Стратегічні орієнтири » Стратегія і тактика в роботі фінансиста » Тернущак М.Ю. Стратегічне управління використанням прибутку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3897
  • Автор: Admin
  • Дата: 12-03-2011, 13:11
 (голосов: 0)
12-03-2011, 13:11

Тернущак М.Ю. Стратегічне управління використанням прибутку

Категорія: Стратегія і тактика в роботі фінансиста

УДК 338
© Тернущак М.Ю., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, гр. ЕкфМ-52с

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ

Одним із основних завдань управління фінансами підприємств є досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства у коротко та довгостроковому періодах. При цьому не слід забувати, що фінансово-господарська діяльність підприємства у більшості випадків зорієнтована на зростання добробуту його власників. Досягнення цієї мети неможливо без вирішення проблеми адекватного управління прибутком підприємства.

Проблемами стратегічного управління, формування і використання прибутку підприємства, його прибуткової займається багато вітчизняних і зарубіжних науковців серед них варто виділити: І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. Коробова, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М. Мельникову, Л. Омелянович, А. Поддєрьогіна, Р. Солоу, А. Садєкова, О. Стоянову, Н. Ушакову, Н. Чумаченка, А. Шеремета та ін. [1, с.145].

В загальному під стратегічним управлінням прибутком підприємства розуміють процес стратегічних змін, спрямованих на переорієнтування діючої стратегії управління прибутком підприємства з урахуванням відповідності його внутрішніх можливостей умовам зовнішнього середовища [2].

Досліджуючи поняття управління прибутком, необхідно чітко усвідомлювати, що прибуток не є безпосереднім об'єктом управління, оскільки його абсолютна величина являється результуючим показником і безпосередньо залежить від зміни абсолютних величини інших фінансових показників господарської діяльності суб'єкта господарювання - доходів та витрат підприємства. Саме цей факт вимагає формування спеціальних важелів впливу на величину прибутку через управління факторами його формування та використання.

Основною метою управління прибутком підприємства можна вважати – забезпечення максимізації абсолютної величини чистого прибутку та стабільності його формування в часі. При цьому прибуток розглядається як джерело створення достатку акціонерів (shareholder value) шляхом виплати дивідендів та максимізації ринкової вартості підприємства.

В період виходу економіки України з кризи поступово починають зростати основні показники діяльності підприємств, зокрема і остаточні фінансові результати їх діяльності. На основі даних аналітичної таблиці ми можемо простежити прибутковість різних видів діяльності в Україні за період 2009-2010 рр.

З показників таблиці можна зробити висновок про те, що за період 2009-2010 років більшість підприємств України працює прибутково. Проте ще досі залишається збитковим будівництво та комунальний сектор. На перший погляд можна дійти висновку про те, що економіка України вийшла з кризи і почала

Табл. 1 Фінансові результати діяльності підприємств України за видами економічної діяльності 2009-2010 р. [3]
Тернущак М.Ю. Стратегічне управління використанням прибуткуефективно працювати. Проте такі висновки є не зовсім правильними, оскільки підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств в основному зумовлене наявністю у них на складах запасів сировини, матеріалів та готової продукції.

Водночас, основною причиною негативних фінансових результатів діяльності підприємств в Україні є, на мою думку, недосконалість або систематична відсутність побудови стратегічного управління, в тому числі прибутком, що базується на детальному аналізі як зовнішніх, так і внутрішніх чинників дослідження.

Сформований на підприємстві прибуток використовується у трьох основних напрямках:

1) сплата податку на прибуток при цьому важливу роль займає податкове планування;

2) тезаврація прибутку;

3) розподіл прибутку серед власників [4, с.168].

Варто зазначити, що використання прибутку повинно узгоджуватися із корпоративною стратегією підприємства та забезпечувати зростання його ринкової вартості. Основним завданням при цьому є збалансування підприємства, щодо тезаврації прибутку та дивідендної політики (так званий принципал-агентський конфлікт).

Існує багато концепцій (стратегій) управління дивідендною політикою підприємства, серед основних теорій дивідендної політики варто виділити такі:

1) теорія іррелевантності (нейтральності) дивідендної політики;

2) теорія про пріоритетність дивідендів;

3) теорія мінімізації податкових платежів [5, с.212].

Величина тезаврації відповідає обсягу чистого прибутку, який залишився в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків та нарахування дивідендів. Тезаврований прибуток може бути використано для таких цілей: поповнення резервного капіталу; збільшення статутного капіталу; створення інших резервів; формування нерозподіленого прибутку.

Отже, з метою підвищення результативності діяльності підприємства та його стратегічного розвитку, виникає потреба у розробленні стратегії управління підприємством, спрямованої на вдосконалення механізму формування та використання прибутку. Розподіл прибутку підприємства потрібно здійснювати відповідно до спеціально розробленої політики, при цьому важливе значення слід приділити визначенню пріоритетного напрямку використання прибутку – тезаврації коштів, що сприятиме подальшому розвитку підприємства та покращення фінансових результатів його діяльності, чи виплаті дивідендів, що підвищить ринкову привабливість підприємства.Список використаних джерел

1. Стратегічне управління прибутком підприємства [Електронний ресурс] / Доц. В. І. Блонська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.5 – с.145.— Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/145_Blonska_20_5.pdf

2. Баранцева С.М. Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / С.М. Баранцева- Донецьк, 2007. – 22 с.

3. Web-сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. Кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Подєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.

5. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^