Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2019 » Сеньо М. Дилерська діяльність на ринку фінансових послуг
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 25
  • Автор: Марія С
  • Дата: 31-10-2019, 19:42
 (голосов: 0)
31-10-2019, 19:42

Сеньо М. Дилерська діяльність на ринку фінансових послуг

Категорія: Фінансовий ринок 2019

Львівський національний університет імені Івана Франка
студентки групи ЕкфМн – 51с
Сеньо Марія

Дилерська діяльність на ринку фінансових послуг

Відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ ринок фінансових послуг постає як сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг.
За економічною сутністю ринок фінансових послуг — сукупність економічних відносин, які виникають між його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на послуги, пов'язані зі здійсненням операцій із фінансовими активами. Сутнісні ознаки ринку фінансових послуг відображають його спорідненість із фінансовим ринком [4].
Ступінь розвитку фінансового ринку характеризується кількістю фінансових посередників і різноманітністю фінансових послуг, які вони надають. На розвиненому ринку здійснюють свою діяльність величезна кількість фінансових посередників, які за невелику плату надають різні види фінансових послуг [6].
Законодавство України, яке регулює господарську діяльність на ринку фінансових послуг, серед видів фінансових послуг не згадує дилерську діяльність. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» як основний нормативно-правовий акт, що регулює фінансові послуги на території України, не містить визначення понять «дилерська діяльність» чи «дилер». Такий вид фінансових послуг, як залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення з метою надання коштів у позику в тому числі на умовах фінансового кредиту, можна розглядати як дилерську діяльність на ринку фінансових послуг.
Можна навести низку аргументів, які дають змогу стверджувати, що зазначені фінансові послуги є різновидом дилерської діяльності [5].
1. Залучення фінансових активів з метою надання їх у позику (кредит) є господарською діяльністю. Суб’єкт здійснення такої діяльності – суб’єкт господарювання. Сфера здійснення дилерської діяльності на ринку фінансових послуг – сфера суспільного виробництва в розумінні ч.1 ст. 3 ГК України. Вартісний характер результатів такої діяльності. Професійні засади здійснення такої діяльності.
2. Комерційна господарська діяльність. Здійснюється з метою отримання прибутку від різниці відсоткової ставки від залучення фінансових активів та надання цих же фінансових активів на умовах позики (кредиту). Фінансовим послугам притаманні ознаки комерційної господарської діяльності: здійснюються на постійній основі, ризикованість, ініціативність, самостійність, легальність.
3. Зазначені фінансові послуги опосередковують економічне посередництво: дилер залучає фінансові активи не для власного споживання, а для подальшого перепродажу.
4. Правовий титул фінансових активів – право власності. Дилер виступає стороною договору (позичальником), залучаючи кошти як від резидентів, так і від нерезидентів. Зазначені кошти дилер використовує для надання їх у власність іншим позичальникам, виступаючи вже як позикодавець (кредитодавець). У цьому разі фінансова установа виступає дилером, отримуючи товар (фінансові активи) у власність з метою подальшого відчуження (перепродажу).
5. Прив’язка до території. Фінансова установа може залучати фінансові активи за кордоном з метою подальшого розповсюдження на території України. Постановою НБУ № 270 від 17.06.2004 затверджено Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, яке визначає порядок реєстрації договорів позик, отриманих від нерезидентів. Отримуючи позику від нерезидентів в іноземній валюті, фінансові установи можуть надавати ці кошти в позику під більші відсотки іншим резидентам, виступаючи при цьому як вигодонабувачі.
6. Елемент дроблення партії товару. Отримуючи в позику фінансові активи, фінансові установи дроблять ці активи та надають у позику певній кількості резидентів.
На нашу думку, зазначене дає змогу стверджувати існування фактичної дилерської діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг. Зазначена діяльність має свої особливості порівняно з дилерською діяльністю на інших ринках. Законодавство України не використовує поняття «дилерська діяльність» по відношенню до певних видів фінансових послуг. Водночас сам механізм здійснення такої діяльності, на нашу думку, з погляду теорії господарського права може бути розглянутий як вид дилерської діяльності.
Згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», дилерська діяльність – укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом [3].
На думку Шелудько В. М. дилерська діяльність — це діяльність з укладання угод від свого імені й за свій рахунок через публічне оголошення цін купівлі та продажу цінних паперів із зобов'язанням купівлі й продажу цих паперів за об'явленими цінами [6].
Роль дилерів на ринку фінансових послуг полягає в тому, що вони роблять значний внесок у забезпечення стабільності та ліквідності ринку. За допомогою операцій, що проводяться на ринку дилерами, пом’якшуються надзвичайні цінові коливання, які могли б мати місце. Саме дилери завжди готові продати потрібні інвесторам цінні папери та викупити їх у разі потреби. Дилери, здійснюючи операції на ринку, зменшують коливання цін та забезпечують ліквідність ринкових цінних паперів. Вони також можуть надавати інформаційні послуги учасникам ринку, а на деяких ринках бути ведучими аукціонів на біржах [1, с.172].
До зобов’язань діяльності дилера входить:
- діяти в інтересах клієнтів та забезпечувати їм найкращі умови виконання угод;
- надавати клієнтам достовірну інформацію про ціни, емітентів та ринкову ситуацію;
- виконувати насамперед заявки клієнтів у разі суміщення дилерської діяльності з брокерською;
- не чинити тиску на клієнтів та не допускати маніпулювання цінами.
Основними проблемами, що мають місце на ринку дилерів є [2]:
- недовіра інвесторів;
- невідповідний коефіцієнт достатності власного капіталу;
- недотримання норм чинного законодавства;
- незначна частка роздрібних інвесторів.
Оскільки дилерська діяльність є складовою ринку фінансових послуг, то варто виділити шляхи для вирішення проблем, які виникають під час ведення даного виду діяльності.
Основними шляхами вирішення проблем дилерської діяльності є:
- навчання компаніями клієнтів з метою підвищення їх обізнаності і, насамперед, довіри;
- підвищення розміру статутного капіталу дилерськими компаніями;
- поліпшення якості дилерських послуг [2].
З огляду на перспективи розвитку бізнесу дилерів, можна відзначити, що українська економіка поступово зростає, що підвищує рівень добробуту населення. Зі зростанням обізнаності населення з інструментами ринку фінансових розпочнеться відтік деякої частини коштів з депозитів і нерухомості саме у фондовий ринок. Приватні інвестори можуть отримати додатковий бонус у формі прав голосу в управлінні компаніями, акції яких вони придбають. У зв'язку з цим збільшиться кількість дилерів та інвестиційних компаній. Це означає, що зростання ринку збільшить як кількість, так і розмір дилерських компаній.
Таким чином, ринок дилерських організацій в України переживає на даний момент істотні зміни. Тим не менше, враховуючи зростаючий інтерес інвесторів, державні програми, спеціальні заходи, належне корпоративне управління та професійний розвиток фахівців та учасників фондового ринку, дилерське посередництво України має великі перспективи для подальшого розвитку.

Список використаних джерел:
1. Глущенко А. С. Фінанси: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 190 с.
2. Діаконашвілі Д. О. Брокерсько-дилерська діяльність на ринку цінних паперів / Д. О. Діаконашвілі // Казахстансько-Німецький університет, 2012
3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV із змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
4. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. — К. : Знання, 2010. — 532 c.
5. Орленко Б. Особливості здійснення дилерської діяльності на фінансовому ринку / Б. Орленко // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 7. - С. 37-43.
6. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник / В.М. Шелудько. — 3-те вид., стер. — К. : Знання, 2015. — 535 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1584072039365/finansi/finansoviy_rinok

Посилання: Дилерська діяльність, ринок фінансових послуг, діяльність дилерів на ринку

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^