Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Нестер А.М. Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
20-09-2020, 16:47

Нестер А.М. Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2020

Нестер А. М. 2020
Філія ЛНУ ім. Івана Франка в місті Самборі

Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України

Монографічне дослідження побудовано на послідовному аналізі базових понять та елементів, які характеризують інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку у контексті основних тенденцій та закономірностей розвитку як окремих інститутів, так і фінансового ринку загалом. У роботі досліджено природу потенціалу як економічної категорії, видові характеристики інститутів-інвесторів за їх статусом на фінансовому ринку, а також суть та компоненти їх інвестиційного потенціалу. Розроблено методичний інструментарій оцінювання ресурсної компоненти інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку, що виступають різними за статусом групами інвесторів на даному ринку.

Виникнення та існування фінансових по- середників є об’єктивним процесом, зумовленим суспільним поділом праці, за якого операції з купівлі-продажу виокремлюються в самостійний вид діяльності, перетворюючись із непрофесійної (неспеціалізованої) в професійну (спеціалізовану) функцію.
У процесі поступового розвитку на фінансовому ринку сформувалися певні типи фінансових посередників, які прийнято класифікувати в залежно від типу їх діяльності та функцій, що вони виконують, а саме: фінансові посередники депозитно-кредитного типу; фінансові посередники контрактно-заощаджувального типу; цільові (інвестицій- ні) фонди; інші фінансові компанії.
Однак така класифікація є дещо умовною, оскільки межі діяльності окремих видів фінансових посередників є розмитими. Враховуючи мету дослідження, під фінансовим посередництвом будемо розуміти діяльність, що проводиться сукупністю фінансових інститутів із викори- станням певних фінансових інструментів щодо забезпечення безперервного руху капіталу між економічними суб’єктами шляхом зустрічного обміну вимогами і зобов’язаннями.
Фінансові посередники в економіці виконують певні функції, зокрема їх можемо визначити як: трансформаційна функція; функція ди- версифікації ризику; функція забезпечення ліквідності; інформаційна функція; функція мінімізації трансакційних витрат.

Дискусійним питанням залишається належність страхових компа- ній до певного типу фінансових посередників. Досліджуючи специфіку діяльності страхових компаній на фінансовому ринку, можемо виявити в ній ознаки, що дають підстави відносити страхові компанії як до фі- нансових посередників контрактно-заощаджувального типу, так і до цільових (інвестиційних) фондів.
При більш детальному розгляді сутності страхової діяльності не- важко помітити, що страхові компанії, одночасно виконують як тра- диційні для фінансових посередників функції (перераховані вище), так і специфічні, зокрема мінімізація економічних ризиків економічних суб’єктів і зниження ступеня невизначеності результатів їх господарської діяльності.
Окремої уваги заслуговує здійснення ними інвестиційної функції, що свідчить про особливу багатофункціональну роль страхових компа- ній як фінансових посередників. Виконання ролі фінансового посере- дника страховими компаніями відбувається в процесі реалізації їх інвес- тиційного потенціалу, надаючи страхові послуги, страхові компанії здій- снюють рух коштів на ринку капіталів.
Такий стан речей вимагає більш ґрунтованого дослідження місця і ролі страхових компаній як фінансових посередників в інвестицій- них процесах щодо забезпечення національної економіки інвестицій- ними ресурсами щодо створення умов сталого економічного розвитку України.

Можливості виконання страховими компаніями ролі фінансових посередників у цілому і здійснення
ними інвестиційної діяльності визначаються умовами зовнішнього се- редовища їх функціонування: наявністю адекватної ринкової інфра- структури, зокрема функціонуючого фондового ринку; розвитком інсти- туційних інструментів; стійкістю фінансової системи в цілому і банків- ської; наявністю ефективної системи фінансового права.
Враховуючи, що сучасна українська економіка гостро потребує інвестиційних ресурсів, питання оцінки інвестиційного потенціалу страхових компаній, можливостей та ефективності його використання на сьогодні є доволі актуальними.
Так, на думку Н. Ткаченко, “інвестиційний потенціал страховика” – це сукупність грошових коштів, які є тимчасово та відносно вільними від зобов’язань і використовуються з метою отримання інвестиційного доходу [5].
Розмір страхових резервів і власний капітал страховиків є головними джерелами формування їх інвестиційного потенціалу та стано- влять основну його частину в абсолютному виразі.
Здатність до акумулювання значних грошових потоків і спрямування їх на розвиток економіки перетворює страхові компанії на потужних інституційних інвесторів. Критеріями, що дають підстави відносити страхові компанії до інституційних інвесторів, є: значна частка ринку інвестицій; участь в інвестиційних операціях на регулярній основі; посередницький характер інвестиційної діяльності.

Фактори, які впливають на інвестиційні можливості страховика і, відповідно, впливають на формування його інвестиційного потенціалу, можемо об’єднати в групи прямих, які у свою чергу можуть бути головними і корегуючими, та опосередкованих. До прямих головних належать: розмір страхових резервів (резерви зі страхування життя та резерви з видів інших, ніж страхування життя) і власний капітал страховика (статутний капітал та вільні резерви). До прямих корегуючих належать: обсяг страхових премій, що акумулюється страховиком, обсяг страхових виплат і страхових відшкодувань за договорами страхування, структура страхового портфеля, терміни, на які укладено договори страхування, розмір дебіторської заборгованості страховика, достатність капіталу страхової компанії та рентабельність капіталу.
Опосередкованими факторами, що впливають на розмір інвестиційного потенціалу страхової компанії, є: кількість укладених страховиком договорів страхування, сукупна страхова сума (обсяг страхових зобов’язань), мережа філій страховика, рейтинг страхової компанії, рівень податкового навантаження на страховий бізнес, ставка дохідності фінансового ринку, ефективність секторів економіки, рівень життя населення, чистий дохід від інвестицій та ін.
Звертаючись до закордонної практики провадження діяльності з акумулювання тимчасово вільних коштів економічних суб’єктів фінансовими посередниками, виявляємо, що страхові компанії становить серйозну конкуренцію банківським установам [1]. Стосовно України, то станом на 01.01.2012 сукупні активи комерційних бан- ків і небанківських фінансово-кредитних установ (НФКУ) станови- ли – 941,3 млрд грн. (117,81 млрд дол.), з них банкам належить – 880,3 млрд грн. (110,17 млрд дол. – 93,5 % від загальної кількості активів фінансового ринку), НФКУ – 59,945 млрд грн. (7,5 млрд дол.), зокрема страховим компаніям – 48,12 млрд грн. (6,02 млрд дол. або 80,27 % від загальної величини активів НФКУ та 5,11 % від загального розміру активів фінансового ринку) [2; 4].
Середній розмір активів на одну компанію – 0,109 млрд грн. близько 10,2 млн євро [2; 3]. Не дивлячись на вливання капіталу в страхову індустрію, страховий ринок України вважається низько капіталізованим. І це проблема не тільки страхового ринку, але й фінансового в цілому. Рівень капіталізації є критично низьким, що не сприяє створенню привабливих умов для припливу капіталу в українську економіку.
З метою оцінки реалізації інвестиційної функції українськими страховиками на практиці проведемо аналіз обсягів сформованих ни- ми страхових резервів і напрямів їх розміщення в дохідні активи.
Протягом аналізованого періоду на фоні зростання обсягів зібраних премій відбувалося також відповідне зростання активів і резервів страховиків [2; 3].
Станом на кінець 2011 року загальний обсяг сформованих страховиками страхових резервів становив 11 601 млн грн., що на 947 млн грн. більше, ніж на аналогічну дату 2010 року (у 2008 році – 10 904 млн грн., у 2009 році – 10 141 млн грн.) [2; 3]. Загальні активи страховиків зрос- тали значно швидшими темпами, аніж величина страхових резервів. Такий стан речей може бути наслідком дооцінки активів на звітні дати для виконання нормативних значень.
Наведені в джерелах [2; 3] дані свідчать про збільшення питомої ваги резервів зі страхування життя (математичних резервів) у загально- му обсязі сформованих страхових резервів українськими страховиками. У першу чергу це пов’язано зі зростанням попиту на накопичувальні контракти з елементами капіталізації, що є наслідком проведеної в Україні пенсійної реформи. На жаль, таке зростання не було викликано позитивними кроками держави в цьому напрямі – не з’явилися податкові пільги щодо сплати податку на доходи громадян, не впровадилися механізми кредитування на фінансування будівництва чи придбання нерухомості, а навпаки – негативними очікуваннями громадян щодо якості пенсійного забезпечення в недалекому майбутньому.
Подані в джерелах [2; 3] статистичні дані про обсяги та напрями розміщення технічних резервів українськими страховиками за період 2006–2011 рр. свідчать, що обсяг мобілізованих страховими компаніями фінансових ресурсів є незначним.
Протягом усього аналізованого періоду переважаючими видами інвестицій є банківські вклади, питома вага яких в окремі роки коли- валася від 33,9 % у 2010 році до 48,1 % у 2007 році, великою також є частка перестраховиків – більше ніж 20 % протягом усього аналізованого періоду, винятком є 2011 рік з питомою вагою всього 12,1 %, тобто в інвестиційному портфелі українських страховиків переважають активи, що характеризуються найвищою ліквідністю.
Умовно-позитивним фактором, що впливає на збільшення можливостей здійснення страховиком інвестиційної діяльності, можна вва- жати невисокий рівень збитковості страхових операцій, це дозволяє страховикам залишати в розпорядженні значні кошти після виконання страхових зобов’язань і фінансування витрат на ведення справи. Потенційні можливості до зростання інвестиційної діяльності страхових компаній ми вбачаємо в збільшенні обсягів страхових послуг зі страху- вання життя і саме в цій царині держава має впровадити стимулювальні механізми, в основному податкового характеру, що спонукають до придбання контрактів зі страхування життя як фізичних, так і юридичних осіб (такі механізми широко використовуються в економічно розвинених країнах).
Певні відмінності спостерігаємо в інвестиційній діяльності страховиків, що здійснюють страхування життя, так намітилася стійка тенденція до збільшення частки цінних паперів, що емітуються державою з 7,59 % у 2006 році до 30,8 % у 2011 році в активах, якими представлені математичні резерви.
Трендом 2011 року є значне скорочення частки прав вимог до перестраховиків – усього 3,3 %. Як негативний фактор слід відзначити різке зниження в активах питомої ваги облігацій, починаючи з 2009 року з 9,21 % у 2008 році до 2,4 % у 2011, що відповідає загально-ринковим тенденціям інвестування.
Спільними тенденціями інвестиційної політики українських страховиків, незалежно від їх спеціалізації, у частині категорій активів для покриття страхових резервів, якими найчастіше користувалися страховики, були банківські вклади (депозити), розрахунковий рахунок, а також інвестування в цінні папери, зокрема цінні папери, що емітовані державою.
Слід відзначити той факт, що фінансова криза абсолютно не вплинула на структуру напрямів інвестування коштів страхових резе рвів. На нашу думку, це є результатом того, що поведінка страхових компаній як інвесторів зумовлена особливостями страхової системи, зокрема обов’язком дотримуватися вимог нормативної бази щодо па- раметрів і пропорцій розміщення коштів страхових резервів. Саме цей аспект відрізняє страхову компанію від інших фінансових посе- редників – діяльність щодо залучення тимчасово вільних коштів еко- номічних суб’єктів і діяльність щодо їх розміщення є жорстко регульо ваними і регламентованими з боку держави.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^