Стратегічні орієнтири » Методологія і творчість у дослідженні економіки » Паньків Х.П. Методологічні засади управління ліквідністю банківської системи
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2811
  • Автор: Kristovinka
  • Дата: 11-11-2011, 00:46
 (голосов: 0)
11-11-2011, 00:46

Паньків Х.П. Методологічні засади управління ліквідністю банківської системи

Категорія: Методологія і творчість у дослідженні економіки

УДК 336
© Паньків Х.П., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Методологічні засади управління ліквідністю банківської системи

Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль у функціонуванні банківської системи та діяльності окремих банків. Вона є передумовою і чинником їх стійкості, оскільки лише банківська система, яка володіє достатнім рівнем ліквідності, може успішно виконувати поставлені на неї функції. Проблема підтримування ліквідності банківських установ і банківської системи завжди була і є однією з найактуальніших. Таким чином, визначення оптимального рівня ліквідності є важливим для ефективного функціонування банківських установ, розподілу грошових ресурсів та задоволення потреб суспільства у них.
Управління банківською ліквідністю – складний, багатовекторний, багатоаспектний та безперервний процес, за допомогою якого здійснюються оцінка (діагностика) та прогнозування ліквідності і досягається оптимальне співвідношення між активами і зобов’язаннями.
Теоретичні і практичні аспекти управління ліквідністю банку та банківської системи загалом досліджувались у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема О.В. Васюренка, І. Б. Івасіва, О.І. Лаврушина, І. М. Лиса, Р. М. Набока, Г. С. Панової, О. Пернарівського, П. С. Роуза, І. В. Сала, Д. Ф. Сінкі, А. В. Сомика, В. С. Стельмаха та інших.
Ураховуючи багатоаспектність проявів ліквідності на макро- і мікрорівні економіки та її роль у забезпеченні стійкості всієї банківської системи, важливого значення набувають питання ефективного управління банківською ліквідністю. Методологічною основою для виконання цього завдання є урахування насамперед складових рівнів банківської ліквідності, характеристик, ознак і критеріїв її змін, а також чинників, що на неї впливають.
Розглянемо методологічні підходи до управління ліквідністю на макрорівні. У всьому світі управління ліквідністю є однією з головних функцій центральних банків і банківських установ, оскільки банки трансформують короткотермінові вклади, інші залучені кошти (зобов’язання) у кредити (активи) та довготермінові позики. З огляду на це, одним із найважливіших завдань управління банками є забезпечення та підтримання належного рівня їх ліквідності.
В Україні управління ліквідністю банківської системи здійснюється Національним банком України в процесі реалізації грошово-кредитної політики. Для ефективного регулювання ліквідності банків, виконання функцій кредитора останньої інстанції Національний банк України, відповідно до “Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України” № 259 від 30.04.2009 р. може застосовувати такі інструменти [1]:
• операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт і кредитів рефінансування терміном до 90 днів);
• операції РЕПО (операції прямого та зворотнього РЕПО);
• надання стабілізаційного кредиту;
• операції з власними борговими зобов’язаннями (депозитні сертифікати Національного банку овернайт та сертифікати терміном до 90 днів);
• операції з державними облігаціями України.
Що ж до управління ліквідністю окремого банку, то це один із ключових елементів внутрішнього менеджменту банку, що здійснюється за допомогою розроблених самим банком інструментів для її управління. Головною метою управління ліквідністю комерційного банку є забезпечення фінансової стійкості та надійності банку, тобто забезпечення необхідного рівня ліквідності та одночасного зростання прибутку і розширення масштабів банківської діяльності. Управління банківською ліквідністю має забезпечити головну умову ліквідності – збалансованість між строками залучення пасивів і строками розміщення активів, тобто дотримання золотого правила балансу.
На вибір найбільш раціональних методів управління ліквідністю впливає насамперед підхід до розгляду ліквідності як “запасу” та як “потоку”. Концептуально різниця між цими двома підходами до характеристики банківської ліквідності полягає в тому, що трактування ліквідності як потоку не обмежується лише оцінкою балансу, а може включати й аналіз вхідних і вихідних грошових коштів, спроможності банку отримувати кошти на грошовому ринку тощо. До нього відносять матричний метод та метод аналізу потоків. Натомість визначення ліквідності як запасу дає можливість створити реальні моделі визначення потреби в ліквідності та управління нею. Для цього використовують коефіцієнтний метод та метод аналізу пасивів [2, с. 22-23].
Оцінка ліквідності банку на основі коефіцієнтів є найбільш доступною і поширеною. Суть цього методу полягає в розрахунку низки коефіцієнтів у вигляді співвідношення між обсягами активів і відповідних зобов'язань, що характеризують ліквідність балансу, стабільність зобов’язань банку і потреби банку в додаткових ліквідних коштах.
Управління ліквідністю банку включає в себе дві складові: стратегічне та оперативне (поточне) управління. На відміну від стратегічного управління ліквідністю банку, завданням оперативного управління є щоденне забезпечення необхідного рівня ліквідності, вирішення якого ґрунтується на прогнозуванні вхідних і вихідних фінансових потоків банку. До методів стратегічного управління віднесено: методи управління активами; методи управління пасивами та методи математичного моделювання [3, с. 6].
В економічній науці і банківській практиці сформована система управління активами на основі використання таких методів: 1) загального фонду коштів; 2) розподілу активів; 3) метод заміщення активів.
Метод загального фонду коштів простіший у застосуванні і банки використовують його у періоди надлишку грошей. За цим методом всі ресурси банку об’єднуються в загальний фонд коштів з подальшим їх розподілом між тими видами активів, які є найбільш прийнятними щодо їх дохідності.
Методи управління пасивами полягають у побудові моделей управління ліквідністю під якими розуміють діяльність, пов’язану із залученням коштів вкладників та інших кредиторів і визначенням відповідної (ефективної) комбінації джерел коштів для даного банку.
Методи математичного моделювання є найбільш перспективними порівняно з іншими методами та дозволяють одночасно оперувати як пасивами, так і активами банку для забезпечення відповідного рівня ліквідності. Вони дають можливість керівництву банку приймати необхідні управлінські рішення, прогнозувати наслідки прийняття рішень, а також адаптувати ці рішення до зміни економічної кон’юнктури або до помилок у прогнозах. Основною вадою цього методу є складність його використання на практиці, оскільки потребує певних знань і навичок від працівників банку [2, с. 45-49].
Можемо дійти висновку, що жоден із розглянутих вище методів не дозволяє всебічно оцінити і управляти ліквідністю банку. Тому для ефективного управління ліквідністю доцільно паралельно використовувати зазначені методи. Це дозволить порівнювати отримані результати за кожним з них, що, в свою чергу, дасть можливість коректно прогнозувати рівень ліквідності банків і банківської системи загалом.
Література:
1. Положення Національного банку України “Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України” від 30.04.09 № 259. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1120-06.
2. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 / В. С. Стельмах, В. І. Міщенко, В. В. Крилова, Р. М. Набок, О. Г. Приходько, Н. В. Грищук. – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. – 220 с.
3. Лис І. М. Управління ліквідністю банківської системи України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Лис Ігор Михайлович. – Київ, 2010. – 21с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (9)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^