Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2018 » Георгієвська О.В. Проблеми розвитку вітчизняного ринку цінних паперів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 77
  • Автор: Georgiievska
  • Дата: 9-12-2018, 13:41
 (голосов: 0)
9-12-2018, 13:41

Георгієвська О.В. Проблеми розвитку вітчизняного ринку цінних паперів

Категорія: Фінансовий ринок 2018

Проблеми розвитку вітчизняного ринку цінних паперів

ЛНУ ім.І.Франка
студентка групи Екф-43с
Георгієвська Ольга


Ринок цінних паперів, як інфраструктурний елемент економічної політики, може вагомо полегшити розв’язання ключових завдань, які стоять перед сучасною державою: забезпечити стійке економічне зростання й стабільність за допомогою залучення інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки; сприяти трансформації заощаджень населення та підприємств в інвестиції, тим самим створюючи умови для інтеграції вітчизняного фондового ринку у світове фінансове середовище.
Розвиток РЦП України, на сучасному етапі, не дає змоги ефективно виконувати притаманні йому ключові функції. Тому дослідження основних проблем сучасного фондового ринку України та способів їх розв’язання є досить актуальне.
Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів) [1].
В Україні сформувався спекулятивний фондовий ринок, який перебуває у значній залежності від іноземного капіталу й зовнішньоекономічної динаміки. Фондовий ринок на сучасному етапі розвитку не спроможний протистояти всім негативним внутрішнім та зовнішнім впливам.
Особливостями розвитку вітчизняного фондового ринку є:
• висока концентрація власності у сфері руху фіктивного капіталу, що проявляється в закріпленні великих пакетів акцій (контрольних або блокуючих) у руках окремих людей;
• перевага торгів на неорганізованому ринку;
• перевага торгів на позабіржовому ринку;
• високий ступінь концентрації торгівлі цінними паперами в столиці країни − місті Києві;
• професійні учасники ринку обслуговують обмежене коло великих інвесторів, а не широкі верстви населення, як в економічно розвинених країнах;
• фондовий ринок України є віддзеркаленням структури національної економіки: на ньому переважають акції сировинних компаній, а не компаній, орієнтованих на продукти високих технологій, як це має місце на розвинених фондових ринках [3, с.13].
Переважна більшість проблем розвитку фондового ринку України має організаційний характер. Систематизацію проблем становлення та розвитку фондового ринку України на сучасному етапі представлено на рисунку 1.
Георгієвська О.В. Проблеми розвитку вітчизняного ринку цінних паперів
Рис. 1 Проблеми розвитку ринку цінних паперів України [3, с.13]
Однією з головних проблем розвитку фондового ринку є недосконалість законодавства у сфері регулювання діяльності на ринку цінних паперів, через що спостерігаються численні порушення прав інвесторів. Законодавча неврегульованість зумовлює низький рівень корпоративного управління в акціонерних товариствах та порушення у сфері реєстрації прав власності.
Серед проблем розвитку фондового ринку доцільно зазначити відсутність належної державної підтримки, оскільки роль держави полягає переважно у створенні зайвої регуляторної структури замість необхідного сприяння розвитку інвестиційної складової ринку цінних паперів.
Відсутність розвиненої мережі інституційних інвесторів також негативно позначається на розвитку фондового ринку. Недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди, страхові компанії традиційно є найактивнішими учасниками фондових ринків розвинутих країн. В Україні ці інститути поки ще перебувають на початковому етапі свого розвитку і не мають значних ресурсів для інвестування в цінні папери .
Однією з проблем розвитку фондового ринку України є низький рівень участі населення в діяльності фондового ринку. Серед таких причин слід акцентувати увагу на наступні:
– недовіра населення до ринку цінних паперів, що обумовлюється негативним досвідом у минулому, нестабільністю політичної ситуації, недовірою до держави;
– низька інформованість населення про можливості ринку цінних паперів;
– брак коштів для вкладання внаслідок низького рівня доходів населення;
– низький рівень прибутковості вкладень у цінні папери із точки зору населення;
– низька інформованість населення про ризики і заходи їх уникнення тощо [3, с.13].
Всі вищевказані проблеми можливо вирішити в середньо- або довгостроковій перспективі. Для вирішення таких проблем необхідно поглиблено вивчити всі складові елементи фондового ринку України, відзначити недоліки сформованого положення й розробити певні напрямки, відповідно до яких повинні бути проведені перетворення.
Основною помилкою при формуванні та стимулюванні розвитку фондового ринку України була переоцінка можливостей національного фондового ринку, штучне форсування його розвитку й стратегічні помилки у процесі проведення приватизації, посилені світовою фінансовою кризою.
Головними тенденціями, яким має слідувати ринок цінних паперів України в умовах обов'язкового співробітництва зі світовими, є:
- глобалізація – створення глобальних торговельних і розрахунково-клірингових систем для обслуговування міжнародних ринків капіталу;
- технологізація ринків капіталу, через зростаюче використання новітніх інформаційних і фінансових технологій;
- універсалізація діяльності фінансових інститутів, здатних надавати своїм клієнтам повний спектр фінансових послуг, включаючи послуги на ринках цінних паперів;
- зростання ролі інституційних інвесторів у здійсненні фінансових інвестицій;
- інтернаціоналізація й регіоналізація регулювання ринку;
- дерегуляція фінансових ринків, як засіб протидії їхньому переміщенню в офшорні зони [1].
Таким чином, головною метою функціонування й розвитку фондового ринку в Україні повинно стати залучення інвестиційних ресурсів, для спрямування їх на відновлення та забезпечення подальшого зростання виробництва.
Список використаних джерел:
1. Богач Д.С. Сучасний стан фондового ринку України / Д.С. Богач // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – № 1. – С. 128-136. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_1_17
2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV із змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
3. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» (Частина ІІ) освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укладач: Ганзюк С.М. - Кам’янське: ДДТУ, 2018 р. - 44 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^