Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Костюк К. Перспективи розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
16-11-2011, 00:28

Костюк К. Перспективи розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Костюк К., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

Перспективи розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації

Дослідження проблеми розвитку національного фінансового ринку в умовах глобалізації набувають сьогодні важливого значення. В сучасних умовах розвитку економіки, нерозвиненості та недосконалості механізму внутрішнього фінансового ринку необхідним стає можливість виходу на зовнішні ринки українських агентів та відкриття для іноземного капіталу сфери внутрішнього ринку. Залучення України в світову фінансову систему стає важливим фактором прискорення та значного покращення економічного розвитку в країні.
Глобалізаційні процеси справляють вплив на розвиток національних фінансових ринків, які є взаємозалежними із розвитком міжнародної фінансової системи, і зазнають при цьому позитивних та негативних впливів. Можна сказати, що глобалізація є головною сучасною тенденцією розвитку міжнародних фінансових ринків.
Вивченню проблеми впливу глобалізації на фінансовий ринок України присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема В. Базилевич, О. Барановський, Н. Внукова, А. Глущенко, М. Мних, Л. Шірінян, Я. Шумелда, П. Щедрий та інші. Чималий інтерес становлять публікації наукових центрів та академічних інститутів Росії.
Наприкінці XX ст. у світі став актуальним термін „фінансова глобалізація”. Під фінансовою глобалізацією розуміють сукупність транснаціональних потоків товарів, послуг, капіталів, технологій, інформації, робочої сили, інвестицій тощо[1]. Найважливішими елементами фінансової глобалізації є великі фінансові корпоративні структури - комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, аудиторські фірми, фондові та валютні біржі. Під впливом змін у світовій економіці ліквідуються законодавчі й економічні перепони між національними господарствами, здійснюється процес глобалізації світового фінансового ринку. Головною його ознакою є формування фінансового простору, що охоплює всі без винятку національні системи.
Внаслідок повільного економічного реформування Україна перебуває поза межами світових фінансових потоків. Тому можна визначити напрями, в яких такий вплив є найбільш вагомим:
1. Взаємини з міжнародними фінансово-кредитними установами;
2. Інтеграція до світового фінансового ринку та залучення в Україну іноземних інвестицій, співпраця з іноземними партнерам.
3. Інтеграція України до міжнародних торгівельних відносин;
Відповідно серед основних критеріїв успішної інтеграції України до світової економіки можна відзначити:
1. Зростання міжнародного товарообігу із випереджаючим зростанням обсягів експорту.
2. Мінімізація рівня кореляції між негативними тенденціями розвитку світової економіки та економіки національної.
3. Зростання обсягів операцій із гривнею на світовому валютному ринку.
4. Зростання обсягів іноземних інвестицій в Україну.
Глобалізація супроводжується придбанням українських компаній інвесторами інших країн. Як відомо, критерієм глобалізації і ринковості економіки слугує рівень її відкритості. На жаль, згідно з висновками Світового банку, Україна за цим критерієм посідає одне з останніх місць [1]. Проте іноземні компанії, все ж таки, активно проникають в Україну й одержують від цього чималий прибуток.
В Україні було б доцільно вжити заходів для пожвавлення вітчизняного фінансового ринку. З цією метою необхідним є всебічне стимулювання притоку іноземного капіталу до країни - як у вигляді прямого або портфельного інвестування, так і у вигляді запозичень.
Саме тому вчені-економісти пропонують наступне :
1. Лібералізація вітчизняного фінансового ринку шляхом пом'якшення умов доступу до ринку іноземних фінансових інституцій.
2. Реформування страхової, пенсійної системи та системи фінансового посередництва з метою посилення ролі інституційних інвесторів та одночасного залучення до інвестиційних процесів приватних коштів.
3. Всебічне стимулювання інвестиційної діяльності, в першу чергу - інвестиції в основні фонди. При цьому йдеться не тільки про іноземні інвестиції, а й про створення загального сприятливого інвестиційного клімату. Основним шляхом такого стимулювання має стати податкова політика, в тому числі щодо норм амортизації, та політика щодо стимулювання технічної модеренізації виробництва.
Позитивні ефекти міжнародної фінансової інтеграції для України полягають, з одного боку, в залученні прямих іноземних інвестицій, що приносять значні фінансові ресурси, потужні інвестиції та довгострокові пільгові кредити, а також сучасні методи корпоративного менеджменту, нові технології, ділові зв'язки та репутацію, що дозволяють вийти на нові ринки та укріпити конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. З другого боку, позитивні ефекти лежать в площині отримання вигоди від виходу національних агентів на закордонні та міжнародні фінансові ринки. Ці ефекти проявляються у збільшенні термінів зовнішніх фінансових запозичень (зокрема як кредитів, так і облігаційних випадків), та у зниженні ставок по кредитах та облігаційних позиках, як державних та муніципальних, так і корпоративних .
Фінансова глобалізація створює для України не тільки позитивні, а й негативні ефекти. Вони в основному пов'язані із зростанням загрози фінансових криз та нестабільності, можливого витоку капіталу, обмеженими можливостями національних агентів щодо конкурування на глобальних ринках капіталів та на внутрішньому ринку, нерівноважністю національних ринків капіталу та нерівними умовами роботи на них. В сучасних економічних дослідженнях до негативних проявів міжнародної фінансової глобалізації відносять: небезпеку фінансових криз, небезпеку підриву суверенітету країн з невисоким рівнем розвитку, небезпеку боргової та фінансової залежності, збільшення розриву економічного та фінансового розвитку між рядом країн.
Незначний рівень включення України в світову фінансову систему не дозволяє прискорити економічний розвиток, але робить країну менш вразливою до міжнародних фінансових потрясінь. З метою ширшого включення України в процеси фінансової глобалізації необхідно продовжувати проводити політику лібералізації та відкриття ринку. Разом з тим, світовий досвід застерігає, що таку політику слід проводити компетентно і поступово, поетапно досягаючи тактичних та стратегічних цілей, інакше міжнародні потоки капіталу можуть дестабілізуюче вплинути на національну економіку.
Таким чином, можна зробити висновок, що успішний розвиток глобалізаційних процесів на національному фінансовому ринку залежатиме від фінансової стійкості компаній та потенційних споживачів. Оскільки обмеження глобалізації є нереальним, єдино правильні дії за цих умов – вироблення нових підходів до регулювання національного фінансового ринку, формування ефективних моделей управління фінансовими відносинами в Україні. З огляду на це потрібно визначити параметри й тенденції розвитку сучасного світового простору та фінансового ринку загалом; сформувати систему інструментів нового регулювання, які б реагували на суттєві зміни у фінансовій діяльності; забезпечити звуження сфери використання глобальних механізмів регулювання фінансових відносин за рахунок максимального зменшення податкового навантаження на фінансову діяльність.

Список використаних джерел:
1. Шірінян Л., Глущенко А. Вплив фінансової глобалізації на страхування в Україні // Економіка України – К.: „Преса України”, 2004. – №5.
2. http//www.dfp.gov.ua — Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
3. Савчук Н. Глобалізаційні процеси на світовому фінансовому ринку // Ринок цінних паперів України. – 2005. – №11–12.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^