Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Лунченко В.М. Перспективи розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
13-05-2011, 18:20

Лунченко В.М. Перспективи розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Лунченко В.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Перспективи розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні

При подальшому процесі розбудови фінансового ринку необхідною передумовою є ефективне функціонування фінансових посередників таких, як банки та небанківські фінансові інститути. Вони відіграють вирішальну роль як у загальному розвитку окремих секторів економіки, так і виконують важливу соціально-економічну функцію, залучаючи, а потім перерозподіляючи залучені кошти у інші фінансові активи.
На сьогодні сектор небанківських фінансових інститутів в Україні незначний, а участь цих установ у наданні фінансових послуг залишається майже не помітним. Однак позитивна динаміка у розвитку багатьох сегментів ринку фінансових послуг свідчить про їх вагомий потенціал та можливості його використання у майбутньому для забезпечення економічного зростання в країні.
Досвід розвинутих країн свідчить, що при ефективному функціонуванні небанківських фінансових інститутів досягається значний економічний ефект. Це проявляється у спроможності ефективно впливати на зростання обсягів інвестиційних ресурсів в економіці країни, задовольняючи потреби економічних суб’єктів у необхідному капіталі. Даний напрям є особливо актуальним для України в сучасних умовах становлення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку національної економіки та її фінансової системи.
Дослідженню проблеми становлення і розвитку небанківських фінансових інститутів присвячені роботи багатьох вітчизняних науковців: О. Василика, Н. Внукової, Б. Івасіва, В. Корнєєва, М. Крупки, Б. Луціва, І. Малого, А. Мороза, С. Науменкової, А. Пересади, М. Савлука, В. Ходаківської,В. Шелудько та ін.. Разом із тим поза увагою науковців та практиків залишається ще багато проблем, зокрема недостатньо досліджений конкурентний потенціал небанківських фінансових інститутів та перспективи їх розвитку в контексті зростання ринку фінансових послуг, а також вивчення окремих теоретичних та методологічних підходів щодо визначення соціально-економічної ефективності їх діяльності.
Небанківські фінансово-кредитні інститути визначено як установи, що функціонують на ринку фінансових послуг відповідно до законодавства і надають вузькоспеціалізовані фінансові послуги (кредитування, інвестування, послуги техніко-посередницького характеру), які не належать до сфери банківської діяльності, спрямовані на трансформацію власних, залучених і запозичених грошових коштів з метою задоволення фінансових потреб споживачів та одержання прибутку. До небанківських фінансових інститутів відносять страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, недержавні пенсійні фонди, лізингові та факторингові компанії.
В Україні впродовж останніх років політична криза тісно переплітається з економічною, що призводить до падіння ВВП, зростання безробіття, скорочення реальних доходів населення, інфляції. Економічна рецесія, неефективний банківський менеджмент щодо кредитної діяльності, валютні спекуляції, світова фінансова криза – усе разом наражає банківські та інші фінансові установи України на великі системні ризики.
У сучасній науковій літературі найбільша увага приділяється сьогоднішнім проблемам банківських установ, пропонуються певні заходи щодо зменшення кризових явищ. Водночас майже зовсім не висвітлюється інформація щодо становища інших фінансово-кредитних установ.
Проаналізувавши статистичні дані Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг можна стверджувати, що за розмірами активів якими володіють небанківські фінансово-кредитні установи найбільша їх кількість зосереджується в страхових компаніях і відображає позитивну тенденцію до зростання. Позитивну тенденцію до зростання активів мають також недержавні пенсійні фонди та ломбарди (+23% та +35% відповідно), про що не можна казати про кредитні спілки (-22%).
Таким чином оцінивши діяльність небанківських фінансово-кредитних установ впродовж останніх років, можна зробити висновки про поступовий їх розвиток, проте 2008-2009 роки стали переломними у їх діяльності. Відбулося погіршення фінансових показників небанківських фінансових установ, зменшилися темпи їх зростання, а в деяких випадках і ліквідація більшості з них. Що стосується 2010 року, то він характеризується поступовим відновленням ще не сформованої фінансової інфраструктури для забезпечення економічного зростання в країні.
Отже, серед основних шляхів удосконалення діяльності, які необхідно визначити пріоритетними у розвитку небанківських фінансових інститутів, є такі:
 забезпечення процесу формування нормативно-правової бази щодо небанківських фінансових інститутів, діяльність яких регулюється нормативними актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
 забезпечення прозорості діяльності окремих небанківських фінансових установ;
 запровадження системи нормативів для небанківських фінансових інститутів
 вдосконалення порядку формування резервів на можливі витрати при здійснені операцій кредитування окремими небанківськими фінансовими установами;
 поступове підвищення рівня капіталізації у відповідності до зростання показників усього небанківського фінансового сектора і ринку фінансових послуг.
Список використаних джерел:
1. Баланюк Л. Поняття та місце небанківських установ у фінансовій системі України / Л. Баланюк // Право України. – 2008. - №3. – С.47-51.
2. Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/smi/Ri4nyi_zvit_2010.pdf.
3. Фінанси в трансформаційній економіці України: Навч. посібник / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2018 (39)
Октябрь 2018 (178)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
Февраль 2018 (3)
^