Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2020 » Березюк С.І. Методи нейтралізації фінансових ризиків на фінансовому ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
27-10-2022, 20:02

Березюк С.І. Методи нейтралізації фінансових ризиків на фінансовому ринку

Категорія: Фінансовий ринок 2020

Софія Березюк
ЕКФ-42с
Львівський національний університет імені Івана Франка
SOFIIA.BEREZIUK@lnu.edu.ua
Методи нейтралізації фінансових ризиків на фінансовому ринку

У сучасних умовах господарська діяльність підприємств знаходиться під впливом усе зростаючої кількості різного роду ризиків. За таких обставин суб’єкти господарювання повинні бути пильними та здійснювати заходи з управління ризиками, в тому числі прогнозувати настання ризикових подій і діяти в напрямку зниження ступеня ризику. В арсеналі підприємств міститься велика кількість методів і способів нейтралізації ризиків, застосування яких може забезпечувати уникнення, утримання, мінімізацію, передання ризику тощо.
Результатом успішної діяльності підприємства є збільшення його частки на ринку збуту продукції, висока фінансова стійкість, абсолютна платоспроможність та кредитоспроможність. Це дозволяє підприємству залучати більше фінансових ресурсів, які гарантують можливість адекватного реагування на зміни ринкової ситуації, валютні коливання, політичну нестабільність в країні. З розвитком підприємства тактичні цілі управління підприємством постійно змінюються, це пов‘язано з тим, що підприємство повинно адаптуватися до змін кон‘юнктури ринку, здійснювати діагностику та моніторинг конкурентного середовища. Для того, щоб забезпечити собі стійкі позиції на ринку, ріст ринкової вартості підприємства, відрив від конкурентів, підприємство повинно здійснювати постійну модернізацію методів виробництва та управління фінансовою діяльністю.
Важливим критерієм ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства в умовах постійного ризику є система показників оцінки якості управління підприємством, яка в себе включає:
1. Реалізація стратегічного і тактичного плану розвитку підприємства (аналіз ефективності використання різних методів управління фінансовими ресурсами в залежності від ступеня фінансового ризику);
2. Ефективність використання наявних фінансових ресурсів (в сучасних умовах господарювання для підприємства є цінна кожна гривня вкладена в активи, тому дуже важливим є здійснення фінансового контролю за ефективністю використання та цільовим призначенням використання коштів);
3. Аналіз динаміки прибутку, рентабельності активів, частки підприємства на ринку;
4. Аналіз динаміки фінансової стійкості, платоспроможності і ліквідності;
5. Аналіз потенціалу інвестиційної привабливості підприємства;
6. Оцінка кредитоспроможності підприємства, як фактора подальшого розвитку.
Проте, в умовах глобалізаційних процесів світової економіки прийняття будь-якого фінансового рішення несе ризик втрати фінансових ресурсів, зниження ліквідності активів, фінансової стійкості, кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства.
Поняття ризику асоціюється з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності, невизначеності, невпевненості, випадковості, збитку. В найбільш загальному вигляді під ризиком розуміють вірогідність виникнення збитків або недоотримання прибутків в порівнянні з прогнозованим варіантом, тобто це ситуативна характеристика діяльності, що складається з невизначеності її результату і можливих кроків, за допомогою яких її можна оптимізувати.
Фінансові ризики – це, по-перше, небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів або недоодержання коштів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів у даній сфері діяльності; по-друге, ймовірність одержання додаткового прибутку, пов‘язаного з ризиком
Фінансовий ризик підприємства являє собою результат вибору його власниками або менеджерами альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації.
Фінансові ризики пов‘язані з ймовірністю втрат фінансових ресурсів (тобто грошових коштів).
Проведення комплексної діагностики фінансових ризиків забезпечить виявлення ряду проблем, які необхідно вирішити з мінімальними втратами для підприємства. Застосування певних методів управління допоможуть знайти шляхи протидії реальним та потенційним загрозам, небезпекам та ризикам у певних умовах, гарантувати фінансову безпеку підприємству.
Вибір методів нейтралізації фінансових ризиків має на меті мінімізувати можливий збиток у майбутньому. Різноманіття напрямів і методів зниження ступеня їх негативного впливу ставить підприємства перед проблемою вибору найбільш прийнятного у певній ситуації методу
Для нейтралізації фінансових ризиків використовуються системи внутрішніх та зовнішніх механізмів мінімізації. Система механізмів нейтралізації фінансових ризиків передбачає використання нижче зазначених основних методів:
1. Запобігання ризику. Цей напрямок нейтралізації фінансових ризиків є найбільш радикальним. Він полягає в розробленні таких заходів внутрішнього характеру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику.
2. Лімітування концентрації ризику. Механізм лімітування концентрації фінансових ризиків використовується звичайно за тими видами, які виходять за межі припустимого рівня, тобто за фінансовими операціями, здійснюваними у зоні критичного або катастрофічного ризику. Таке лімітування реалізується шляхом встановлення на підприємстві відповідних внутрішніх фінансових нормативів у процесі розроблення політики здійснення різних аспектів фінансової діяльності.
Лімітування концентрації фінансових ризиків є одним із найпоширеніших внутрішніх механізмів ризик-менеджменту, що реалізують фінансову ідеологію підприємства в частині прийняття цих ризиків і не потребуючих високих витрат.
3. Хеджування. Цей термін використовується у фінансовому менеджменті в широкому та вузькому прикладному значенні. У широкому тлумаченні термін «хеджування» характеризує процес використання будь-яких механізмів зменшення ризику можливих фінансових втрат - як внутрішніх (здійснюваних самим підприємством), так і зовнішніх (передачу ризиків іншим господарюючим суб'єктам - страховикам). У вузькому прикладному значенні цей термін характеризує внутрішній механізм нейтралізації фінансових ризиків, заснований на використанні відповідних видів фінансових інструментів.
Хеджування фінансових ризиків шляхом здійснення відповідних операцій з виробничими цінними паперами є високоефективним механізмом зменшення можливих фінансових втрат при настанні ризикової події. Однак воно вимагає певних витрат на виплату комісійної винагороди брокерам, премій по опціонах і т.п. Проте рівень цих витрат є значно нижчим, ніж рівень витрат з зовнішнього страхування фінансових ризиків.
4. Диверсифікація. Механізм диверсифікації використовують насамперед для нейтралізації негативних фінансових наслідків несистематичних (специфічних) видів ризиків. У першу чергу він дозволяє мінімізувати портфельні ризики. Принцип дії механізму диверсифікації заснований на поділі ризиків, що перешкоджає їх концентрації.
На ефекті диверсифікації ґрунтується більшість теорій вибору ефективної ринкової стратегії. У сполученні з ефектами хеджування він став основою теорії ціноутворення опціонів.
5. Розподіл ризиків. Механізм цього напрямку нейтралізації фінансових ризиків заснований на частковому їх трансферті (передачі) партнерам по окремих фінансових операцій. При цьому господарським партнерам передається та частина фінансових ризиків підприємства, за якою вони мають більше можливостей нейтралізації їх негативних наслідків і мають у своєму розпорядженні більш ефективні способи внутрішнього страхового захисту.
6. Самострахування (внутрішнє страхування). Механізм цього напрямку нейтралізації фінансових ризиків заснований на резервуванні підприємством частини фінансових ресурсів, що дозволяє переборювати негативні фінансові наслідки з тих фінансових операцій, по щодо яких ці ризики не пов'язані з діями контрагентів.
7. Страхування. Перше, із чим стикається керівник підприємства в процесі управління діяльністю своєї фірми, - визначення тих ризиків, які мають потребу в страховому захисті. Як правило, найпоширеніші види страхування в середовищі бізнесу - страхування майна фірми, страхування відповідальності керівників і співробітників, страхування співробітників від нещасного випадку на виробництві та різноманітне страхування кредитних ризиків.
Проте страхування кредитів - так званий захист від неплатежу позичальника - на сьогоднішній момент вважається, чи не одним із найпоширеніших на розвинених страхових ринках видом страхування фінансових ризиків. Можна стверджувати, що страхування кредитів є важливим важелем, спрямованим на зменшення або усунення кредитного ризику, пов'язаного з наданням розстрочки покупцеві компанією-продавцем.
Таким чином, кредитне страхування відіграє винятково важливу роль у фінансовому управлінні підприємством, захищаючи фінансові інтереси продавця або кредитора.
Кожен з наведених методів має свої обмеження в застосуванні, але правильне поєднання й використання цих методів сприяє зменшенню впливу фінансових ризиків на діяльність підприємства. більш дієвими методами зниження й нейтралізації фінансових ризиків є їх мінімізація, страхування (зовнішнє й внутрішнє) та диверсифікація. Щоб мінімізувати негативні наслідки сучасної світової економічної кризи, підприємствам необхідно приймати нетрадиційні та сміливі рішення. Підприємства мають вчасно ідентифікувати всі можливі ризики та правильно оцінювати їх можливі наслідки для прийняття ефективних управлінських рішень задля уникнення фінансових втрат і негативних наслідків.
Висновки. В умовах глобалізації світової економіки фінансові ризики при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства є невід‘ємною частиною фінансового управління. Саме тому, перед підприємствами постає проблема вибору методів нейтралізації фінансових ризиків. Звичайно кожен із запропонованих методів має свої можливості, проте комплексне їх застосування забезпечить зниження рівня фінансових ризиків з мінімальними фінансовими втратами для підприємства.

Список використаних джерел

1. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Ельга, 2008. - 724 с.
2. Жихор О.Б. Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2011. Т. 2. № 11.
3. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. - 3-тє вид., виправл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 483 с.
4. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.
5. Момот Т.В., Безугла В.О., Тараруєв Ю.О.,Кадничанський М.В., Чалий І.Г. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб./ За ред. Момот Т.В. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 712 с.
6. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях / [Квач Я.П., Орлов В.М., Орлова О.В., Толкачова Г.В.]; за ред. д.е.н. проф. В.М. Орлова – Одеса : 2012. – 72 с.

Sophia Berezuk
Ivan Franko National University of Lviv
Methods of neutralizing financial risks in the financial market

Annotation:In modern conditions, the economic activity of enterprises is under the influence of an ever-increasing number of various types of risks. Under such circumstances, economic entities must be vigilant and implement risk management measures, including predicting the occurrence of risky events and act in the direction of reducing the degree of risk. The arsenal of enterprises contains a large number of methods and ways of neutralizing risks, the use of which can ensure avoidance, containment, minimization, transfer of risk, etc.

Посилання: фінансові ризики, ризики, фінансовий ринок, фінансовий менеджмент

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^