Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Білаш С.В. Проблеми державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 360
  • Автор: sbilash
  • Дата: 30-10-2019, 02:01
 (голосов: 0)
30-10-2019, 02:01

Білаш С.В. Проблеми державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг

Категорія: Фінансовий ринок 2019

ЛНУ ім. І. Франка
Підготував студент групи ЕКФ-41с
Білаш Сергій


Проблеми державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг


Актуальність проблеми. Процес переходу до економіки, що базуються на ринкових принципах, зумовив необхідність значних перетворень фінансово-кредитної системи в країні, яка має важливе значення у забезпеченні руху грошових потоків, чим створює передумови суспільного відтворення. Основною складовою цієї системи виступають ринки небанківських фінансових послуг. Вони займають провідне місце у організації та регулювання економічного життя суспільства. Як відомо, успіх соціально-економічних перетворень в країні значною мірою залежить від ефективності функціонування цієї системи, що зумовлює про актуальність проблеми.

Питанню сучасних проблем державного регулювання ринкових небанківських фінансових послуг приділяли увагу вітчизняні наковці О. Барановський, Ю. Коваленко, В. Левченко, С. Міщенко та ін..

Метою роботи є визначення основних проблем розвитку ринків небанківських фінансових послуг в Україні.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлено загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг. Фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
До основних фінансових послуг відносять: випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; довірче управління фінансовими активами; діяльність з обміну валют; залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; переказ коштів; послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення; професійна діяльність на ринків цінних паперів, що підлягає ліцензуванню; факторинг та інші [1].


Ознайомимося з основними проблеми державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
1. Надмірне регулювання та наявність адміністративних бар‘єрів є однією з найбільших проблемою. Тобто недосконалість системи державного регулювання небанківських фінансових установ та необхідність її реформування. Мета реформування направлення на підвищення ринкової довіри, сприяння добросовісної конкуренції, захист інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення стабільності системи. Так ефективність нагляду та регулювання за сферою небанківських фінансових послуг значною мірою залежить залежить чіткості визначення завдання, поставленого перед органами, що відповідають за регулювання та нагляду, як ці завдання визначають і підтримують органи, що розробляють та реалізовують економічну політику держави. Важливе значення також має ступінь незалежності фінансових регуляторів [4].
2. Наступна проблема передбачає наглядове навантаження на небанківські фінансові установи, діяльність яких не несе загрози невиконання зобов'язань перед споживачами. Криза довіри до небанківських фінансових установ унаслідок їхньої нездатності виконувати взяті на себе зобов’язання зумовлює втрату потенційних вкладників, клієнтів і, як результат, дестабілізацію сфери грошей та підвищення соціальної напруги населення[3].
3. Третя проблема зумовлена ступенем недовіри до функціонування учасників ринків небанківських фінансових послуг. На сьогоднішній день існує об’єктивна необхідність створення та функціонування інструментів пов’язаних з компенсаційними фондами у сфері забезпечення інвестування, захисту фінансових інтересів учасників недержавних пенсійних фондів та клієнтів кредитних спілок, а також гарантування виплат за договорами страхування тощо.
Ще одним необхідним заходом щодо підвищення довіри до ринків небанківських фінансових послуг є комплекс заходів з підвищення фінансової грамотності громадян [2, c. 33].
4. Четвертою проблемою є неефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів під час управління ризиками транспортних аварій, природних катаклізмів та техногенних катастроф.
5. П’ята проблема стосується ступеня капіталізації ринків небанківських фінансових послуг, що негативно відбивається на показниках платоспроможності небанківських фінансових установ. Так, якщо розглянути приклад, капіталізації основної складової – страхового ринку, який в сфері небанківських фінансових послуг займає провідні позиції. У період 2014-2016 не перевищувала 4,5%, в той час як капіталізація аналогічного ринку таких європейських країн як Великобританія, Франція та Німеччина складає 96,5%, 63% та 45,3% відповідно [2, c. 37]. Проте, останні роки спостерігається зростання практично усіх показників на страховому ринку. Загальні активи страховиків за підсумками 2018 року склали 59,47 млрд. грн.., що майже на 5% перевищує показники аналогічного періоду 2017 р [5].

Висновки. Отже, важливим завданням подальшого розвитку ринків небанківських фінансових послуг є розширення доступу суб'єктів господарювання та населення до фінансових послуг, а також залучення нових клієнтів, які раніше відмовлялися від їх використання внаслідок невиправдано високої вартості, будь-яких дискримінаційних обмежень або невідповідності вимогам.
Також залишається невирішеними проблеми асиметричності інформації, низького рівня розвитку інфраструктури ринків небанківських фінансових послуг, незадовільної якості активів небанківських фінансових установ, що є перспективами подальших досліджень у даному напрямку.

Список використаних джерел:

1. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. № 2664 – ІІI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
2. Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія / В.П. Левченко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
3. Клепікова О.А. Дослідження динаміки розвитку страхового ринку України як складової світового ринку страхових послуг / О.А. Клепнікова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1915/1/
4. Пінчук А.П. Особливості функціонування системи державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні / А.П. Пінчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Gosupravlenie/2_119700.doc.htm
5. Якістю, а не кількістю: Фінансові показники українського страхового ринку зростають [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://business.ua/finances/4806-yakistiu-a-ne-kilkistiu-finansovi-pokaznyky-ukrainskoho-strakhovoho-rynku-zrostaiut

Посилання: фінансова послуга, небанківські послуги ринок, Ринок фінансових послуг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^