Стратегічні орієнтири » Поступ сучасних ідей в управлінні » Скворцова Н. Сутність та складові операційного контролю
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
27-12-2011, 00:10

Скворцова Н. Сутність та складові операційного контролю

Категорія: Поступ сучасних ідей в управлінні

УДК 338
© Скворцова Н.,2011
ЛІБС УБС НБУ, 302-ФК


1.Операційний контроль у виробничому процесі
2.Операційний контроль у міжнародному менеджменті
Список використаних джерел

1. Операційний контроль у виробничому процесі


"Control consists of verifying whether
everything occurs in conformity with
the plan adopted, the instructions
issued, and principles established.
It's object is to point out weaknesses
and errors in order to rectify them
and prevent recurrence”[20]
Henri Fayol


Операційний контроль у виробничому процесі - перевірка продукції чи її окремих елементів, яка здійснюється після завершення кожної окремої (чи кількох) технологічних операцій[10].
Основні завдання операційного контролю:
 дотримання технології виконання технологічних процесів;
 забезпечення відповідності виконуваних робіт вимогам технічних і нормативних документів;
 своєчасне виявлення дефектів, причин їх виникнення і вжиття заходів щодо їх усунення;
 виконання наступних операцій після усунення всіх дефектів, допущених у попередніх процесах;
 підвищення відповідальності безпосередніх виконавців за якість виконуваних ними робіт [3].
Залежно від міри охоплення продукції перевіркою операційний контроль може бути суцільним або вибірковим [11,c.581].
Cуцільний контроль використовують у разі якщо:
- здійснюється контроль тих виробів, стосовно, яких пропуск дефектів у подальше виробництво чи експлуатацію є абсолютно неприпустимими;
- кількість об’єктів контролю є недостатньою для формування вибірки;
- якість виконання неможливо перевірити, на наступних етапах виготовлення виробу;
- технологічний процес не забезпечує необхідної стабільності якості виготовлених виробів [13, c.245].
Вибірковий контроль застосовується у разі, якщо:
- трудомісткість контрольних операцій є надмірно високою;
- перевірка якості пов’язана з руйнуванням контрольованих об’єктів;
- технологічний процес забезпечує потрібну стабільність якості виготовлених виробів [9, c.262].
Суцільний контроль виключає відправлення споживачеві продукції з дефектами, але в умовах масового і великосерійного виробництва його проведення вимагає значних витрат. Тому економічно вигідно застосувати вибірковий контроль, при якому з кожної контрольованої партії відбирається певна кількість одиниць продукції.Контрольована партія продукції повинна виготовлятися за тих же умов,що й інші вироби,інакше вибірка буде неоднорідною,а результати контролю будуть не досить достовірними.
Інструменти операційного контролю.На практиці широко використовують такі інструменти операційного контролю:
 графік Генрі Лоуренса Ганнта;
 сітьові графіки;
 метод оцінки та перегляду планів (PERT);
 метод критичного шляху (CPM);
 методи управління запасами;
 методи контролю якості.
Графік Гантта – це інструмент розробки графіків виробничих процесів і контролю за їх виконанням. Графік Гантта дає можливість виробничому менеджеру швидко оцінити стан виробничого процесу (які процеси завершені, а які - ні).
Складання графіка Гантта не потребує значних витрат, але допомагає менеджерам бути впевненими, що:
• усі необхідні роботи охоплені планом;
• порядок їх виконання прорахований;
• тривалість виконання робіт установлена;
• загалом встановлено час виконання проекту[14, c.247].

Скворцова Н. Сутність та складові операційного контролю


Рис.1 Графік Генрі Лоуренса Гантта

Сітьові графіки. Сітьова модель являє собою план виконання комплексу взаємопов’язаних робіт (операцій), що задається в специфічній формі сітки (мережі), графічне зображення якої зветься сітьовим графіком.
Головними елементами сітьової моделі є події, роботи та шляхи.
Подія – це момент закінчення будь-якого процесу, що відображає окремий етап виконання проекту. Серед подій сітьової моделі виділяють початкову і кінцеву події.
Робота являє собою певний процес в складі комплексу робіт (проекту). Різновиди робіт:дійсна робота – це діяльність, що потребує витрат ресурсів та часу на своє здійснення. Кожна дійсна робота повинна бути конкретною, чітко описаною і мати відповідального виконавця. Фіктивна робота – відображає логічний зв’язок між двома і декількома роботами (подіями), що не потребують витрат праці, матеріальних ресурсів або часу. Вона вказує на те, що можливість початку однієї роботи безпосередньо залежить від результатів іншої[5].Шлях – будь-яка послідовність робіт, в якій кінцева подія кожної роботи співпадає з початковою подією наступної роботи. Повний шлях – будь-який шлях, початок якого співпадає з початковою подією, а кінець – з кінцевою подією.
Метод оцінки та перегляду планів (PERT- Program Evaluation and Review Technique) - це метод складання виробничого графіку, при якому виробничий процес розбивається на окремі операції з наступним аналізом їх послідовності і ролі кожної в загальному процесі. Операції можуть здійснюватись як одночасно, так і послідовно.
Процедура застосування цього методу наступна:
• визначити основні завдання, встановити зв’язок між ними та їх черговість;
• побудувати сітку цих робіт та визначити час і грошові витрати для кожної роботи;
• розрахувати критичний шлях і використати сітку робіт для реалізації плану, забезпечити управління і контроль розвитку проекту.
Метод оцінки та перегляду планів (PERT) був створений корпорацією «Lockheed», консалтинговою фірмою «Booz Allen Hamilton» для Військово-морських сил США і був уперше застосований під час розробки ракетної системи «Polaris».
Метод критичного шляху (СРМ- critical path method). Метод, який на основі виробничого графіку дозволяє встановити критичну послідовність операцій, що обмежують швидкість здійснення будь-якого процесу. Як правило, це самий тривалий етап в процесі. Удосконалення критичного шляху дозволяє скоротити процес в цілому (Рис.2).

Скворцова Н. Сутність та складові операційного контролю

Рис.2 Визначення критичного шляху

Метод критичного шляху був запропонований фірмами «DuPont» та «Remington Rand» для застосування під час виконання великих проектів модернізації заводів фірми «DuPont».
Таким чином, і в методі PERT, і в методі критичного шляху проекти розглядаються як мережі окремих подій та робіт. Основна розбіжність двох методів полягає в різному підході до оцінки тривалості операцій. Метод критичного шляху ґрунтується на припущенні, що тривалість робіт достеменно відома, і тому лише один часовий параметр характеризує кожну роботу. PERT використовує три часові оцінки для кожної роботи: [8, c.93]
• оптимістичний час - можливий час, необхідний для виконання завдання, припускаючи, що все йде краще, ніж зазвичай очікується
• найбільш вірогідний час - найкраща оцінка часу, необхідного для виконання завдання, припускаючи, що все йде як зазвичай.
• песимістичний час - максимально можливий час, необхідний для виконання завдання, припускаючи, що все йде не так (але без урахування великих катастроф)[21].
Техніка управління запасами. Двома основними системами управління запасами з незалежним попитом є система «з фіксованим часом» (з фіксованою періодичністю замовлення) та система «з фіксованою кількістю» (з фіксованим розміром замовлення). Графічна інтерпретація функціонування цих систем представлена на Рис.3.
У системі «з фіксованою кількістю» постійно контролюють рівень запасів. Коли кількість знижується до певного рівня (точки замовлення), видається чергове замовлення на поповнення запасів при чому замовляється завжди одна й та сама кількість. Фіксованими величинами в цій системі є рівень, за якого повторюється замовлення тобто – точка замовлення та обсяг замовлення [5].
У системі «з фіксованим часом» замовлення на поповнення запасів розміщуються з заданою періодичністю, наприклад, раз на два тижні. Обсяг, що замовляється, щоразу інший і залежить від залишку, який лишається на складі. Фіксованими величинами у цій системі є інтервал замовлення та максимальний рівень запасу на складі [5].

Система з "фіксованою кількістю"

Скворцова Н. Сутність та складові операційного контролю

Система з "фіксованим часом"

Скворцова Н. Сутність та складові операційного контролю

Рис.3 Графічна інтерпретація функціонування систем управління запасами з незалежним попитом

Методи контролю якості. При здійсненні статистичного регулювання технологічного процесу використовуються два підходи:
1. Статистичний приймальний контроль – використовується для контролю якості готової продукції за альтернативною ознакою або для контролю якості вхідних матеріалів і напівфабрикатів.
2. Статистичний контроль якості процесу – використовується для регулювання якості продукції і реалізується в процесі її виготовлення.
Останнім часом усі підприємства світу прагнуть до впровадження нової, найбільш ефективної системи управління якістю виробництва продукції.«Система 20 ключів» розроблена японським консультантом Iwao Kabayashi - є тим інструментом для оцінки ефективності роботи компанії. Девіз «Системи 20 ключів»: швидше, краще, дешевше.
Система 20 ключів передбачена для наступних тем: [15]
- Мотивація (1,2,3,10)
 Ключ 1 Чистота і організація
 Ключ 2 Раціоналізація системи
 Ключ 3 Діяльність малих груп
 Ключ 10 Контроль робочої дисципліни
- Якість (7,9,11,12,15)
 Ключ 7 Нульовий моніторинг виробництва
 Ключ 9 Обслуговування обладнання
 Ключ 11 Забезпечення якості
 Ключ 12 Розвиток постачальників
 Ключ 15 Перехресне навчання
- Витрати (6,13,14,17,19)
 Ключ 6 Kaizen / вдосконалення процесів
 Ключ 13 Усунення втрат
 Ключ14 Повноваження працівникам проводити зміни
 Ключ 17 Контроль ефективності
 Ключ 19 Економія енергії і матеріалів
- Поставка (4,5,8,16)
 Ключ 4 Скорочення незавершеної продукції
 Ключ 5 Технологія швидкого переналагодження
 Ключ 8 Канбан
 Ключ 16 Планування виробництва
- Технологія (18,20)
 Ключ 18 Використання інформаційних систем
 Ключ 20 Використання технології для стратегічної переваги.
Цілі системи 20 ключів:
- Підвищення рівня задоволеності клієнтів
- Підвищення продуктивності організації
- Реалізація та досягнення стратегічних цілей топ-менеджменту.

2.Операційний контроль у міжнародному менеджменті


"There's a fundamental distinction between strategy and
operational effectiveness. Operational effectiveness
refers to any number of practices that allow an organisation
to better utilize its inputs by, for example, reducing
defects in products or developing better products faster”[19]

Michael E.Porter

Об’єктом міжнародного менеджменту є міжнародні корпорації. Третій рівень контролю, здійснюваного в рамках міжнародної корпорації, - це операційний контроль,який здійснюється над діяльністю кожного виробничого підприємства, центру дистрибуції або адміністративного центру.Операційний контроль використовується у випадку, коли перед компанією поставлено завдання підвищення ефективності роботи по такими показниками, як продуктивність праці або якість товарів або послуг.
Як приклад розглянемо Aldi, німецьку мережу магазинів-дискаунтерів(назва є скороченням від Albrecht-Discount). Жителі США звикли до величезних супермаркетів з широким асортиментом товарів, в яких продається різнотипна продукція. У той же час типові європейські продовольчі магазини менші розміром, в них менше уваги приділяється обслуговуванню, продається менш різноманітний асортимент товарів, а також призначаються більш високі ціни. Компанія Aldi домоглася процвітання завдяки впровадженню ретельно продуманої системи операційного контролю, яка значною мірою зводиться до контролю над рівнем витрат і забезпечення їх ефективності. Товари не розпаковуються і не виставляються на полиці магазинів, а замість цього продаються безпосередньо з ящиків і коробок. Крім того, магазини мережі, що пропонують мінімум послуг, в більшості випадків розташовуються в районах з мінімальною орендною платою. Покупці приносять з собою пакети , самостійно пакують свої покупки. Однак такий аскетичний підхід дозволяє компанії призначати гранично низькі ціни на продавані товари. Компанія Aldi зі своєю мережею продовольчих магазинів, що діють на території 25 штатів США (загальна кількість цих магазинів складає 671), є найприбутковішою в США компанією з торгівлі продовольчими товарами.
Впровадження систем контролю в міжнародних компаніях. Процес формування системи контролю в міжнародній компанії складається з чотирьох основних етапів:
1) встановлення контрольних показників ефективності роботи компанії;
2) вимір фактичного рівня ефективності;
3) зіставлення фактичного рівня ефективності з встановленими контрольними завданнями[16].
Встановлення цільових показників ефективності. Перший етап реалізації міжнародної системи контролю полягає у визначенні відповідних контрольних завдань. Контрольні завдання мають бути об'єктивними, а також повинні відповідати цілям, поставленим перед компанією. Припустимо, одна з компаній збирається відкрити своє перше виробниче підприємство в Таїланді. Для перевірки ефективності роботи цього підприємства можуть бути встановлені наступні контрольні показники:
1) рівень продуктивності праці і якості продукції на новому підприємстві повинен перевищувати відповідні показники на діючих підприємствах компанії;
2) після закінчення початкового періоду діяльності підприємства на 90% всіх адміністративних посад на підприємстві повинні бути призначені місцеві менеджери,
3) підприємство має отримувати не менше 80% ресурсів від місцевих постачальників (так званий рівень локалізації);
4) підприємство має виробляти і продавати 100 000 одиниць продукції на місяць.
Ці контрольні завдання служать дороговказом для менеджерів, які займаються відкриттям нового підприємства і управлінням його роботою.
Вимірювання фактичного рівня ефективності. Другий етап процесу формування системи операційного контролю зводиться до забезпечення коректного вимірювання контрольованих змінних, що описують ефективність роботи компанії. Деякі показники, за якими визначається ефективність роботи компанії, порівняно прості і легко піддаються вимірюванню,такі як: фактичний обсяг виробництва, продуктивність праці робітників, рівень якості продукції, плинність кадрів та ін. Однак набагато складніше виміряти такі показники, як ефективність рекламної кампанії,ступінь етичності поведінки керівного персоналу, мотивацію службовців. Ефективність роботи нового підприємства, розташованого в Таїланді (мова про який йшла вище), може бути виміряна за такими показниками, як обсяг продажів, продуктивність праці, якість продукції, а також методи найму працівників і організації закупівельної діяльності.
Зіставлення фактичного рівня ефективності з встановленими контрольними завданнями. Досить просто зіставити фактичний обсяг продажів, що склав 80 437 одиниць продукції, з цільовим обсягом продажів, рівним 100 000 одиниць. Таким же елементарним є порівняння фактичної кількості найнятих тайських менеджерів (20 чоловік) і цільового показника в кількості 19 тайських менеджерів. Однак у випадку, коли контрольні завдання та фактичні показники носять більш розпливчастий характер, їх зіставлення може виявитися проблематичним. Припустимо, що фактичний приріст частки на ринку становить 4%. Однак наскільки істотним є цей приріст? Очевидно, що порівняльний аналіз даних за цим показником носив би двозначний характер, а його результати було б досить важко інтерпретувати. Тому менеджерам рекомендується використовувати точні, об'єктивні контрольні завдання та фактичні показники вимірювання ефективності в кожному можливому випадку [16].

Список використаних джерел


1. Антошкіна Л.І. Операційний менеджмент: навчальний посібник/ Л.І. Антошкіна, Г.І.Фролова. – Донецьк: Юго-Востовок, 2011. – 520 с.
2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент:Навчальний посібник/ І.Б. Гевко К.:Кондор, 2005. – 228с.
3. Контроль качества//[Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://www.dveri.su/otk.html
4. Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича.- К.:МАУП, 2007.- 816 с.
5. Менеджмент//[Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://studbase.com/manuals/46/
6. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент.Практикум: навч.посіб./ Н.В. Микитенко. – К.:Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2009. – 197 с.
7. Михайловська О.В. Операційний менеджмент.Навчальний посібник/О.В. Михайловська – К:Кондор, 2008. – 550 с.
8. Лопатенко Л.О. Операційний менеджмент [Конспект лекцій для студ. Напряму підготов. «Менеджмент»]/Л.О. Лопатенко –К.:МАУП,2007. – 128 с.
9. Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: навч.посіб/ Т.В.Омельяненко – К.:КНЕУ, 2009. – 478,[2] c.
10. Операционный контроль //[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.impulse.su/categories/index.php?id=63
11. Операційний менеджмент: Навчальний посібник/В.І. Перебийніс, В.В Писаренко, О.М.Помаз, В.О.Василенко та ін.;За ред. В.І.Перебийніса. – Полтава: ПДАА, 2008. – 664 с.
12. Пожуєв О.В. Покращення управління якістю продукції: проблеми, рішення//[Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2010_3/13.pdf
13. Савченко В.Д. Операційний менеджмент: Навч.посіб./Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В Докучаєва/ В.Д. Савченко – Х., 2006. – 275 с.
14. Сумець О.М. Операційний менеджмент: теоретичний аспект і практичні завдання: Підручник.3-тє вид, перероб. та доповн/ О.М. Сумець – К.:ВД «Професіонал», 2006. – 480 с.
15. Тема11 20 ключей – система обеспечения конкурентоспособности предприятия//[Електронний ресурс]: Режим доступу:
http: www.venividi.org/cretu/download/rus/mc11.doc
16. Трейдинг, Международный бизнес | Операционный контроль//[Електронний ресурс]: Режим доступу: http: www.yang-lang.com/операционный-контроль/
17. Ястремська О.М. Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни “ Операційний менеджмент ”. Навчальний посібник.Ч.1/ О.М. Ястремська, В.Ф. Годзік, Т.М. Хміль, Л.О. Кіржнер, І.В. Калмін. - Харків:Вид.ХНЕУ,2008. - 224с.
18. 20 ключей к совершенствованию бизнеса: Практическая программа революционных преобразований на предприятиях//[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://deming.ru/Books/20_klyuchey_albom_2.htm
19. Achieving Operational Effectiveness by leveraging knowledge//[Електронний ресурс]: Режим доступу:
http://www.hci.com.au/hcisite2/journal/Achieving%20operational%20effectiveness%20by%20leveraging%20knowledge.htm
20. Henri Fayol (1949). General and Industrial Management. New York: Pitman Publishing. pp. 107–109.
21. Program Evaluation and Review Technique//[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Program_Evaluation_and_Review_Technique
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
<
Глущенко О.О.

29 декабря 2011 00:13

Информація до коментаря
  • Група: Гости
  • ICQ: --
  • Реєстрація: --
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
Молодець, Наталя! Працювати з такими студентами як Ви - суцільна Насолода - справжня, Епікурійська - та, яка породжує безтурботний стан Душі і Радість за прожиті миті ... smile
<
Наталія Скворцова

29 декабря 2011 21:45

Информація до коментаря
  • Група: Гости
  • ICQ: --
  • Реєстрація: --
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
Мені дуже приємно,що моя робота гідна уваги,насамперед Вашої!!!

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^