Стратегічні орієнтири » Фінансовий моніторинг 2012 » Петренко А.С. Ревізія як метод протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
27-05-2022, 14:11

Петренко А.С. Ревізія як метод протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Категорія: Фінансовий моніторинг 2012

Ревізія як метод протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

У сучасних економічних українських реаліях дедалі актуальнішою стає необхідність протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Ефективним інструментарієм боротьби із цим явищем є фінансовий контроль.

Для розкриття поняття звернемось до законодавчої бази, а саме – Постанови Кабінету Міністрів України «Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю», яка визначає «внутрішній фінансовий контроль» як діяльність контрольно-ревізійних підрозділів, спрямована на забезпечення міністерств, інших центральних органів виконавчої влади достовірною інформацією про використання суб'єктами господарювання, які підлягають контролю фінансових ресурсів, оцінку ефективності їх господарської діяльності, виявлення і запобігання в ній відхиленням, що перешкоджають законному та ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва.

Фінансовий контроль здійснюється за допомогою методів фінансового контролю – сукупності способів, засобів і прийомів здійснення контрольних функцій. Основними методами фінансового контролю є наступні: спостереження, обстеження, облік, аналіз, перевірка і ревізія. Сьогодні розглянемо детальніше останній. [3]

Слово «ревізія» походить від латинського слова revision, що означає «перегляд». На сьогодні існують різні підходи до визначення поняття «ревізія».

На думку Г. Пупко, ревізія – «це система заходів щодо здійснення документальної і фактичної перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств за певний період з метою встановлення законності, достовірності та економічної доцільності вироблених господарських операцій». [4]

Ф. Бутинець трактує поняття «ревізія» як «метод контролю за діяльністю підприємств, у процесі якого встановлюється законність, достовірність та економічна доцільність здійснених господарських операцій». [1]

Л. Дікань зазначає, що «ревізія – це форма контролю, що становить систему обов’язкових контрольних дій, спрямованих на документальне та фактичне обстеження здійснених підприємством, установою або організацією господарських операцій та їх наслідків, бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення незаконних мобілізації, розподілу та використання фінансових ресурсів, недостачі коштів і матеріальних цінностей, нецільового і неефективного їх використання, встановлення винних у порушенні законодавства посадових та матеріально відповідальних осіб і спричинених порушеннями фінансових втрат». [2]

Отже, можемо сказати, що ревізія — це метод документального контролю фінансової діяльності об'єкта перевірки та його посадових осіб, який передбачає комплексне, системне, повне та об'єктивне вивчення первинних документів, їх відповідності актам чинного законодавства та відображення їх у бухгалтерському обліку.

За своєю суттю ревізія передбачає вивчення раніше здійснених господарських операцій на підставі документів. Внутрішню ревізію проводять на конкретному підприємстві спеціально призначені для цього ревізори.

Основна мета ревізії — виявити господарські й фінансові порушення, зловживання, факти безгосподарності, розкрадання, марнотратства, визначити причини та умови, які їм сприяли, і винних у цьому осіб, ужити заходів до відшкодування завданого збитку, розробити заходи з усунення недоліків і порушень, а також притягнути до відповідальності (адміністративної чи кримінальної) осіб, які допустили правопорушення.

До основних завдань внутрішньої ревізії відносять:
- встановлення ефективності виконання цільових установок керівництва підприємства;
- виявлення недоліків у системі інформаційного забезпечення менеджменту;
- своєчасне виявлення порушень і недоліків у діяльності структурних підрозділів (стратегічних бізнес-одиниць), опрацювання оптимальних рішень щодо ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків;
- перевірка якості виконання функціональних обов’язків персоналу, дотримання внутрішніх і зовнішніх інструкцій при здійсненні фінансово-господарської діяльності;
- перевірка відповідності фактичного стану майна (в натуральному та вартісному виразі) даним бухгалтерського обліку;
- встановлення відповідності фактичних затрат їх нормативним значенням,
- вироблення рекомендацій щодо усунення виявлених у ході аудиту недоліків та мобілізації наявних резервів. [5]

Об’єктами ревізії на будь-якому підприємстві є документальна інформація про наявність та рух коштів, виробничих запасів, готової продукції, основних засобів, капіталу, використання трудових ресурсів і фонду оплати праці, процес створення і реалізації продукції, а також розрахункові, кредитні операції, джерела формування коштів та їх цільове використання.

Суб'єктами внутрішньої ревізії, як правило, є ревізійні комісії підприємств.

На сьогодні внутрішня ревізія не виконує повноцінно своїх завдань, у тому числі і за рахунок несвоєчасного вжиття заходів керівництвом підприємства. Недоліками роботи підрозділів внутрішньої ревізії є: недостатнє розуміння керівниками підприємства персональної відповідальності за діяльність органів внутрішньої ревізії; відсутність внутрішнього нормативного забезпечення; не розуміння підходів щодо організації роботи даного контрольного органу.

Отже, основними шляхами підвищення ефективності внутрішньої ревізії на підприємствах є: укомплектування професійними працівниками; чітка організація роботи внутрішніх ревізорів, зокрема відповідне забезпечення внутрішніми нормативними документами; виконання рекомендацій служби внутрішньої ревізії та прийняття відповідних рішень керівниками.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга.- Житомир: ЖІТІ, 2012. - 512 с.
2. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2011. - 327 с.
3. Пришва Н., Воронова Л., Кучерявенко М., Тарангул Л. Фінансове право України : навчальний посібник – 2009. 395 с
4. Пупко Г. М. Аудит и ревизия : учебн. пособие / Пупко Г. М. – М. : Изд-во "Книжный дом", 2012. – 385 с.
5. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник. - 4-е вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2011.- 253 с.
[/center]

Посилання: метод, ревізія, фінансовий контроль, інструмент

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^