Стратегічні орієнтири » Управління ризиками фінансової системи України » Білоус С.Р. Перспективи страхування фінансових ризиків
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
10-04-2019, 21:18

Білоус С.Р. Перспективи страхування фінансових ризиків

Категорія: Управління ризиками фінансової системи України

ПЕРСПЕКТИВИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

ЛНУ ім. Івана Франка
Студентки групи ЕКф-32с
Білоус Світлани

Постановка проблеми. Діяльність кожного підприємства в складних ринкових умовах, що склалися, пов’язана з великою кількістю ризиків, які пов’язані здебільшого з повною або частковою втратою та недотриманням очікуваного доходу. Одним з найбільш загрозливих їх видів є фінансовий ризик.
Аналіз та напрями дослідження. Дослідженню теорії фінансових ризиків, питанням страхування фінансово-кредитних ризиків присвятили свої праці такі зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти, як: І. Бланк, Т. Вейган, Н. Внукова, К. Воблій, А. Гвозденко, В. Глущенко, М. Клапків, С. Осадець, Ж. Перар, Д. Фарни, Л. Хорін, Я. Шумелда та ряд інших.
Метою даного дослідження є опрацювання методології управління фінансовими ризиками на підприємстві, що передбачає виявлення, аналіз та розробку методів мінімізації можливих ризиків, а також оцінка перспектив та виділення особливостей страхування як одного з методів покриття фінансових ризиків.
Виклад основного матеріалу.
У науковій літературі немає чіткості в трактуванні сутності фінансових ризиків та їх місця у системі господарської діяльності підприємства. Кожен фахівець по-своєму трактують та розглядають це поняття: деякі фахівці вважають, що фінансові ризики – це окремий вид ризиків підприємства, інші, що ці ризики входять до складу таких ризиків як: ринковий, інвестиційний тощо.
Ризик присутній у всіх видах діяльності, у всіх сферах та рівнях економіки. Наявність ризику не є перевагою чи недоліком. Навпаки, без визначення ризику неможливо динамічне та ефективне функціонування суб'єкта господарювання. Будь-який ризик має не тільки негативний, але й позитивний аспекти.
Серед основних фінансових ризиків, з якими найчастіше стикаються в своїй діяльності вітчизняні підприємства, фахівці виділяють наступні [5]:
1. Ризик несплати або прострочення оплати відпущеного товару споживачем.
2. Ризик невиконання або несвоєчасного виконання фінансових зобов'язань кредитними організаціями-партнерами – банками, інвестиційними компаніями, співінвесторами тощо.
3. Ризики, пов'язані з державною політикою і прийняттям «непередбачуваних» нормативно-законодавчих актів.
4. Ризики, пов'язані зі зміною курсу національної валюти по відношенню до ключових вільноконвертованих валют.
Процес управління фінансовими ризиками на підприємстві передбачає одержання необхідних для прийняття рішень даних про джерела та рівень ризиків, оцінку потенційних збитків, з одного боку, та витрат на прийняття протиризикових заходів, з іншого боку, та на цій основі вибір відповідних методів управління. Процес управління складається з таких етапів:
1. Виявлення всіх потенційних ризиків, пов’язаних з фінансовою діяльністю.
2. Виявлення факторів, що впливають на рівень фінансових ризиків.
3. Аналіз виявлених ризиків.
4. Оцінка та ранжирування потенційних ризиків.
5. Вибір методів нейтралізації фінансових ризиків.
6. Застосування обраних методів.
7. Оцінка результатів і корегування обраних методів.
8. Розробка заходів щодо зниження ризику.
9. Реалізація заходів.
Cтрахування фінансових ризиків в наш час є одним з основних розповсюджених методів їх покриття, що практично використовуються підприємствами.
Якщо в підприємство не використовує комплексний страховий захист, страхують ризики (з числа тих, що підлягають страхуванню), настання яких може спричинити найбільші збитки. При цьому необхідно звертати увагу на наступне:
1. Страховий випадок повинен бути верифікованим, тобто таким, який можна підтвердити та описати – лише тоді можна визначити розмір виплат для компенсації збитку.
2. Необхідно враховувати, що при настанні страхового випадку страхувальник може запросити додаткові дані в правоохоронних органів, банків, інших компетентних організацій, або самостійно виявити причини настання цього випадку.
3. Застрахований не повинен мати можливості впливу на причину настання страхового випадку.
4. Страхування ніколи не покриває всі збитки, особливо викликані курсовими коливаннями, які сьогодні в умовах високої інфляції, є найбільш розповсюдженими і загрозливими.
Враховуючи вищевикладене, найбільше розповсюдження отримали такі види страхування фінансових ризиків [7]:
– страхування недоотримання або втрат доходу;
– страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності;
– страхування ризику засновника;
– страхування біржових ризиків;
– страхування валютних ризиків.
Страховий ринок України складає менше одного відсотку ВВП, що явно недостатньо для країни, що взяла курс на євроінтеграцію. Разом з тим, він виконує ряд соціально значущих суспільних завдань і має великий потенціал розвитку.
Для підвищення ефективності страхового ринку необхідна його реструктуризація, яка повинна включати наступні елементи [8]:
– створення повноцінного високопрофесійного регулятора із законодавчим визначенням механізмів його впливу на ринок з урахуванням інтересів усіх учасників;
– посилення контролю над капіталізацією і платоспроможністю страхових компаній, підвищення вимог до якості їх активів;
– встановлення жорсткого контролю над безумовним і своєчасним виконання страховиками своїх зобов'язань перед клієнтами;
– введення ефективного механізму протидії демпінгу та недобросовісної конкуренції;
– очищення ринку від неплатоспроможних і недокапіталізованих компаній;
– створення механізму контролю над діяльністю інституту страхових посередників;
Такі заходи відповідають в першу чергу покликані захищати інтереси споживачів страхових фінансових послуг.
Висновки. Страхування є перспективним методом покриття фінансових ризиків підприємств в умовах різкого коливання курсу, знецінення національної валюти та зростання відсоткових ставок. Однак не зважаючи на переваги страхування, з огляду на наявність вищевикладених проблем і враховуючи те, що цей метод є відносно дорогим для постійного використання, особливо в умовах, що склалися зараз, підприємства повинні вживати і інших додаткових заходів покриття або мінімізації фінансових ризиків, що забезпечать оптимізацію їх фінансових потоків. З іншого боку, даний вид страхування потребує вдосконалення його нормативно-законодавчого забезпечення на рівні держави. З цією метою економістам необхідно однозначно визначити сутність і види фінансових ризиків, здійснити їх чітку класифікацію, а також розробити відповідні методики розрахунку страхових тарифів.

Література:
1. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] / И.А. Бланк. — К.: Изд-во «Ольга», Ника-Центр, 2004. — 720 с.
2. Горбач Л.М. Страхова справа [Текст]: навч. посіб. — 2-е вид., випр. / Л.М. Горбач.
— К.: Вид-во «Кондор», 2003. — 252 с.
3. Джегерук О.В. Проблемні аспекти страхування фінансово-кредитних ризиків в Україні [Електронний ресурс] / О.В. Джегерук // Наука і життя: матеріали наук. конференції, 23-25 травня 2013 року. — Режим доступу: http://int-konf.org/konf052013/341-dzhegeruk-o-v-problemn-aspekti-strahuvannya-fnansovo-kreditnih-rizikv-v-ukrayin.html.
4. Саблина Н.В. Управление финансовыми рисками предприятия [Текст] / Н.В. Саблина, В.А. Захарова // Бизнес Информ. — 2011. — №2(1). — C. 143–146.
5. Кметик Л.М. Страхування фінансово-кредитних ризиків [Электронный ресурс] / Л.М. Кметик, В.Ю. Подчесова // Актив: Учебный портал. — Режим доступа: http://kvalifikacia.com.ua/index.php?option=com_educ&educTask=educDetails&catid=44 &educId=11&Itemid=242&qnum=2.
6. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посіб. — 2-е вид., перероб. і
доп. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. — К.: Вид-во «Знання», 2005. — 485 с.
7. Страхування фінансових ризиків [Електронний ресурс]: матеріал з Вікіпедії //
Вікіпедія: Вільна енциклопедія. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Страхування_ фінансових_ризиків (назва з екрану).
8. Филонюк А. Ф. Для повышения эффективности страхового рынка Украины необходима его реструктуризация / А.Ф. Филонюк // Фориншурер: страхование [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://forinsurer.com/public/15/01/27/4707.

Посилання: ЕКф-32с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
^