Стратегічні орієнтири » Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик » Горбань І.М. Ризики функціонування систем платіжних карток
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1000
  • Автор: irynahorban
  • Дата: 14-11-2011, 22:23
 (голосов: 0)
14-11-2011, 22:23

Горбань І.М. Ризики функціонування систем платіжних карток

Категорія: Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик

УДК 336
© Горбань І.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Ризики функціонування систем платіжних карток

Актуальність теми. Проблема виникнення ризиків в тій або іншій сфері економічної чи фінансової діяльності існуватиме завжди, тому банківська діяльність також супроводжується різними видами ризиків.
В даному дослідженні ми звернемо увагу на ризики, пов’язані з використанням платіжних карток, оскільки електронні гроші широко використовуються в обігу і стають одним з основних інструментів фінансової інфраструктури нашої країни. У зв’язку з цим спостерігається збільшення злочинних посягань на такий об’єкт права власності, виникнення нових засобів та способів вчинення злочинів. Від шахрайських операцій з банківськими платіжними картками страждають, в першу чергу, клієнти банків, зазнаючи фінансових збитків, а також самі банки, які втрачають не лише гроші, але і репутацію і, як наслідок, клієнтів та торговців, які пропонують розрахунки у безготівковій формі за допомогою пластикових карток.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Серед вітчизняних науковців, що займаються проблематикою розвитку і функціонування систем платіжних карток, слід відмітити В.Бернікова, Ф.Бутинця, А.Герасимовича, І.Дорошенка, К.Жидка, В.Коваленка, В.Кравця, О.Махаєву, А.Одарюка, І.Парасій-Вергуненка, К.Савіна, О.Сокольську, Є.Терехова, В.Харченка, В.П.Шеломенцева, Н.Шульгу та інших. У працях вчених основна увага приділяється технічним аспектам випуску та використання платіжних карток, а також аналізу їхніх переваг над паперовими грошима. Проте недостатня увага звертається на дослідження проблем ризикованості у сфері карткового бізнесу, хоча вже сьогодні питанню карткових ризиків науковці починають приділяти все більше уваги.
Метою роботи є вивчення основних видів ризиків, пов’язаних з функціонуванням систем платіжних карток та пошук можливих шляхів їх зменшення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Системи платіжних карток характеризуються значним рівнем ризику, що пояснюється обсягом та розміром виконуваних у цих системах операцій. Користувачі платіжних систем наражаються на ризик втрат через такі основні причини:
- помилки;
- надзвичайні події (порушення енергопостачання, зв’язку, стихійні лиха);
- шахрайства;
- банкрутство одного чи кількох постачальників платіжних послуг;
- невизначеність щодо остаточного виконання платіжних зобов’язань.
Банк міжнародних розрахунків визначив такі види ризиків, які мають місце при функціонуванні систем платіжних карток:
- кредитний ризик;
- ризик нестачі ліквідності;
- системний ризик;
- правовий ризик;
- операційний ризик.
Кредитний ризик – це ризик того, що учасник операції, який має виплатити кошти, не має змоги виконати розрахунок за своїми зобов’язаннями у визначений термін внаслідок своєї повної чи часткової неплатоспроможності.
Ризик нестачі ліквідності пов’язаний з труднощами учасника операції або посередника, який має виплатити кошти, що виникають при покритті його від’ємної позиції, а також з неможливістю виконання ним своїх зобов’язань в повній мірі та у визначений термін. Проте це ще не означає, що посередник або учасник є неплатоспроможним, оскільки він може розрахуватися за своїми дебіторськими зобов’язаннями пізніше, у не визначений точно час в майбутньому.
Системний ризик – це небезпека того, що один учасник системи виявиться неспроможним своєчасно виконати свої зобов’язання, наслідком чого може стати невиконання зобов’язань іншими учасниками, спричиняючи тим самим ланцюгову реакцію, яку іноді називають “ефектом доміно”. У випадку невиконання зобов’язань системний ризик набуває таких широких масштабів, що виникає загроза для всієї фінансової системи.
До правових ризиків, які мають місце при функціонуванні систем платіжних карток, можна віднести: недосконалість правової бази, підробку фінансових документів, крадіжку, шахрайство та помилки. Під час виконання платежу у будь-який момент можуть виникнути помилки, до платіжної інформації можуть бути внесені зміни з метою шахрайства, будь-який учасник, крім центрального банку, може зазнати банкрутства.
Операційний ризик виникає через можливість порушень систем обробки даних, оскільки діяльність централізованих платіжних систем залежить від захищеності, безпеки та безперебійності функціонування систем обробки та передачі даних. Автоматизація операцій призводить до зростання залежності від технологічного забезпечення та більш високого ступеня вразливості у випадках технічних порушень.
На функціонування систем платіжних карток можуть також впливати стихійні лиха – повені, пожежі, землетруси тощо, які різним чином можуть порушити інфраструктуру платіжної системи, включаючи будівлі, обладнання, шляхи і лінії електропередач та телекомунікацій.
З метою забезпечення економічної стабільності протягом останніх років були запроваджені міжнародні стандарти створення і функціонування платіжних систем. Визначальна роль у їхньому запровадженні належить Комітету з платіжних та розрахункових систем (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) центральних банків країн “Групи 10”. У травні 1998 р. робоча група Комітету визначила основоположні принципи функціонування платіжних систем:
1. Необхідною передумовою безпечної взаємодії учасників систем платіжних карток є наявність обгрунтованої правової бази в усіх відповідних юрисдикціях.
2. Правила та процедури платіжних систем мають бути прозорими з метою кращого розуміння учасниками причин виникнення та наслідків кожного з фінансових ризиків, що, в свою чергу, має забезпечити їх уникнення.
3. З метою управління кредитним ризиком та ризиком ліквідності мають бути чітко визначені необхідні правила та процедури щодо відповідних обов’язків системного оператора та учасників платіжних систем. Існують аналітичні й операційні методи управління ризиками. До аналітичних відносять поточний моніторинг та аналіз кредитного ризику й ризику ліквідності, спричинених учасниками платіжних систем. До операційних – встановлення учасниками систем платіжних карток лімітів овердрафту або введення вимог переднього покриття чи внесення заставного забезпечення.
4. Платіжна система має забезпечувати остаточний розрахунок на день валютування, найкраще – протягом дня, оскільки протягом цього проміжку часу учасники можуть зазнавати кредитного ризику або ризику ліквідності.
5. Платіжна система багатостороннього взаємозаліку має забезпечувати своєчасне завершення щоденних розрахунків у разі неплатоспроможності учасника з найбільшими зобов’язаннями. У такому випадку посилюється загроза нестачі ліквідності й для інших учасників системи платіжних карток.
6. У більшості платіжних систем зобов’язання учасників виконуються через взаємний переказ активів. Найпоширенішим та найнебезпечнішим видом цих активів є залишок на рахунку центрального банку, що становить вимогу до нього. Якщо розрахункові активи є вимогами до інших кредитних установ, платіжна система наражається на кризу довіри, що, у свою чергу породжує системний ризик.
7. Платіжна система повинна гарантувати високий рівень безпеки й операційної надійності та забезпечити наявність механізмів швидкого аналізу нестандартних ситуацій для своєчасного завершення щоденної обробки платежів.
8. Системи платіжних карток мають забезпечити зручний для користувачів та економічно ефективний спосіб виконання платежів. Тому завданням розробників та операторів платіжних систем є підтримання заданої якості послуг з урахуванням функціональності, безпеки та ефективності за мінімальної вартості ресурсів.
9. Платіжна система має передбачати об’єктивні та прозорі критерії членства, що забезпечує ефективний та дешевий платіжний сервіс. Також має бути чітко визначена процедура виходу учасника із системи на його власну вимогу або за рішенням системного оператора.
10. Оскільки потенційно платіжна система може впливати на фінансово-економічний розвиток країни, вона потребує ефективного, підзвітного та прозорого управління, незалежно від того, хто його здійснює – центральний банк чи приватний сектор [1].
Отже, з метою зменшення ризиків, які виникають при функціонуванні систем платіжних карток, необхідний безперервний та якісний контроль за процесами проведення платежів з використанням платіжних карток.
Висновки. Як бачимо з вищевикладеного, ризики є невід’ємною складовою функціонування систем платіжних карток.
В даному дослідженні ми визначили основні види ризиків, притаманні платіжним системам, та виявили основні причини їх виникнення. Проте в цьому випадку більш важливу роль відіграють можливі способи їх мінімізації, тому ми провели детальний аналіз методів зменшення ризиків використання платіжних карток в розрізі принципів функціонувння платіжних систем.


Список використаних джерел:
1. Пиріг С.О. Платіжні системи: Навчальний посібник / С.О.Пиріг. – К.: Знання, 2007. – 127с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13340203/finansi/neobhidni_umovi_efektivnogo_funktsionuvannya_platizhnih_sistem
2. Колдовський М.В. Ризики використання банківських платіжних карток / М.В.Колдовський, О.М.Ващенко // ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – 2010. – С. 85-89. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2010_1/28_02_05.pdf
3. Ковалевська Є.С. Виготовлення та обіг платіжних карток у світі: етапи розвитку ринку та проблеми боротьби зі злочинністю / Є.С.Ковалевська // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 192-199. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Jursci/2011_2/192-199n.pdf
4. Курдельчук І.А. Ризики у сфері банківського карткового бізнесу / І.А.Курдельчук // Економічний простір. – 2009. – № 23/1. – С. 292-298. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_23/1/kurdelchuk.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^