Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Павлюк С.М. Особливості кредитування в сучасній економіці України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 23:58

Павлюк С.М. Особливості кредитування в сучасній економіці України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Павлюк С.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

Основи кредитування в сучасній економіці України

Кредитування є вагомим чинником розвитку усіх секторів національної економіки та економіки в цілому. Завдяки акумуляції й перерозподілу грошових ресурсів, фінансові установи активно впливають на різні галузі і визначають їх напрям розвитку. Кредитування, яке покриває поточні потреби господарюючих су’єктів та населення у тимчасових розривах ліквідності, покликане забезпечити безперебійне функціонування економіки з метою недопущення кризових ситуацій процентів [ 1].
Дану тему вивчали такі науковці як Ватаманюк З.Г., Вітлінський В.В., Вовчак О.Д., Владишин У.В., Данілов О.Д., Довгань Ж..М., Козьменко С.М. та інші.
Об’єктом дослідження даної роботи є форми та методи проведення кредитування банками. Предметом дослідження виступають особливості та процес здійснення банківського кредитування в економіці України.
Кредит передбачає наявність кредитних взаємозв’язків, які є договірними стосунками між кредитором і позичальником. Кредитором у кредитуванні виступає банк чи інша фінансова установа, а позичальниками – юридичні чи фізичні особи. Необхідність кредитних взаємозв’язків пов’язана з розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Метою кредитування є: для кредитора – одержання прибутку у вигляді процента за кредит, а для позичальника – задоволення тимчасової потреби в додаткових грошових коштах.
Банківський кредит носить комерційний характер. Мета діяльності банку в процесі кредитування – отримання максимального прибутку. Спрямованістю на прибутки визначається головна лінія економічної поведінки банків як при купівлі кредитних ресурсів, так і при їх продажу клієнтам [2].
У складних умовах розвитку економіки та з огляду на схильність банків до ризиків , у тому числі кредитних, значення контролю, особливо внутрішньобанківського, набуває дедалі більшої ваги. Внутрішній контроль – це процес що постійно здійснюється на всіх рівнях банку і покликаний сприяти досягненню мети, визначеною стратегією його розвитку. Головна мета внутрішнього контролю банків чи кредитно-фінансових установ – це періодичне здійснення перевірок чи оцінка рівня достатності і ефективності діяльності структурних підрозділів, а також визначення шляхів можливості його вдосконалення з метою забезпечення повноти та достовірності обліку та звітності, дотримання чинного законодавства і нормативно-правових актів, а також оцінка внутрішньогосподарських прцесів чи операцій [3].
Процес кредитування – це багатогранний і складний процес з точки зору його ризикованості для банку, адже кожній можливості отримати прибуток від певної операції протистоїть реальна можливість понести збитки. Тому важливим завданням діяльності кожного банку є досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризикованістю його операцій. У зв’язку з тим, що основну частину прибутку банк одержує від своїх позичкових операцій, стає очевидним важливість мінімізації і запобігання кредитного ризику. Характеризуючи кредитні ризики, ми перш за все вказуємо на їх особливості виникнення , які пов’язані з процесом кредитування. Основою, відправною точки зору є укладення кредитної угоди. Тому, необхідно розробити і застосувати якісну науково обґрунтовану методику оцінки кредитоспроможності позичальників. Точність оцінки важлива і для позичальника, адже від неї залежить рішення про надання кредиту та про можливий його обсяг.
Одним із напрямів для розв’язання вказаних проблем можна було б вважати впровадження у діючу практики оцінки кредитоспроможності позичальника аналіз грошового потоку клієнта , що надає можливість оцінити обороти його коштів за певний період і більш повно охарактеризувати можливості погашення позичок. Крім того доцільно було б розглянути питання про створення міжбанківської інформаційної бази, до якої за результатами аналітичної роботи банків із підприємствами різних галузей економіки, заносилися б дані про оптимальні значення показників фінансового стану позичальників, які належать до відповідних галузей, що в результаті дало б можливість більш точно прорахувати і вагові значення різних коефіцієнтів. Необхідно також розмежувати повноваження працівників кредитного відділу з кредитного обслуговування клієнтів, що дало б змогу обмежити кількість помилок та суб’єктивних рішень у процесі кредитування. Таким чином, для реалізації процесу кредитування як з боку банку, так і з боку боржника необхідно, що їхні інтереси збігалися, тобто, щоб необхідність , доцільність та можливість кредитування відповідали одночасно їхнім інтересам, з одного боку, і сам процес кредитування був достатньо деталізований та прозорий із відокремленням конкретних завдань, обов’язків та відповідальності окремих посадових осіб, які забезпечують реалізацію конкретних етапів кредитування, з іншого.
Отже, вітчизняній та зарубіжній практиці розроблено багато різних моделей оцінки кредитного ризику з метою його мінімізації. Проте, з огляду на розбіжності у бухгалтерській та фінансовій звітності різних країн, а також враховуючи порівняно нетривале функціонування банківського сектору України, не усі зарубіжні моделі можна застосувати беззастережно. Потрібно розробляти системи оцінки кредитних ризиків, які б поєднували українській та зарубіжний досвід та враховували специфіку вітчизняної економіки.
Примітки:
1. Аналіз кредитоспроможності позичальника банківської установи / Я. Чайковський // Журн. європ. економіки. 2005.
2. Актуальні проблеми та удосконалення кредитних відносин банківських установ з підприємствами / Геєць І.О. // Економіка та держава. – 2009.
3. Методологія та організація наукових досліджень / Крушельницька О.В // Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2008.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^