Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2011 » Міджак О.М. Управління грошовими потоками підприємств в умовах дефіциту оборотних коштів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
19-10-2011, 14:56

Міджак О.М. Управління грошовими потоками підприємств в умовах дефіциту оборотних коштів

Категорія: Фінанси підприємств 2011

УДК 336
© Міджак О.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Управління грошовими потоками підприємств в умовах дефіциту оборотних коштів

Актуальність теми. Якість грошових потоків є одним з визначальних факторів розвитку вітчизняних підприємств. Це пояснюється тим, що реалізація фінансово-господарської діяльності підприємства опосередковується рухом грошових коштів та їх еквівалентів у формі надходження та вибуття. Порушення цього руху, нестабільність чистого грошового потоку, його від’ємне значення негативно впливає на фінансовий стан підприємства, а, іноді, призводить до повного зупинення його діяльності та банкрутства. Все це негативно впливає на стан державних фінансів загалом, адже стан економіки країни залежить від стану кожного окремого підприємства й ефективності використання ним оборотних коштів зокрема.
В науковій і навчально-методичній літературі з управління, фінансового менеджменту і економічного аналізу значна увага приділяється питанням управління грошовими потоками підприємств, оскільки вони, як фінансове вираження господарської діяльності, здійснюють визначальний вплив на кінцеві результати цієї діяльності практично у всіх її аспектах.
Тому велика кількість економістів-науковців та практиків займалися вивченням цього питання. Серед них: Бланк І. А., Крупка М.І., Коваленко Л. О., Ремньова Л.М., Поддерьогін, А. М., Пономаренко Є. Д., Слав'юк Р.А., Терещенко О. О., Філімоненков О.С., та багато інших.
Проте, незважаючи на таку значну кількість досліджень у даному напрямку, все ж не до кінця вивченим є система управління грошовими потоками підприємств в умовах дефіциту оборотних коштів.
Виходячи із актуальності теми, метою нашого дослідження є простежeння взаємозв’язку між якістю управління грошових потоків підприємств та дефіциту оборотних активів, шляхів його подолання та забезпечення не тільки фінансової стійкості підприємства в конкретний період часу, а й подальшого активного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Управління грошовими потоками – один із найважливіших сегментів фінансової роботи на підприємстві, від ефективності організації якого залежать як поточні результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку господарського суб'єкта [ 3; c. 237 ].
Основна увага фінансового менеджера у процесі управління грошовими потоками підприємства за дефіциту оборотних активів повинна зосереджуватися на тих грошових потоках, що віднесені до складу пріоритетних – грошових потоків за операціями, які забезпечують створення більшої частини вартості або прибутку підприємства [ 2; c. 122 ].
Ефективне управління потоками грошових коштів дозволяє підприємству забезпечити високий рівень оборотності його капіталу, ритмічність діяльності, знизити ризик неплатоспроможності і підвищити ступінь фінансової рівноваги, отримати додатковий прибуток і скоротити втрати за рахунок раціонального використання тимчасово вільних коштів.
Тому в умовах нестачі оборотних активів грошові потоки стають одним з визначальних факторів розвитку підприємств, одним з найважливіших напрямів аналізу та управління [ 1; c. 153 ].
Головним завданням ефективного управління грошовими потоками є формування достатнього обсягу грошових коштів відповідно до потреб реалізації господарської діяльності, забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків та синхронності їх формування в часі.
У процесі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства надзвичайно важливим є визначення об’єктивно необхідної потреби в оборотних активах, адже вони повинні бути відповідної якості, у мінімальному, але достатньому обсязі. Якщо понаднормові запаси відволікають з обігу грошові кошти це свідчить про недоліки, неритмічність виробничих процесів, нераціональне використання наявних ресурсів. Однією з причин такої ситуації зазвичай є, низька ефективність залучення та використання грошових коштів, обмеженість фінансових інструментів, технологій та механізмів, що застосовуються при цьому.
На формування грошових потоків підприємств діє низка чинників, зокрема тривалість фінансового циклу. Скорочення фінансового циклу на практиці розглядається як позитивна тенденція. Чим коротший фінансовий цикл, тим більше оборотів роблять грошові кошти, інвестовані в оборотні активи, і відповідно, є більшим обсяг вхідного та вихідною грошових потоків підприємства.
Іншими словами, позитивний фінансовий результат діяльності підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші і навпаки. Тому для забезпечення високої оборотності об’єктивно необхідним є ефективне управління грошовими потоками.
Висновки. Управління грошовими потоками є важливою ланкою фінансової політики, складовою фінансового менеджменту, що охоплює всю систему управління підприємством. Від якості та ефективності управління грошовими потоками залежить безперервність процесу виробництва та реалізації продукції, ліквідність підприємства, його платоспроможність та рентабельність. Формування такої системи управління грошовими потоками, яка б забезпечувала досягнення тактичних і стратегічних цілей діяльності підприємства, є одним із шляхів подолання дефіциту оборотних коштів.
Список літератури
1. Коваленко С. О. Сутність грошових потоків та їх роль в управлінні фінансами підприємств. // Науково - технічний збірник №96. - Харків, 2010.с. 153-158.
2. Поддерьогін, А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А. М. Поддерьогін, Я. І. Невмержицький // Фінанси України. - 2007. - № 11. - С. 119-128.
3. Фінанси в трансформаційній економіці України / навч. посібник / за ред. М. І. Крупки. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 614 с.

Посилання: грошові потоки

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^