Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2814
  • Автор: Ткач О.О
  • Дата: 21-12-2011, 23:13
 (голосов: 0)
21-12-2011, 23:13

Ткач О.О. Ринок цінних паперів в Україні

Категорія: Чинники формування інститутів фінансового ринку

УДК 336
© Ткач О.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Ринок цінних паперів в Україні

Ключові слова: ринок капіталу, ринок цінних паперів.
Вступ. Найважливішим етапом реформування економіки країни є створення ефективного ринку капіталу. Будь-які великомасштабні перетворення в економічній сфері залишаються незавершеними, якщо не буде створено конкурентоспроможного фінансового сектора і ринку капіталу, який буде здатний мобілізувати, перерозподіляти і надавати реформованій економіці необхідні інвестиційні ресурси. Отож, саме розвиток ринку цінних паперів, як складової ринку капіталу та невід'ємного сегмента національної економіки, набуває важливого значення.
Виклад основного матеріалу. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх років. Розглянемо один із головних показників розвитку ринку цінних паперів, показник обсягу випуску цінних паперів. У 2010 р. загальний обсяг зареєстрованих державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) випусків цінних паперів становив 153,05 млрд грн, із них:
● акцій – 46,14 млрд грн;
● облігацій підприємств – 31,35 млрд грн;
● облігацій місцевих позик – 974,00 млн грн;
● опціонів – 0,27 млн грн;
● інвестиційних сертифікатів компаній з управління активами (КУА) пайовими
інвестиційними фондами – 65,37 млрд грн;
● акцій корпоративними інвестиційними фондами – 8,89 млрд грн;
● сертифікатів фонду операцій з нерухомістю – 54,5 млн грн;
● звичайних іпотечних облігацій – 270,00 млн грн.
Динаміка обсягу випуску цінних паперів є прогресивною. Так, якщо у 2002 р. це значення досягнуло рівня 15,59 млрд грн, то станом на 2010 р. відбулося зростання майже у 10 разів і він становив 153,05 млрд грн. Аналізуючи динаміку обсягів випуску цінних паперів в Ук-
раїні протягом 2002-2010 рр., яку треба зазначити, що спостерігається загальна тенденція до зростання, але вона не має стабільного розвитку. Це зумовлено досить нестабільним економічним розвитком як України загалом, так і фондового ринку зокрема.
Варто зауважити, що найбільшого розвитку ринок цінних паперів досяг у 2007 р., коли обсяги випуску цінних паперів зросли на 78 %, порівняно з 2006 р. Ця ситуація, на наш погляд, склалась внаслідок політичних трансформацій та економічної перебудови в Україні.
На основі побудованої діаграми, можна прогнозувати подальше зростання обсягів випуску цінних паперів в Україні, за умовистабільності фінансової системи та світових фондових ринків.
За аналізований період 2002-2010 рр. найбільшу частку в обсягах випуску цінних паперів, займають акції та облігації підприємств, але якщо для акцій характерним є скорочення випуску в 3 рази, то ринок облігацій в Україні демонструє темпи приросту і показує збільшення обсягів випуску у 28 разів.
Скорочення обсягів випуску акцій, як засобу залучення додаткових інвестиційних ресурсів, пояснюється:
-загальним несприятливим інвестиційним кліматом у державі, що зумовлює
високий рівень ризику цього виду цінних паперів;
- небажанням нових власників приватизованих підприємств використовувати
саме цей фінансовий інструмент через побоювання втратити контроль над
підприємством;
-кризою на світових фінансових ринках, що спричинила падіння попиту на
вітчизняні цінні папери з високим рівнем ризику.
Від початку створення ринку цінних паперів в Україні нагально постало питання з його ефективного функціонування. Сьогодні фондовий ринок невиконує своїх функцій, не сприяє залученню інвестицій і перерозподілу капіталу. Крім того, потребує вирішення ціла низка проблем, а саме:
● високий ступінь ризиків;
● відсутність відкритого доступу до інформації;
● невеликий обсяг і неліквідність;
● недосконалість нормативно-правового забезпечення;
● нестача кваліфікованого персоналу;
● низький рівень капіталізації;
● порушення прав інвесторів.
Висновки. Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів. Держава повинна створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку цінних паперів, має знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектору з метою його формування, а також впорядкувати низку нормативно-правових актів. Так, створення єдиної біржової фондової системи та централізованого клірингового депозитарію на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності.
Основними напрямами розвитку фондового ринку в найближчій перспективі є:
● удосконалення механізмів захисту прав інвесторів;
● розвиток інструментів ринку цінних паперів;
● удосконалення законодавства про цінні папери та фондовий ринок;
● удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів;
● розвиток інвестиційної інфраструктури.
Список використаних джерел:
1) Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 37-42.
2) УДК 336.761 Доц. О.Й. Вівчар, канд. екон. наук;магістрант Л.Б. Колесник – НУ "Львівська політехніка" СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^