіб поки що не є популярною в Україні, що обумовлено невизначеною її позицією державними органами влади. Є ряд закладів, які приймають певні види криптовалют до сплати. Серед них магазини харчових продуктів, кав’ярні, інтернет-магазини тощо. Бурхливий розвиток криптовалюти в Україні пов'язаний переважно з інвестиційною діяльністю в даний фінансовий інструмент представниками ІТ-сфери, що зумовлено сприятливими умовами для видобутку криптовалюти (кліматичними та енергетичними) [3].
Таким чином, зважаючи на тенденції розвитку біткоїна та основних криптовалют можна зробити наступні висновки щодо теоретичного осмислення та використання криптографічних технологій у сучасному суспільстві [1, с. 159]:
1. Криптовалюта має ряд переваг перед реальними грошовими одиницями, для якої характерні такі якості як швидкість операцій, їх дешевизна, та відносна анонімність користувачів. Важливим фактором залишається відсутність посередницьких організацій у забезпеченні транзакцій, що є додатковою перевагою та захистом від бюрократичних процедур.
2. Криптовалюта на сьогодні стає інструментом протидії монополізації держави у випуску грошових знаків (валютна монополія) та дозволяє запроваджувати приватні форми грошових розрахунків.
3. Ідеї криптовалютного розвитку створюють можливості для створення такої фінансової системи, при якій люди будуть захищені від посягань на їх капітал, в тому числі, зі сторони державних органів.
4. На сьогодні біткоїн не можна віднести до якогось класу активів, а тому виділення частини інвестиційного портфеля під його купівлю, повинно супроводжуватись усвідомленням ступенів ризику, особливо на фоні волатильності криптовалют, проте чим більше країн будуть регулювати даний ринок, тим менша буде його волатильність в часових межах.
5. На сьогодні неможливо оцінити внутрішню вартість біткоїна, оскільки він немає реального забезпечення, а тому можна визначити лише його ціну на основі попиту та пропозиції на ринку. Це є додатковим аргументом на користь того, що сьогодні біткоїн можна віднести у ранг валюти, а не активу чи товару.
6. У довгостроковій перспективі ціна біткоїна та інших криптовалют буде залежати від того, наскільки він добре виконує функції грошей. Якщо його скрізь прийматимуть в якості засобу обігу та платежу, а також якщо його курс стабілізується, щоб виконувати функції засобу збереження вартості – ціна його буде висока. Якщо ж він стане подібний до золота, яке привертає до себе увагу лише в кризові періоди, то ціна його буде нижче очікуваних рівнів. Найгірший сценарій – якщо він виявиться чимось тимчасовим і втратить свою купівельну спроможність, оскільки буде замінений чимось унікальним і новим. В такому випадку біткоїн чекатимуть лише лаври першої крипто валюти, яка буде вписана в історію золотими літерами.'

Список використаних джерел:
1. Бречко, О. В. Криптовалюта як феномен нової фінансової інфраструктури: проблематика теоретичного осмислення та практичного використання / Олександр Володимирович Бречко // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 3. – С. 144-150. – ISSN 1993-0259.
2. Григоревська О.О Особливості функціонування віртуальних криптовалют: економічний аспект / О.О. Григоревська, С.Л. Салазкін // Глобальні та національні проблеми економіки - 2016. - №14. - С. 760-765.
3. Марченко, Н. А. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках [Текст] / Н. А. Марченко, Ю. В. Краснянська // Ефективна економіка. – 2018. – № 5.
4. Офіційний сайт Bitcoin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bitcoin.com/info/bitcoin-glossary.
5. Проект Закону про обіг криптовалюти в Україні від 06.10.2017 № 7183 / Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.
6. Проект Закону про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні від 10.10.2017 № 7183-1 / Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710.
7. Проскурович О. В. Криптовалюта та її основні види / Проскурович О. В., Мішина І. О. // Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 19–20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: С. В. Устенко (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 187–188. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/25580/1/SIT_18_82.pdf.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (9)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^