Стратегічні орієнтири » Антикризова стійкість страхової системи України » Драган Г. Страхування відповідальності в Україні та його значення
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
6-05-2011, 15:17

Драган Г. Страхування відповідальності в Україні та його значення

Категорія: Антикризова стійкість страхової системи України

УДК 336
© Драган Г, 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-33с

Страхування відповідальності в Україні та його значення

Постановка проблеми. Необхідність запровадження страхування відповідальності у страховій справі зумовлена тим, що особа, яка завдала збитків іншим особам, за законом або за рішенням суду повинна відшкодувати їх. У зв'язку з тим, що вони в сучасних умовах можуть бути досить та з метою захисту інтересів тих, хто постраждав (третіх осіб), і вводиться страхування відповідальності.
Страхування відповідальності, що є однією з найскладніших галузей страхової діяльності, динамічно розвивається в усьому світі, і зокрема в Україні. Так, обсяги акумульованих страхових премій по страхуванню відповідальності нині в Україні складають близько третини всіх надходжень від страхової діяльності.
Аналіз та напрями дослідження. Страхування відповідальності - галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, які можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності страхувальника. Для того, щоб повніше розкрити сутність страхування відповідальності, необхідно з’ясувати, на яких правових засадах ґрунтуються відносини учасників такого страхування.
В основу страхових відносин при страхуванні відповідальності покладено норми вітчизняного та міжнародного права. Слід звернути увагу на визначення Законом України «Про страхування» об’єкта страхування відповідальності, яким можуть бути майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі. Це означає, що страхування відповідальності спрямоване на захист майнових прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника.
Крім того, страхові відносини при страхуванні відповідальності можуть грунтуватися на нормах, визначених:
законами України та постановами Верховної Ради України (наприклад, Закон України «Про транспорт»);
постановами та розпорядженнями Уряду України (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»);
міжнародними конвенціями (наприклад, Варшавська конвен¬ція 1929 р.).
Оскільки при страхуванні відповідальності захищаються не тільки майнові інтереси постраждалої особи, але й майнові інтереси особи, яка заподіяла шкоду, то для накладання відповідальності на таку особу і визнання факту страхової події необхідними є наявність її вини або визнання того, що її відпові¬дальність настає незалежно від вини. Тому необхідно зрозуміти сутність таких понять, як «презумпція вини» та «принцип генерального делікту», визначити, що є страховою подією при страхуванні відповідальності.
Крім того, слід акцентувати увагу на особливості, яка стосується комплексного характеру видів страхування, що належать до цієї галузі.
Для того, щоб відбулися страхові відносини, страхові інтереси страхувальників мають знайти своє вираження в потребі застрахувати свою відповідальність. Прояв таких страхових інтересів породжує виникнення різних видів страхування: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, страхування відповідальності за забруднення довкілля, страхування професійної відповідальності тощо.
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є одним із основних видів страхування відповідальності.
В Україні цей вид страхування проводиться в обов’язковій формі згідно із Законом України «Про страхування» та Положенням «Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1175 від 28 вересня 1996 р.
Сутність страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів полягає в захисті майнових інтересів осіб, постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, які сталися з вини страхувальників.
При розгляді цього виду страхування необхідно визначити: хто є суб’єктами такого страхування, що є об’єктом стра¬хування; який обсяг відповідальності встановлений законодавством за цим видом страхування; чим відрізняються види договорів обов’язкового страхування. При цьому потрібно знати, що додатковий договір страхування діє на території інших держав і має назву «Зелена картка». Договір «Зелена картка» має міжнародне значення і відповідно представляє систему міжнародних договорів про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Тому необхідно знати принципи дії системи «Зелена картка» та її територіальну розповсюдженість.
Основним елементом системи «Зелена картка» є Національні транспортні страхові бюро. Розглядаючи питання взаємовідносин сторін у разі настання страхового випадку за договорами страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту, слід зосередити увагу на обов’язках страхувальника, страховика, Моторного (транспортного) страхового бюро.
Власники інших видів транспорту (авіаційного, морського, залізничного) також мають можливість застрахувати свою відповідальність. В Україні набуває розвитку страхування:
відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу;
відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
відповідальності залізничного перевізника.
Закон України «Про страхування» передбачає обов’язкове страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника). Страхування відповідальності власників інших видів транспорту здійснюється в добровільній формі.
Досить складним видом страхування відповідальності є страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції. Такий вид страхування вельми поширений у світі і ґрунтується на нормах міжнародного права. В Україні такий вид страхування почав розвиватися недавно — після введення в дію Закону України «Про захист прав споживачів».
Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції в Україні проводиться в добровільній формі і захищає інтереси страхувальників-товаровиробників у разі претензій, що їх висувають споживачі за шкоду, завдану їх життю, здоров’ю, майну внаслідок використання продукції з дефектами.
Цей вид страхування має свої особливості, пов’язані із визначенням страхувальників, об’єктів страхування, страхових випадків, що складають обсяг відповідальності страховика, ліміту його відповідальності, з розрахунком страхової премії за договором страхування.
До специфічних видів страхування в цій галузі відносять страхування професійної відповідальності. Такий вид страхування в багатьох країнах світу здійснюється в обов’язковій формі. Наявність страхового поліса є одним з елементів, необхідних для отримання ліцензії на приватну професійну практику певними категоріями фахівців.
В Україні страхування професійної відповідальності, причому в добровільній формі, тільки набуває розвитку.
Особливість страхування професійної відповідальності полягає у тому, що страховик зобов’язується згідно з договором страхування виплатити страхувальнику компенсацію за позовом третьої сторони за шкоду, заподіяну їй страхувальником через недбалість або помилку при виконанні ним своїх професійних обов’язків.
При розгляді сутності страхування професійної відповідальності необхідно визначити: з чого складається основа професійної відповідальності; які дії професіонала можуть призвести до збитків третіх осіб; у чому полягає призначення такого страхування.
Крім того, важливо дослідити, на які види професійної відповідальності поширюється таке страхування; які ризики покриваються страховим полісом, а за які страховик відповідальності не несе; яким чином встановлюється ліміт і строк відповідальності страховика.
Проблема відшкодування збитків, завданих природному середовищу, є особливо актуальною в наш час. Одним із засобів вирішення цієї проблеми є страхування екологічних ризиків. Воно об’єднує різні види страхування, серед яких — страхування відповідальності за забруднення довкілля. Основна мета такого страхування полягає у компенсації шкоди за позовами, висунутими третіми особами за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та майну внаслідок забруднення довкілля з вини страхувальника.
Вивчаючи організацію проведення страхування відповідальності за забруднення довкілля, потрібно взяти до уваги, що це страхування в Україні проводиться в добровільній формі. Ринок екологічного страхування в нашій країні ще тільки починає формуватися.
Висновки. Страхування відповідальності — галузь (клас) страхування, де як ризик виступає відповідальність фізичної або юридичної особи за майнову шкоду перед третіми (фізичними або юридичними) особами, який може бути заподіяний діями, у тому числі професійними, з боку страхувальника. Через страхування відшкодовується майнова шкода, заподіяна третім особам. Сам страхувальник при цьому не звільняється від кримінальної або адміністративної відповідальності за заподіяний збиток третім особам. Розрізняють страхування відповідальності згідно із законом (обов'язкове) і через договірні зобов'язання (добровільне).
В даному сегменті страхування виділяють декілька підгалузей, таких як страхування автоцивільної відповідальності, страхування відповідальності перевізника, страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної екологічної і ін. небезпеки, страхування професійної відповідальності.

Література
1. Манэс А. Основы страхового дела. — М.: Анкил, 1992.
2. Ефимов С. Л. Энциклопедический словарь: Экономика и страхование. — М.: Церих-ПЭЛ, 1996.
3. Журавлев Ю. М. Страхование во внешнеэкономических связях. — М.: Анкил, 1993.
4. Журавлев Ю. М. Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров. — М.: ЮКИС, 1993.

Посилання: Постановка проблеми. Необхідність запровадження страхування відповідальності у страховій справі зумовлена тим, що особа, яка завдала збитків

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (9)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^