Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Мруць В.С. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3970
  • Автор: Мруць В.С.
  • Дата: 9-11-2011, 21:52
 (голосов: 0)
9-11-2011, 21:52

Мруць В.С. Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Мруць В.С.,2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні

За ринкових умов господарювання цінні папери є інструментом, здатним впливати на інвестиційні процеси Україні. Адже будь-які перетворення в економічній сфері залишаються незавершеними, якщо не буде створено конкурентоспроможного фінансового сектора, а також ринку капіталу, який перерозподілятиме, мобілізуватиме та надаватиме реформованій економіці необхідні інвестиційні ресурси.
Функціонування вітчизняного ринку цінних паперів досліджено у працях таких вчених-економістів, зокрема В.Базилевича, З.Варналія, О.Василика, В.Корнєєва, О.Мозгового, В.Оскольського, Дж.Долана, К.Форбса та інших. Але все ж таки і нині актуальними залишаються дослідження у сфері розвитку ефективного функціонування ринку цінних паперів, що пов’язано з виходом вітчизняних суб’єктів господарювання на світові фінансові ринки [4].
Ринок цінних паперів – це важливий сегмент економіки кожної країни, що є показником розвитку не тільки ринку капіталу, але і всієї фінансової системи країни [6].
Сучасний стан розвитку вітчизняного ринку цінних паперів, з одного боку віддзеркалює історичні тенденції розвитку, а з іншого – залежить від напрямів розвитку міжнародних фондових ринків.
В країнах з розвиненою ринковою економікою перерозподіл коштів на ринку цінних паперів здійснюється через фондову біржу чи організовані ринки. У світі налічується близько 200 фондових бірж. Найбільшими серед яких є Нью-Йорська фондова біржа – «Великий Світ», Токійська, Лондонська та Осакська фондові біржі. В Україні станом на 30.06.2011р. загальна кількість організаторів торгівлі, яким було видано ліцензію для здійснення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів становила 10, а саме: ПАТ Фондова біржа ПФТС; ВАТ Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ); ЗАТ Українська фондова біржа (УФБ); ПрАТ Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ); ПАТ Фондова біржа «Перспектива»; ПрАТ Фондова біржа «ІННЕКС»; ПрАТ Придніпровська фондова біржа (ПФБ); ЗАТ Українська міжнародна фондова біржа (УМФБ); ВАТ Східноєвропейська фондова біржа (СЄФБ); ПАТ Українська біржа (УБ).
В основі функціонування ринку цінних паперів є діяльність емітентів. В Україні емітентами цінних паперів виступають [1]: держава, приватні підприємства, акціонерні товариства, нерезиденти.
Головним завданням ринку цінних паперів є забезпечення умов для залучення інвестицій. Фінансові інвестиції – це вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти, серед яких значну частку займають цінні папери.
Функціонування ринку цінних паперів залежить від мікро- та макроекономічного середовища. Важливою функцією цінних паперів є мобілізація коштів для фінансового забезпечення підприємницько-виробничої діяльності.
Залучення інвестицій в економіку України за допомогою інструментів фондового ринку в першому півріччі 2011р. становили 75,32 млрд грн, це у два рази більше ніж у першому півріччі 2010 р. (38,09 млрд грн). Обсяг випусків емісійних цінних паперів зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), відобразив значне зростання і становив 916,56 млрд грн [2; 3]. Випуск емісійних цінних паперів було здійснено на суму 80,95 млрд грн, у тому числі :
• акцій – 35,30 млрд грн;
• облігацій підприємств -16,58 млрд грн;
• опціонів – 90,20 тис грн;
• облігацій місцевих позик – 400,00 млн грн;
• інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів – 26,60 млрд грн;
• акцій корпоративних інвестиційних фондів – 2,07 млрд грн [2;3].
Комісією зареєстровано 349 випусків акцій на суму 35,30 млрд грн, якщо порівняти з відповідним періодом 2010 р., то обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 17,71 млрд грн [2; 3].
ДКЦПФР було зареєстровано 80 випусків облігацій підприємств на суму 16,58 млрд грн, що в порівнянні з відповідним періодом 2010 р., то обсяг випусків облігацій підприємств збільшився на 15,41 млн грн.
В продовж останніх п’яти років найбільшу питому вагу у загальному обсязі зареєстрованих випусків облігації були облігації підприємств. Перелік емітентів, що зареєстрували найбільші обсяги випусків облігацій підприємств наведено у табл.1. Обсяг емісій облігацій емітентів становив 49,76% від загального обсягу випуску зареєстрованих цінних паперів. Відновлення використання облігацій підприємств є головною подією останніх років на фондовому ринку України [2; 3].

Таблиця 1
Перелік емітентів, які зареєстрували найбільші випуски облігацій підприємств у упершому півріччі 2011 р.[3]
Назва емітента Обсяг випуску, млн. грн. Частка у загальному обсязі емісій, %
ТОВ «ЕСУ» 5300,0 31,96
ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» 2000,0 12,06
ПАТ КБ «ПравексБанк» 500,0 3,02
ТОВ Агрокомплекс «Зелена долина» 300,0 1,81
ПАТ «Київхліб» 150,0 0,90

Відзначимо і позитивні тенденції на ринку муніципальних запозичень. Впродовж першого півріччя 2011 р. ДКЦПФР було зареєстровано три випуски облігаційних місцевих позик на суму 400,00 млн грн. Залучення коштів шляхом випуску облігаційних місцевих позик є щоразу популярнішим для вирішення поточних та довготермінових проблем, що пов’язані з фінансуванням бюджетних видатків органам місцевих рад.
Від початку створення ринку цінних паперів в Україні постало питання ефективності його функціонування. Сьогодні фондовий ринок ще не виконує покладених на нього функцій, тобто частково сприяє залученню інвестицій та перерозподілу капіталу. Крім цього потребує вирішення проблем, а саме:
- відсутність відкритого доступу до інформації;
- недосконалість нормативно-правової та законодавчої бази;
- високий ступінь ризиків;
- низький рівень капіталізації;
- нестача кваліфікованого персоналу;
- порушення прав інвесторів;
- відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення, його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку;
- відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень населення [7].
Для того щоб покращити стан фінансового ринку України, а також підтримати його фінансову безпеку потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. Серед основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів виділяють контроль за діяльністю емітентів професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій спрямованих на виявлення та своєчасне запобігання порушення законодавства на ринку цінних паперів [7].
Cеред головних напрямів розвитку фондового ринку в найближчій перспективі можна виділити:
1. Запровадження механізмів захисту прав інвесторів;
2. Поліпшення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів;
3. Розширення інструментів ринку цінних паперів;
4. Удосконалення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;
5. Розвиток інвестиційної інфраструктури [4].
Отже, держава повинна створити довготермінову концепцію розвитку ринку цінних паперів, а також знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектора з метою його формування, впорядкувати цілу низку нормативно-правових та законодавчих актів [5].
Список використаних джерел
1. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України №3480-IV від 23 лютого 2006 р., зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http ://zakon1.rada.gov.ua.
2. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2010 рік.
3. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за перше півріччя 2011року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ssmsc.gov.ua/user_files/content/58/1314361768.pdf
4. Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г.Ватаманюк, О.В.Баула //Фінанси України. − 2007. − №5. − С.37-42.
5. Пилипко В.С. Розвиток фондового ринку і перспективи зростання інноваційного потенціалу АТ / В.С.Пилипко //Економіка і прогнозування. −2006. − №4. − С.64-67.
6. Приказюк Н.В. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії / Н.В.Приказюк, Т.П.Моташко // Фінанси України. − 2009. − №2. − С.73-81.
7. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні/ Г.М.Терещенко //Фінанси України. − 2007. − №6. − С.24-27.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^