Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2018 » Юркевич Л.П. Аналіз доходів і видатків Пенсійного фонду України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1590
  • Автор: Admin
  • Дата: 15-12-2018, 20:27
 (голосов: 0)
15-12-2018, 20:27

Юркевич Л.П. Аналіз доходів і видатків Пенсійного фонду України

Категорія: Державні фінанси 2018

Аналіз доходів і видатків Пенсійного фонду України
Юркевич Л.П.
Студентка групи ЕкфМ-62с
Львівський національний університет імені Івана Франка

Важливим завданням кожного суспільства є соціальний захист та забезпечення гідного рівня життя громадян, які втратили працездатність шляхом розбудови системи пенсійного страхування. Однак, на сьогодні в Україні через низку економічних, політичних та демографічних чинників ще не сформовано ефективного механізму реалізації соціально-економічних гарантій у сфері пенсійного забезпечення. Проблему поглиблює й фінансова криза, яку досі переживає економіка України попри всі заяви уряду про стабілізацію економічної ситуації в країні.
Питанням аналізу та дослідження системи пенсійного забезпечення населення, а також пошуку шляхів її удосконалення присвятили свої праці такі провідні вітчизняні науковці: Б. Надточій, О. Василик, О. Коваленко, З. Коровіна, Л. Ларіонова, К. Окольніков, Д. Остапенко, І. Приймак, В. Шумський, В. Діхтєрьова та інші.
Основою фінансового механізму державного пенсійного страхування є формування та використання коштів Пенсійного фонду України. Достатність коштів для фінансування пенсій залежить від своєчасних і в повному обсязі сплачених страхових внесків роботодавцями та підприємцями, надходження додаткових зборів та інших коштів. За рахунок коштів Пенсійного фонду проводяться виплати пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. Проте проблеми щодо достатності власних ресурсів, своєчасності та повноти обсягу пенсійних виплат нині залишаються невирішеними [2, с. 100].
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» фінансові ресурси Пенсійного фонду України поділяються на власні кошти та кошти Державного бюджету України
Джерелами формування коштів Пенсійного фонду є:
1) страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду;
2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;
3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду;
4) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до законодавства до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення;
5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
6) добровільні внески;
7) інші надходження відповідно до законодавства [1]
Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного бюджету України і не підлягають оподаткуванню.
В процесі своєї діяльності Пенсійний фонд формує доходи, за рахунок яких покриває свої витрати. Доходи Пенсійного фонду є основною складовою складного механізму його функціонування, без якої неможлива його діяльність.
Можемо спостерігати після деякого скорочення у 2014 і 2015 роках збільшення надходжень Пенсійного фонду України впродовж 2016-2017 років. В цілому тенденція є позитивною, однак відбулося лише номінальне зростання надходжень до Пенсійного фонду. Якщо врахувати рівень інфляції, то будемо мати зворотну тенденцію. Не є позитивним явищем, коли доходи збільшуються за рахунок відрахувань із Державного бюджету та створює додаткове навантаження на Державний бюджет України.
Домінуючим інструментом у формуванні доходів Пенсійного фонду виступають його власні надходження. Передусім це спричинено функціональним призначенням Пенсійного фонду. Адже кошти, що надходять як внески підприємств, установ, організацій та громадян, формують власні надходження фонду, та спрямовані на фінансування пенсій громадянам, тому наповнення бюджету Пенсійного фонду безпосередньо залежить від розміру фонду оплати праці, кількості найманих працівників і своєчасності сплати страхових внесків. Тому збільшення розмірів заробітної плати й забезпечення її легалізації є основним резервом збільшення надходжень коштів у бюджет Пенсійного фонду. Проте за останній рік відбулось зменшення власних надходжень майже на 7 млрд грн. (див. табл. 1). Зокрема це пов’язано із зниження ставки єдиного соціального внеску. Разом з тим надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) є основним джерелом формування фінансових ресурсів Пенсійного фонду України.
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» кошти Пенсійного фонду України використовуються на фінансування таких заходів:
 виплата пенсій за віком, за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років, соціальних та інших пенсій, установлених законодавством України;
 виплата допомоги з догляду за дитиною і щомісячної допомоги на кожну дитину до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством;
 підвищення пенсій у зв’язку зі зміною індексу споживчих цін і зростанням заробітної плати;
 реалізація державних, регіональних і обласних програм соціальної підтримки пенсіонерів, інвалідів, дітей та інших категорій населення;
 забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління фонду;
 відтворення коштів фонду, зміцнення його матеріально-технічної бази, проведення масово-роз’яснювальної роботи [1].
Згідно з діючим законодавством забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні, депозитні операції, надання позичок тощо. Тимчасово вільні кошти в разі відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.
У структурі видатків Пенсійного фонду України дві третини становлять видатки, які фінансуються за рахунок власних джерел. Фактичні загальні видатки Пенсійного фонду у 2017 році склали 291,5 млрд грн, що на 38,0 млрд грн, або на 15,0%, більше порівняно з 2016 роком. Спостерігається негативна тенденція щодо зростання обсягу бюджетного фінансування видатків Пенсійного фонду України. Частка видатків на за рахунок власних надходжень скоротилася з 81,9 % у 2015 р. до 77,8% у 2017р.
На пенсійні виплати у 2017 р. спрямовано 286,6 млрд грн (в тому числі виплати січня 2018 року), інші видатки склали 4,8 млрд грн, з них 1,3 млрд грн – оплата послуг поштових підприємств з виплати та доставки пенсій, 3,5 млрд грн – адміністративні видатки.
Враховуючи авансування січневих (2017 року) пенсій у грудні 2016 року (+10,4 млрд грн) та січневих (2018 року) пенсій у грудні 2017 року (-10,0 млрд грн), фактична потреба на пенсійні виплати 2017 року становила 287,0 млрд грн, що на 33,6 млрд грн (на 13,3%) більше у порівнянні з відповідною потребою 2016 року (253,4 млрд гривень).
Бюджетом Пенсійного фонду України на 2017 рік планові асигнування з Державного бюджету України передбачалися в сумі 141,3 млрд гривень. Протягом року ці асигнування зменшилися на 7,9 млрд грн і фактично склали 133,5 млрд грн. За рахунок виділених асигнувань з Державного бюджету України профінансовано:
- виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами – 64,8 млрд грн;
- сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб – 12,6 млрд грн;
- покриття дефіциту Пенсійного фонду України – 56,1 млрд грн.
Для того, щоб забезпечити ефективне формування та використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні необхідно: скасувати пільги при сплаті обов’язкових платежів соціального страхування; обчислювати пенсії лише із заробітку, з якого були сплачені страхові внески; економічно стимулювати більш пізній вихід людей на пенсію; збільшити надходжень до Пенсійного фонду для компенсування його втрат у зв’язку із запровадженням обов’язкової накопичувальної системи.
Отже, одним з шляхів збалансування системи пенсійного забезпечення є зменшення видатків на її адміністрування, у тому числі, через вдосконалення управління пенсійними коштами.
Література:
1. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 за № 1058-IV – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
2. Приймак І.І. Оцінка діяльності Пенсійного Фонду України в умовах дефіциту фінансових ресурсів/ І.І. Приймак // Формування ринкової економіки в Україні. – Збірник наукових праць. – Вип.29. – Ч. 2. – Львів. – ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.99-105
3. Звіт Пенсійного фонду України за 2017 рік, бюджет, пріоритети діяльності та план роботи фонду на 2018 рік – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/32629-zvit-pro-robotu-pensijnogo-fondu-ukrayiny-u-2017-rotsi-byudzhet-priorytety-diyalnosti-ta-plan-roboty-fondu-na-2018-rik/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^