Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Ладичко У.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
17-10-2011, 22:14

Ладичко У.Б. Управління фінансовою безпекою підприємств

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Ладичко У.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-37с

Управління фінансовою безпекою підприємств

Ключові слова:фінансова безпека, фінансовий стан, фінансовий менеджмент.
В умовах сучасного економічного середовища менеджери вітчизняних підприємств приймають управлінські рішення в умовах невизначеності, в яких їх господарська діяльність перебуває під загрозою впливу різноманітних деструктивних чинників, що сприяють зменшенню фінансової стій¬кості, втраті платоспроможності, або навіть призводять до банкрутства. Наявність жорсткої конкурентної боротьби загострює ці проблеми. Тому актуалізується питання забезпечення фінансової безпеки підприємств як запоруки нормального їх функціонування. Власне фінансова безпека (як головна складова економічної безпеки) поєднує в собі відносини з управ¬ління фінансовими ресурсами та оптимізацію їх використання, а також фі¬нансові інструменти, що забезпечують стабільну ефективну діяльність підприємства.
Поняття фінансової безпеки підприємства та чинники впливу на діяльність підприємства вивчають такі вітчизняні вчені, як: Горячева К.С., Камлик М.І., Папехін Р.С., Петренко Л.М., Шкарлет С.М. [2-6].
Метою нашого наукового дослідження є визначення напрямів забезпечення фінансової безпеки підприємства та основних проблем управління фінансовою безпекою.
Виклад основного матеріалу: В Україні поняття ,,фінансова безпека” комплексно і достатньо детально розглядається сучасними дослідниками на макрорівні в системі більш загальних категорій – ,,національна безпека” або ,,економічна безпека країни”. Найбільш розповсюдженим вважається визначення фінансової безпеки надане Горячевою К.С.: ,,фінансова безпека – це такий фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій та послуг, які використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до зовнішніх та внутрішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпечити реалізацію його фінансових інтересів, цілей та задач достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати розвиток усієї фінансової системи” [2].
Управління фінансовою безпекою органічно входить в загальну систему управління фінансовою безпекою підприємства, являючи найважливішу його функціональну підсистему, яка забезпечує реалізацію управлінських рішень переважно у фінансовій сфері його діяльності [6].
Щодо самого управління фінансовою безпекою підприємства, то воно представляє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з забезпеченням захисту його пріорітетних фінансових інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз [5].
Процес управління фінансовою безпекою підприємства повинен базуватися на певному механізмі, який представляє собою сукупність основних елементів впливу на процес розробки та реалізації управлінських рішень щодо забезпечення захисту його фінансових інтересів.
Управління фінансовою безпекою підприємства характеризується наявністю певних об’єктів і суб’єктів управління. При побудові загальної системи цього управління його об’єктом виступає фінансова діяльність підприємства в цілому.
Сучасна практика фінансового менеджменту дозволяє виділити три основні групи таких суб’єктів:
1) власники підприємства;
2) фінансовий менеджер широкого профілю;
3) функціональний фінансовий менеджер [3].
З метою забезпечення фінансової безпеки підприємства потребу¬ють вирішення такі завдання:
1) ідентифікація небезпек і загроз підприємству;
2) визначення індикаторів фінансової безпеки підприємства;
3) розробка системи моніторингу фінансової безпеки;
4) розробка заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки підприємства;
5) контроль за виконанням заходів;
6) аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування;
7) ідентифікація небезпек і загроз підприємству й корегування індикаторів залежно від зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань підприємства.
Згідно з визначенням І.А. Бланка, управління фінансовою безпекою підприємства реалізує свою головну мету та основні завдання шляхом здійснення визначених функцій. Ці функції поділяються на дві основні групи: управління фінансовою безпекою як управлінською системою та управління фінансовою безпекою як спеціалізованою системою менеджменту. Склад цих функцій визначається конкретним видом фінансових інтересів підприємства, які потребують захисту [1].
Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення структури, що здійснює аналіз стану фінансової безпеки підприємства як складової економічної безпеки та розробку мір по забезпеченню економічної безпеки на підприємстві в цілому, що залежить від особливостей бізнесу може бути як власним підрозділом так і притягненим на договірній основі.
Діяльність органів по забезпеченню системи фінансової безпеки підприємства ділиться на такі складові:
- постійне прогнозування можливих загроз;
- безперервний контроль та управління системою;
- обґрунтування і реалізація ефективних методів створення, вдосконалення і розвитку системи економічної безпеки;
- відповідний вимогам рівень професійної підготовки персоналу підприємств;
- комплексне, ефективне використання наявних засобів захисту усіх елементів виробничо-господарської системи.
Ключовим чинником успішного розвитку підприємства є професійний менеджмент, а негативним – некомпетентність співробітників.
За думкою Папехіна Р.С. на підприємстві повинна бути розроблена стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства, що повинна включати наступне:
1) визначення критеріїв і параметрів фінансової системи підприємства, що відповідають вимогам його фінансової безпеки;
2) розробку механізмів і заходів ідентифікації загроз фінансовій безпеці підприємства і їх носіїв;
3) характеристику областей їх прояву;
4) встановлення основних суб’єктів загроз, механізмів їх функціонування, критеріїв їх дії на економічну систему підприємства;
5) розробку методології прогнозування, виявлення і запобігання виникнення чинників, що визначають виникнення загроз фінансовій безпеці, проведення досліджень із виявлення тенденцій і можливостей розвитку таких загроз;
6) організацію адекватної системи забезпечення фінансової безпеки підприємства;
7) формування механізмів і заходів фінансово-економічної політики, нейтралізуючих або пом’якшуючих дію негативних чинників [4].
Для зниження внутрішніх небезпек і загроз фінансовій безпеці підприємства необхідна насамперед структура контролю щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства. Така структура контролю, на думку Гукової А.В., складається з: ради директорів, топ-менеджерів, служби безпеки, зовнішнього аудиту, внутрішнього аудиту.
Для ефективного управління фінансовою безпекою підприємств створюється спеціальний орган – служба фінансової безпеки підприємства. Діяльність цієї служби полягає у проведенні в оперативному режимі моніторингу фінансової безпеки, оперативному реагуванні на зміну ситуацій, моніторинг якості фінансової звітності для можливості ухвалення рішень з тих чи інших проблем і контролю за їх виконанням.
Таким чином, для організації ефективної системи фінансової безпеки підприємства необхідна розробка відповідної документації підприємства, що визначатиме внутрішні і зовнішні загрози, а також критерії, на підставі яких фінансова безпека підприємства може бути визнана порушеною.
Висновок: Основною умовою розвитку підприємства в ринкових умовах на інноваційних засадах є належний рівень фінансового забезпечення, критерієм якого виступає фінансова безпека підприємств. Виконання цієї умови дозволить підприємствам ефективно функціонувати, запобігаючи банкрутства. Сутність фінансової безпеки підприємств полягає в здатності самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію, за умов невизначеності та конкуренції. Фінансова безпека являє собою такий стан підприємства, який дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність та ліквідність підприємства в довгостроковому періоді; задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах для стійкого і розширеного виробництва підприємства; забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства; здатність протистояти існуючим та новим небезпекам та загрозам.
Список використаних джерел:
1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. К.: Ника-центр, Эльг, 2008. – 784 с.
2. Горячева К.С. Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі економічної безпеки. / К. С. Горячева // Економіст. – 2007. – №8.
3. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2009. – 432 с.
4. Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: Автореф. дис. канд. эконом. наук. Волгоград., 2009. – 21с.
5. Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства // автореферат. К. 2010.
6. Шкарлет С.М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 436 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^